Artykuł Dodaj artykuł

Przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych – co warto wiedzieć o wpisie?

Przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć przedstawicielstwa z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskie wyłącznie w celu swojej promocji i reklamy.

Przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych jww

Przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć przedstawicielstwa z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskie wyłącznie w celu swojej promocji i reklamy. Jakie wymogi musi spełnić przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego?

Wpis do rejestru

Prowadzenie przedstawicielstwa zagranicznego wymaga wpisu do specjalnego rejestru.

Wpis jest dokonywany na 2 lata. Na wniosek przedsiębiorcy złożony w ciągu ostatnich 90 dni obowiązywania wpisu może zostać on przedłużony na kolejne 2 lata (art. 25 ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

WAŻNE! Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru następuje na jego wniosek.

Wymogi formalne wniosku

Wniosek o wpis przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego musi być zgodny wymogami prawnymi, tj. powinien:

 • Być sporządzony w języku polskim.
 • Zawierać nazwę, siedzibę i określenie formy prawnej przedsiębiorcy.
 • Określać przedmiot głównej działalności gospodarczej.
 • Wskazywać adres siedziby przedstawicielstwa na terytorium RP.
 • Zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej w przedstawicielstwie do reprezentacji.

W przypadku braków formalnych przedsiębiorca zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Do wniosku należy dołączyć:

 • Urzędowy odpis dokumentu potwierdzającego rejestrację przedsiębiorcy zagranicznego, na podstawie którego wykonuje działalność gospodarczą.
 • Urzędowo poświadczony dokument zawierający adres siedziby, zasady reprezentacji, osoby uprawnione do reprezentacji.
 • Dokument zawierający potwierdzenie upoważnienia osoby wskazanej we wniosku do reprezentowania przedsiębiorcy.

WAŻNE! Przedsiębiorca jest zobowiązany do posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, którą wskazał w rejestrze jako siedzibę przedsiębiorstwa.

Obowiązki przedsiębiorcy zagranicznego w zakresie przedstawicielstwa

W związku z utworzeniem przedstawicielstwa zagranicznego na terytorium RP przedsiębiorca ma obowiązek:

 • Stosowania oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego z dopiskiem „przedstawicielstwo w Polsce”.
 • Aktualizacji informacji dot. stanu faktycznego i prawnego.
 • Prowadzenia oddzielnej rachunkowości w języku polskim.
 • Ustanowienia osoby upoważnionej do reprezentacji (art. 29 o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Podstawa prawna
-ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł został dodany przez firmę

JWW Biuro Rachunkowe

JWW działa w sercu Wrocławia już od ponad 20 lat. Wieloletnie doświadczenie w pracy z klientami reprezentującymi różne sektory gospodarki pozwoliło nam poznać potrzeby i specyfikę rynku. Jako członek międzynarodowych organizacji pozostajemy w ścisłym kontakcie z ekspertami z całego świata.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.