JWW Biuro Rachunkowe

JWW Biuro Rachunkowe

JWW działa w sercu Wrocławia już od ponad 20 lat. Wieloletnie doświadczenie w pracy z klientami reprezentującymi różne sektory gospodarki pozwoliło nam poznać potrzeby i specyfikę rynku. Jako członek międzynarodowych organizacji pozostajemy w ścisłym kontakcie z ekspertami z całego świata.


Czym się zajmujemy:

 

WPROWADZANIE NA RYNEK

Oferujemy kompleksowe wsparcie merytoryczne w zakresie rejestracji i uruchomienia biznesu na terenie Polski.

USŁUGI KSIĘGOWE

Świadczymy kompleksowe usługi księgowe I kadrowo-płacowe i dla firm w zakresie:

 • Zasad księgowych określonych w polskich przepisach oraz Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej,
 • Tworzenia polityki rachunkowości,
 • Opracowania zakładowego planu kont,
 • Bieżącego ewidencjonowania operacji gospodarczych w systemie Sage 50c Finanse i Księgowość i Sage Symfonia Start 2.0 Mała Ksiegowość,
 • Ewidencji środków trwałych wraz miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
 • Sprawozdania deklaracji rozliczeń podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
 • Sporządzania informacji dotyczących transakcji unijnych VAT UE,
 • Wysyłki plików JPK VAT,
 • Sporządzania sprawozdań finansowych,
 • Rozliczania nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych (WNT i WDT),
 • Współpracy z biegłymi rewidentami podczas audytów,
 • Okresowych sprawozdań dla GUS,
 • Sporządzania deklaracji INTRASTAT na potrzeby Urzędu Celnego,
 • Przygotowania zestawień pomocnych w zarządzaniu jednostką: dla Zarządu, Rady Nadzorczej, Grupy Kapitałowej i innych,
 • Konsolidacji sprawozdań finansowych,
 • Pomoc w przygotowaniu wniosków o odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie podatków,

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

Zatrudnienie pracowników wiąże się z koniecznością przygotowania odpowiednich umów, regulaminów i ewidencji dokumentacji. Wybierając JWW zyskujesz pewność, że zarządzanie zasobami ludzkimi w Twojej firmie będzie przebiegać sprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • prowadzenie kompletnych akt osobowych pracowników,
 • przygotowanie dokumentów nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, aneksów do umów,
 • planowanie kalendarza pracowniczego: urlopy wypoczynkowe, macierzyńskie, zwolnienia chorobowe,
 • dokumentacja dot. przebiegu zatrudnienia,
 • prowadzenie rejestru i monitorowanie ważności badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • przygotowanie kompleksowej dokumentacji pracowników,
 • analiza sytuacji firmy oraz wykonanie regulaminów: pracy, BHP, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • przygotowanie siatki wynagrodzeń,
 • sporządzenie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
 • obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS,
 • przygotowanie listy płac: z umów o pracę i umów cywilnoprawnych dla różnych systemów wynagrodzeń,
 • miesięczne deklaracje rozliczeniowe oraz imienne raporty do ZUS,
 • wykonanie całorocznego i miesięcznego obliczenia podatku (PIT-11, PIT-4R),
 • naliczanie wynagrodzeń chorobowych, urlopowych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,
 • przygotowanie świadectw pracy,
 • druki ZUS RMUA,
 • prowadzenie wymaganej sprawozdawczości dla Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz PFRON,

 

ZARZĄDZANIE PŁATNOŚCIAMI

 

 • cykliczne rozrachunki
 • wyszukiwanie przeterminowanych płatności
 • wysyłanie powiadomień do dłużników
 • obsługę rachunku bankowego klienta:
  • wprowadzanie przelewów do systemu
  • monitorowanie wpływów
  • negocjacje kursów
DORADZTWO I ANALIZA BIZNESOWA

 • analizy finansowe
 • business plany
 • prognozy: bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych
 • analizę wskaźnikową
 • analizę sprzedaży i kosztów
 • analizę płynności finansowej
 • analizę nakładów inwestycyjnych
 

LIKWIDACJA SPÓŁEK

 • Szacowanie konieczności likwidacji
 • Wskazanie kosztów likwidacji i możliwych zysków

 

 • Przygotowanie planu likwidacji
 • Wsparcie w przygotowaniu formalno-prawnym