rachunkowosc

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Artykuł Dodaj artykuł

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) – jak ją udokumentować?

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) jest to dostawa (wywóz) towarów z terytorium Polski na terytorium państwa członkowskiego UE innego niż Polska. Ma miejsce tylko wtedy, gdy zarówno sprzedawca i nabywca są podatnikami podatku od wartości dodanej oraz są zarejestrowani do VAT-UE.

JWW, Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) – jak ją udokumentować

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) jest to dostawa (wywóz) towarów z terytorium Polski na terytorium państwa członkowskiego UE innego niż Polska. Ma miejsce tylko wtedy, gdy zarówno sprzedawca i nabywca są podatnikami podatku od wartości dodanej oraz są zarejestrowani do VAT-UE.

Dla WDT stosuje się stawkę podatku 0% pod warunkiem, że:

 • podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, który nabywca podał podatnikowi,
 • podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE,
 • podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

WAŻNE!

Status numeru VAT można zweryfikować wybierając odpowiednie państwo z listy i wpisując numer, który chcemy sprawdzić: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation

WDT – jakie potwierdzenia należy mieć?

Podatnik ma możliwość wyboru pomiędzy stosowaniem dowodów określonych w rozporządzeniu Rady UE a dowodami określonymi w ustawie o VAT.

Zgodnie z ustawą VAT, dowodami potwierdzającymi wywóz towarów mogą być:

 • dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium innego państwa członkowskiego,
 • specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.

Jeśli to podatnik organizuje wywóz towarów przy użyciu własnego środka transportu lub nabywcy, podatnik powinien posiadać ponadto dokument zawierający co najmniej:

 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego WDT oraz nabywcy tych towarów,
 • adres, pod który są przewożone towary, jeśli jest on inny niż adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania nabywcy,
 • wskazanie na towary i ich ilości,
 • rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary lub numer lotu,
 • potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę do miejsca znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

W sytuacji, gdy powyższe potwierdzenia nie dokumentują jednoznacznie dostarczenia towaru do nabywcy, opcjonalnie można też kompletować inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w szczególności:

 • korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie,
 • dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu,
 • potwierdzenie zapłaty za towar z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie,
 • dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Sprzedawca ma prawo przedstawić dokumenty określone w rozporządzeniu wykonawczym Rady UE. Korzysta w tej sytuacji z domniemania, że towar wyjechał poza terytorium kraju.

Powinien posiadać:

 1. Dwa dokumenty związane z transportem:
  1. podpisany list przewozowy CMR,
  2. konosament (morski list przewozowy),
  3. fakturę za towarowy przewóz lotniczy lub fakturę od przewoźnika towarów,
   lub
 2. Jeden dokument związany z transportem i jeden dokument innego rodzaju:
  1. polisa ubezpieczeniowa związana z wysyłką lub transportem towarów lub potwierdzenie z banku wskazujący na zapłatę za wysyłkę lub transport towarów,
  2. dokument poświadczający odbiór wystawiony przez prowadzącego magazyn w państwie członkowskim przeznaczenia, potwierdzające składowanie towarów w tym państwie członkowskim,
  3. dokumenty urzędowe wydane przez organ władzy publicznej, na przykład notariusza, potwierdzające przybycie towarów do państwa członkowskiego przeznaczenia.

Co ważne, dokumenty nie mogą być ze sobą sprzeczne i muszą zostać wydane przez dwie niezależne od siebie strony. W sytuacji gdy towary są wysyłane lub transportowane przez nabywcę, musi on posiadać pisemne oświadczenia nabywcy wskazujące na ten fakt oraz państwo przeznaczenia towarów.

WDT – forma dokumentów potwierdzających wywóz

Podatnik może posiadać oryginał dokumentu w formie:

 • papierowej,
 • dokument elektroniczny lub dokument udostępniony w formie elektronicznej (np. e-mail, skan), w tym wygenerowany za pośrednictwem systemu elektronicznego.

Nieterminowe otrzymanie dokumentów potwierdzających wywóz

Jeżeli przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej nie został spełniony warunek posiadania odpowiednich dowodów świadczących o wywozie towaru w ramach WDT, to:

 • w przypadku deklaracji kwartalnych – dostawy nie wykazuje się w ewidencji za ten okres, a za następny okres rozliczeniowy ze stawką właściwą dla dostawy danego towaru na terytorium kraju,
 • w przypadku deklaracji miesięcznych – dostawy nie wykazuje się w ewidencji za ten okres, a w ewidencji za kolejny po następnym okresie rozliczeniowym ze stawką właściwą dla dostawy danego towaru na terytorium kraju.

Uzyskanie dowodów w późniejszych terminach daje możliwość do wykazania WDT ze stawką 0% w ewidencji za okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy i dokonania korekty deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej.


Podstawa prawna:
- art. 13, 42 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 361)
- rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/1912 z 4 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnień związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi (Dz. U. UE. L. 2018. 311. 10)

Artykuł został dodany przez firmę

JWW Biuro Rachunkowe

JWW działa w sercu Wrocławia już od ponad 20 lat. Wieloletnie doświadczenie w pracy z klientami reprezentującymi różne sektory gospodarki pozwoliło nam poznać potrzeby i specyfikę rynku. Jako członek międzynarodowych organizacji pozostajemy w ścisłym kontakcie z ekspertami z całego świata.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.