Szkolenie Dodaj szkolenie

CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301)

Zamów szkolenie

16.05.2015 - 28.06.2015 Katowice

Korzyści dla uczestników kursu:

- poznasz księgowość od podstaw,
- nauczysz się prowadzić ewidencję aktywów firmy i poznasz źródła ich finansowania,
- nauczysz się ustalać wynik finansowy, analizować bilans i przygotować sprawozdania finansowe,
- dowiesz się, jak poprawnie rozliczać podatki firmy, przeprowadzać analizę majątku, a także rachunek zysków i strat,
- poznasz praktyczne zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w księgowości.

Adresaci kursu:

- osoby, które chcą nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie pracy na stanowiskach samodzielnych w księgowości,
- osoby pracujące na stanowiskach samodzielnych księgowych pragnące doskonalić swoje kompetencje w zakresie prowadzenia samodzielnej księgowości,
- osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.

Potwierdzenie uczestnictwa w kursie:

- Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce,
- zaświadczenie potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe.

Cena kursu obejmuje:

- uczestnictwo w kursie,
- autorskie materiały edukacyjne,
- testy, zadania,
- typową dokumentację księgową,
- podręcznik "Rachunkowość Przedsiębiorstw" tom I i II,
- przystąpienie do egzaminu końcowego oraz wydanie zaświadczenia i certyfikatu,
- serwis kawowy oraz poczęstunek.

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kwalifikacje na Samodzielnego Księgowego, w nawiązaniu do specyfikacji kodu zawodu Księgowy (kod zawodu 331301).

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej (na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 1050 K) i § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).

Płatność:
Możliwość zapłaty w 2 ratach.

Program szkolenia

I. Ogólne zagadnienia rachunkowości
1. Rachunkowość - zasady prowadzenia ksiąg, definicje, wymogi ustawy.
2. Sprawozdania finansowe i ich struktura.
3. Definicje podstawowych pojęć rachunkowości (aktywa, pasywa, przychody, koszty).

II. Organizacja rachunkowości i inwentaryzacja
1. Ewidencja księgowa - konto, zasada podwójnego zapisu.
2. Konta a sprawozdania finansowe.
3. Formy i techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych.
4. Dokumenty księgowe, ich kontrola oraz zasady poprawiania błędów - uregulowania ordynacji podatkowej i podatku VAT dotyczące dokumentacji.
5. Organizacja rachunkowości w firmach zobowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych.
6. Przeprowadzanie i ewidencja inwentaryzacji zgodnie z ustawą o rachunkowości.
7. Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych.

III. Wprowadzenie do podatków - zakres, przedmiot, podmiot, główne definicje
1. Ordynacja podatkowa.
2. Podatek dochodowy od osób prawnych.
3. Podatek dochodowy od osób fizycznych.
4. Podatek VAT.

IV. Koszty bilansowe i podatkowe - wprowadzenie
1. Pojęcie kosztu i kryteria klasyfikacji i kosztów działalności operacyjnej.
2. Kwalifikacja i ewidencja kosztów w układzie rodzajowym.
3. Kwalifikacja i ewidencja kosztów w układzie funkcjonalnym.
4. Ewidencja kosztów jednocześnie w układzie rodzajowym oraz według miejsc powstawania w jednostkach o różnych profilach działalności.
5. Najważniejsze koszty nie stanowiące kosztów uzyskania.

V. Środki pieniężne i aktywa finansowe.
1. Pojęcie i zakres inwestycji krótkoterminowych i długoterminowych.
2. Zasady obrotu gotówkowego, bezgotówkowego oraz jego dokumentowanie i ewidencja.
3. Obrót czekowy, wekslowy i akredytywa.
4. Wycena środków pieniężnych w ciągu roku i na dzień bilansowy - różnice kursowe.

VI. Rzeczowe aktywa obrotowe - ewidencja i rozliczanie
1. Pojęcie zapasów i organizacja obrotu nimi.
2. Wycena zapasów - ceny rzeczywiste i stałe ceny ewidencyjne.
3. Ewidencja zakupu zapasów.
4. Ewidencja rozchodu zapasów.
5. Wycena bilansowa zapasów.

VII. Rozrachunki
1. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami - ewidencja syntetyczna i analityczna.
2. Charakterystyka i ewidencja rozrachunków publicznoprawnych.
3. Różnice kursowe w aspekcie rachunkowym i podatkowym, w tym wycena bilansowa.
4. Odpisy aktualizujące - zasady ich dokonywania.
5. Zasady dokumentowania i ewidencja należności spornych.

VIII. Podatek od towarów i usług - zagadnienia szczegółowe
1. Przedmiot i podmiot opodatkowania w podatku VAT.
2. Podatnicy podatku VAT.
3. Podstawa opodatkowania.
4. Powstanie obowiązku podatkowego.
5. Rozliczenie z urzędem skarbowym, deklaracja VAT-7.

IX. Ewidencja i rozliczanie wynagrodzeń
1. Przychody ze stosunku pracy i umów cywilno-prawnych podlegające opodatkowaniu, zwolnienia z podatku dochodowego.
2. Koszty uzyskania przychodu.
3. Dochód i podstawa opodatkowania.
4. Obowiązki płatnika PDOF.
5. Ustalanie i rozliczanie składek ZUS z umów o prace i cywilno-prawnych.
6. Obowiązki płatnika ZUS.
7. Rozliczanie podróży służbowych - podatki i ZUS.

X. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe - w ujęciu prawa bilansowego i podatkowego, ewidencja oraz zasady amortyzacji.
2. Wartości niematerialne i prawne - kwalifikacja bilansowa i podatkowa, ewidencja oraz zasady amortyzacji.
3. Leasing operacyjny i finansowy.

XI. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów
1. Rezerwy w prawie bilansowym i podatkowym - ewidencja, zasady ich tworzenia i rozwiązywania zgodnie z prawem podatkowym i bilansowym.
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów - analiza i ewidencja zgodnie z prawem podatkowym i bilansowym.

XII. Przychody, koszty i wynik finansowy
1. Przychody i koszty w ujęciu bilansowym i podatkowym - zasady ewidencji i wyłączania z podstawy opodatkowania.
2. Przychody i koszty z działalności operacyjnej.
3. Przychody i koszty z działalności finansowej.
4. Zdarzenia nadzwyczajne.
5. Ustalanie i księgowanie wyniku finansowego.
6. Obciążenia wyniku finansowego, w tym obciążenia podatkiem dochodowym.
7. Podział wyniku finansowego netto.

XIII. Sprawozdania finansowe sporządzane przez jednostkę gospodarczą
1. Pozycje obowiązkowe sprawozdań finansowych - bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa.
2. Pozycje fakultatywne - sprawozdanie z działalności, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych.

XIV. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
1. Podstawy prawne prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR)
2. Szczegółowe wymogi formalne oraz wzory dokumentacji i dodatkowych ewidencji wymaganych przy prowadzeniu księgi
3. Sposób wypełniania podatkowej księgi przychodów i rozchodów (poszczególnych wierszy i kolumn)
4. Sposoby księgowania przychodów (rodzaje przychodów, dokumenty, data i sposób wpisania do księgi)
5. Księgowanie zakupów i kosztów (rodzaje wydatków i kosztów uznawanych za koszty uzyskania przychodów, dokumenty, data i sposób wpisania do księgi)
6. Formy opodatkowania działalności gospodarczej, sposoby obliczania dochodu na podstawie KPiR (dochód do wyliczenia zaliczek i do rozliczenia rocznego), sposób obliczania zaliczek na podatek w trakcie roku i podatku za rok podatkowy w zależności od wybranej formy opodatkowania.

XV. Zajęcia komputerowe - praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy
1. Zasady obsługi systemu finansowo-księgowego.
2. Zasady obsługi programu KPIR „Rzeczpospolita”
3. Założenie nowej firmy, wprowadzenie danych początkowych, konfiguracja programu.
4. Samodzielne księgowanie i dekretacja dokumentów, ewidencja w rejestrze zakupu i sprzedaży do podatku VAT.
5. Zamknięcie ksiąg - rozliczenie podatków, sporządzenie deklaracji, bilansu i rachunku wyników, zestawienia obrotów i sald.

Cel szkolenia

Każdy uczestnik pracuje przy samodzielnym stanowisku komputerowym.

W ramach kursu księgowości, pod okiem doświadczonego wykładowcy - praktyka, poznasz:

- praktyczne aspekty dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych w jednostkach handlowych, usługowych, produkcyjnych i stowarzyszeniach,
- obowiązujące akty prawne związane z pracą samodzielnego księgowego w jednostkach gospodarczych,
- typowe pomyłki oraz wyjątki spotykane w codziennej pracy.

W trakcie kursu ponad 32 godz. wykładowe pracy na programie Symfonia Finanse i Księgowość!

Prowadzący

Specjaliści - praktycy FRR
Termin:

16.05.2015
28.06.2015

Adres:

Katowice

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:

Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Świeradowska
02-662 Warszawa
mazowieckie, Polska

Dane kontaktowe:

Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi rachunkowosc.org!
Dziękujemy!
  • Wydrukuj stronę

Inne szkolenia tego organizatora:

ZARZĄDZANIE SPÓŁKAMI - SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
18.09.2014 - 23.10.2014 Warszawa

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PIT - weekendowo
30.05.2015 - 30.05.2015 Katowice