Artykuł Dodaj artykuł

Przewodnik dla przedsiębiorców: najważniejsze zmiany w 2023 roku

Polski Ład 3.0, wzrost minimalnego wynagrodzenia, brak amortyzacji nieruchomości mieszkalnych, wzrost składek ZUS – to jedynie kilka ze zmian, jakie wprowadza ustawodawca na 2023 rok.

najważniejsze zmiany w 2023 roku

Polski Ład 3.0, wzrost minimalnego wynagrodzenia, brak amortyzacji nieruchomości mieszkalnych, wzrost składek ZUS – to jedynie kilka ze zmian, jakie wprowadza ustawodawca na 2023 rok. Poniżej wskazujemy przewodnik po najważniejszych zagadnieniach dla przedsiębiorców.

Nowe kwoty składek ZUS

Od nowego roku wzrasta wysokość składek ZUS na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Duży ZUS:

 • składki emerytalne: 812,23 zł
 • składki rentowe: 332,88 zł
 • składki wypadkowe: 69,49 zł
 • składki chorobowe: 101,94 zł
 • Fundusz Pracy: 101,94 zł

RAZEM: 1.418,48 zł + składki na ubezpieczenie zdrowotne rozliczane indywidualnie

ZUS preferencyjny do czerwca 2023 r. i od lipca 2023 r.

 • składki emerytalne: 204,37 zł / 210,82 zł
 • składki rentowe: 83,76 zł / 86,40 zł
 • składki wypadkowe: 17,48 zł / 18,04 zł
 • składki chorobowe: 25,64 zł / 26,46 zł

RAZEM: 331,26 zł / 341,72 zł + składki na ubezpieczenie zdrowotne rozliczane indywidualnie

Wysokość składki zdrowotnej

W 2023 roku nie zmienił się sposób ustalania składki zdrowotnej, tj.:

 • podatek liniowy – 4,9% dochodu
 • zasady ogólne – 9% dochodu
 • karta podatkowa:
  • od I do VI – 314,10 zł
  • od VII – XII – 324,00 zł
 • osoby współpracujące – 468,11 zł
 • ryczałt – zależnie od przychodu. Na ten moment wysokość składki jeszcze jest nieznana. Będą to kwoty około:
  • przychód <60.000 zł – 375 zł
  • przychód 60.000 do 300.000 zł – 625 zł
  • przychód >> 300.000,00 zł – 1.123,00 zł.

Odliczenie składki zdrowotnej

Od 1 lipca 2022 r. w związku z Polskim Ładem wprowadzono możliwość odliczenia części zapłaconej składki zdrowotnej. Od 2023 roku wygląda to następująco:

 • karta podatkowa

19% zapłaconej składki podlega odliczeniu od karty podatkowej

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

50% zapłaconej składki podlega odliczeniu we właściwej stawce podatkowej od przychodu

 • podatek liniowy

10.200,00 zł – kwota zapłaconych składek zdrowotnych do odliczenia od dochodu lub zaksięgowania w koszty podatkowe

 • zasady ogólne

brak możliwości odliczenia.

Nowi płatnicy składek

Od 1 stycznia 2023 r. został rozszerzony katalog działalności gospodarczych, które podlegają oskładkowaniu. Uwzględniona została działalność prowadzona w formie spółki komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza.

Wysokość wynagrodzeń

W 2023 r. wynagrodzenia minimalne będą podwyższane dwa razy w roku, tj:

 1. 1 stycznia 2023 r.
 2. 1 lipca 2023 r.

Wysokość wynagrodzeń od 1 stycznia 2023 r.:

 • wynagrodzenie minimalne (umowa o pracę) – 3.490,00 zł minimalna
 • stawka godzinowa (umowa zlecenie) – 22,80 zł/godz.

Wysokość wynagrodzeń od 1 lipca 2023 r.:

 • wynagrodzenie minimalne (umowa o pracę) – 3.600,00 zł
 • minimalna stawka godzinowa (umowa zlecenie) – 23,50 zł/godz

Brak amortyzacji nieruchomości mieszkalnych

Od 1 stycznia 2023 r. amortyzacji nie podlegają już budynki i lokale mieszkalne. Inwestycje w obcych budynkach i lokalach mieszkalnych również nie będą rozliczane w kosztach podatkowych.

Na podstawie np. aktu notarialnego, pozwolenia na budowę, projektu budowlanego, decyzji o oddaniu obiektu do użytkowania, wypisu z rejestru budynków należy ustalić, czy nieruchomość jest przeznaczona na cele mieszkalne / niemieszkalne.

Wydatki związane z eksploatacją nieruchomości mieszkalnych oraz koszty remontów nadal będą kosztem podatkowym.

Terminy zeznań rocznych

W 2023 r. podatnicy mają więcej czasu na złożenie zeznań rocznych, a ich terminy zostały ujednolicone. Data złożenia zeznania przypada na 30 kwietnia. W związku z faktem, iż 30 kwietnia 2023 r. wypada w niedzielę, termin ten przesuwa się na kolejny dzień roboczy, tj. 2 maja 2023 r.

W terminie do 2 maja 2023 r. rozliczenia składają:

 • podatnicy rozliczający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – PIT-28
 • podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych – PIT-36
 • podatnicy rozliczający się podatkiem liniowym – PIT 36L

W terminie do 28 lutego 2023 r. rozliczenie składają podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej PIT-16A.

Najem prywatny wyłącznie na ryczałcie

Przychody osiągane z tytułu wynajmu, dzierżawy lub poddzierżawy składników majątkowych niezwiązanych z działalnością gospodarczą (czyli tzw. najem prywatny) od 2023 r. muszą być opodatkowane ryczałtem.

Przepis dotyczy również najmu nieruchomości prywatnych np. domów, garaży, mieszkań, jak i ruchomości np. samochodów, przyczep, furgonetek. Stawka podatku wynosi:

 • 8,5% przychodów do kwoty 100.000,00 zł
 • 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100.000,00 zł

PIT-2

PIT-2 to formularz, który składa się w związku z zatrudnieniem. Do końca 2022 r. co do zasady był on składany przez pracowników. Od 2023 r. druk obejmuje również zleceniobiorców i wykonujących dzieło.

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje nowy druk PIT-2 (9). Złożone do tej pory oświadczenia pozostają ważne pod warunkiem, że zatrudniony nie chce złożyć aktualizacji.

PIT-2 determinuje wysokość netto wynagrodzenia. To oświadczenie, które jest podstawą rozliczenia miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek i wynosi:

30.000 zł * 12% PIT = 3.600 zł rocznie / 12 m-cy = 300 zł miesięcznie

 • 300,00 zł – 1/12 kwoty wolnej – PIT złożony w jednym zakładzie pracy
 • 150,00 zł – 1/24 kwoty wolnej – PIT złożony w dwóch zakładach pracy
 • 100,00 zł – 1/36 kwoty wolnej – PIT złożony w trzech zakładach pracy

Ważne: Zatrudniony ma prawo złożyć druk w dowolnym momencie. Można złożyć maksymalnie trzy oświadczenia PIT-2.

Obowiązkowe konto na ZUS PUE

Od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek ma obowiązek posiadać konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

PUE ZUS pozwala na załatwienie większości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi, zdrowotnymi czy opłacania składek elektronicznie. PUE umożliwia m.in.:

 • wgląd do danych zgromadzonych przez ZUS,
 • przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych,
 • dostęp do zwolnień lekarskich pracowników,
 • składanie wniosków do ZUS oraz uzyskiwanie odpowiedzi,
 • umawianie wizyt w placówkach ZUS.

Płatnicy składek mieli czas do 30 grudnia 2022 r. aby założyć konto osobiście lub upoważnić kogoś do dostępu do roli płatnika na PUE ZUS. Jeżeli płatnik składek nie założył samodzielnie konta PUE ZUS we wskazanym terminie – ZUS zrobi to automatycznie.

Więcej o tym pisaliśmy tutaj.

Ulgi w podatkach

Na skutek nowelizacji przepisów Polskiego Ładu zlikwidowana została ulga dla klasy średniej. Dla podatników, dla których zmiana będzie niekorzystna, naczelnik urzędu skarbowego policzy podatek hipotetyczny i zwróci różnicę.

Wśród przedsiębiorców z tego rozwiązania skorzystają jedynie ci, którzy prowadzili w 2022 r. pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną skalą podatkową, a ich roczny dochód wynosi pomiędzy 68.412,00 zł a 133.692,00 zł. W rozliczeniu za 2022 r. w zależności od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z ulg:

 • termomodernizacyjnej,
 • IKZE,
 • rehabilitacyjnej,
 • prorodzinnej – dla rodziców z tytułu wychowywania dzieci,
 • ulgi 4+ dla rodziców wychowujących, co najmniej 4 dzieci ulgi
 • dla seniorów – którzy mimo nabycia uprawnień do emerytury czasowo zrezygnują z jej pobierania i pozostaną aktywni zawodowo,
 • ulgi na zabytki,
 • ulgi na powrót – dla osób, które zdecydowały się wrócić z zagranicy i zamieszkać w Polsce.

Wyższe diety z tytułu podróży służbowej

Od 1 stycznia 2023 r. o 7,00 zł wzrosła wysokość diet, które przysługują pracownikom w przypadku podróży służbowych i wynosi ona 45,00 zł.

Od 2023 roku pozostałe kwoty wynosić będą:

 • ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej – 9,00 zł,
 • ryczałt przysługujący pracownikowi, któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu i nie przedłożył on rachunku w tym zakresie – 67,50 zł za każdy nocleg,
 • zwrot udokumentowanych kosztów noclegu na podstawie rachunków – do 900,00 zł.

Zmiany w limitach płatności odroczone do 2024 r.

Obniżone limity płatności gotówkowych zostały odroczone o kolejny rok.

Od 1 stycznia 2024 r.:

 • w transakcjach B2B – limit płatności gotówkowych wyniesie 8.000,00 zł
 • w transakcjach B2C – limit płatności gotówkowych wyniesie 20.000,00 zł

W 2023 transakcje pomiędzy przedsiębiorcami mogą być regulowane w gotówce wyłącznie do kwoty 15.000,00 zł. Przyjęcie gotówki, czy zapłata gotówką w przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji (bez względu na ilość faktur) przekracza 15.000,00 zł muszą być realizowane wyłącznie za pośrednictwem firmowego rachunku płatniczego.

Artykuł został dodany przez firmę

JWW Biuro Rachunkowe

JWW działa w sercu Wrocławia już od ponad 20 lat. Wieloletnie doświadczenie w pracy z klientami reprezentującymi różne sektory gospodarki pozwoliło nam poznać potrzeby i specyfikę rynku. Jako członek międzynarodowych organizacji pozostajemy w ścisłym kontakcie z ekspertami z całego świata.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.