Artykuł Dodaj artykuł

Indeks Obciążenia Hipotecznego – IV kwartał 2012 - Na kredyt hipoteczny przeznaczamy mniejszą część zarobków

Przeciętna polska rodzina w IV kwartale minionego roku na obsługę kredytu przeznaczonego na zakup nieruchomości na rynku pierwotnym musiała przeznaczyć mniej niż w III kwartale 2012 r.

Przeciętna polska rodzina w IV kwartale minionego roku na obsługę kredytu przeznaczonego na zakup nieruchomości na rynku pierwotnym musiała przeznaczyć mniej niż w III kwartale 2012 r. Indeks Obciążenia Hipotecznego (IOH) sporządzany przez Dom Kredytowy Notus osiągnął wartość 30,77% i spadł aż o 6,30 p.p. w porównaniu z wrześniem. Również w ujęciu rocznym sytuacja rodzin się poprawiła, gdyż wartość IOH spadła aż o 5,52 p.p. Przyczyniły się do tego korzystne zmiany w zakresie wynagrodzeń, cen nieruchomości i oprocentowania kredytów.

Wartości Indeksu Obciążenia Hipotecznego są szczególnie istotne dla osób planujących zakup nieruchomości i zaciągnięcie kredytu. Odczyty w kolejnych miesiącach pokazują, jak dużą część swojego dochodu netto rodzina musi przeznaczać na obsługę nowo zaciąganego zobowiązania kredytowego. Zgodnie z ciągle obowiązującą Rekomendacją T suma rat kredytowych nie może przekraczać 50 procent dochodu netto lub 65 procent dla osób zarabiających powyżej przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Co prawda zgodnie z najnowszymi propozycjami KNF w nowych rekomendacjach limity te mają zniknąć, ale sugeruje się, aby banki ustalając samodzielnie te limity dążyły do poziomów 40 procent i 50 procent dla osób lepiej zarabiających. Jak pokazują odczyty IOH w poszczególnych miesiącach limity te nie zostają przekroczone.

Źródło: Dom Kredytowy Notus
Opracowanie Dom Kredytowy Notus,
na podstawie danych własnych oraz: GUS, redNet Consulting

Co zdecydowało o zmianach?

O spadku Indeksu Obciążenia Hipotecznego w IV kwartale 2012 roku zadecydowały pozytywne zamiany wszystkich czynników wpływających na jego wielkość. W największym stopniu zadecydował o tym wzrost przeciętnego wynagrodzenia, notując wzrost dla wybranych 7 lokalizacji o średnio niespełna 14 procent. Tak duży wzrost wynagrodzeń jest jednak czynnikiem sezonowym, ponieważ zawsze w grudniu wynagrodzenia są najwyższe, a wynika to między innymi z wypłacanych nagród, premii i bonusów dla pracowników. Oprócz wyższych wynagrodzeń na spadek IOH wpływ miały także spadające oprocentowanie kredytów i w konsekwencji wysokość miesięcznych rat. Niższe oprocentowanie to zasługa obniżenia stóp procentowych NBP i decydującej o łącznym oprocentowaniu stopy referencyjnej Wibor. Spadek IOH w ujęciu kwartalnym był także, chociaż w niewielkim stopniu, wspomagany przez niższe ceny nieruchomości. W trakcie badanych trzech miesięcy średnia cena analizowanych nieruchomości spadła o 0,15 procent.

Również w ujęciu rocznym zmiany Indeksu wynikały z kumulacji korzystnych zmian wszystkich parametrów decydujących w wartościach IOH. Spadek cen mieszkań o ponad 7 procent, roczny wzrost wynagrodzeń o 2,69 procenta oraz niższe oprocentowanie kredytów spowodowały, że w grudniu 2012 IOH był niższy o 5,52 punktu procentowego od wartości notowanych przed 12 miesiącami.

Spadki we wszystkich miastach

Po raz pierwszy w historii Indeksu Obciążenia Hipotecznego niższe wartości zostały odnotowane we wszystkich badanych lokalizacjach. Tradycyjnie jednak najwyższe poziomy IOH notuje w Krakowie (38,28%) oraz w Poznaniu (36,87%), a najniższy jest w Katowicach (18,97%). Mimo, iż w stolicy Górnego Śląska IOH od samego jego początku był najmniejszy, to również w ostatnim kwartale odnotował także największy spadek. Było to spowodowane spadkiem cen nieruchomości oraz wzrostem wynagrodzeń. Na spadku IOH w ostatnim kwartale szczególnie zaważył wzrost wynagrodzeń, jednak należy oczekiwać, że w kolejnych miesiącach IOH w Katowicach wzrośnie i będzie oscylował wokół poziomu 25 procent, jak było to w poprzednich okresach.

Źródło danych: GUS
Źródło danych: redNet Consulting na podstawie portalu tabelaofert.pl

Metodologia indeksu

Indeks Obciążenia Hipotecznego pokazuje, jak duży procent dochodów netto polskich rodzin pochłania spłata nowo zaciąganego kredytu hipotecznego. IOH sporządzany jest jako średnia dla 7 największych polskich aglomeracji (Kraków, Trójmiasto, Wrocław, Poznań, Katowice, Łódź, Warszawa), przy założeniu, że kredyt na 30 lat na zakup 55 metrowego mieszkania zaciąga dwuosobowa rodzina zarabiająca miesięcznie dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw dla danego województwa. Indeks liczony jest zarazem jako przeciętna dla kredytów z LTV (z ang. loan to value) na poziomie 100 i 80. Wpływ na kształtowanie się IOH mają: ceny ofertowe mieszkań na rynku pierwotnym dla danej aglomeracji, poziom przeciętnego wynagrodzenia netto w danym województwie oraz aktualny poziom oprocentowania kredytu. Bazę cen mieszkań wykorzystanych przy konstrukcji indeksu, stanowią dane dostarczane przez firmę redNet Consulting na podstawie portalu tabelaofert.pl. Indeks sporządzany jest z około jednomiesięcznym opóźnieniem w stosunku do zakończenia przyjętego przez Dom Kredytowy Notus kwartalnego okresu sprawozdawczego, jako że dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące wynagrodzeń w poszczególnych województwach, dostępne są dopiero pod koniec miesiąca, który to następuje po miesiącu, którego dotyczą.


Powyższe opracowanie jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinno być traktowane jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. W szczególności nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U.2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

Dom Kredytowy NOTUS S.A. ani jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

Podobne artykuły