Szkolenie Dodaj szkolenie

ANALITYK KREDYTOWY

Zamów szkolenie

09.05.2015 - 21.06.2015 Katowice

Problematyka obejmuje:

podstawy polityki kredytowej i zabezpieczanie wierzytelności,
charakterystykę współpracy przedsiębiorstw z bankami,
podstawy wyceny wartości firmy,
przekazanie informacji na temat zasad i metod budżetowania i rachunkowości zarządczej,
wykształcenie umiejętności oceny sprawozdań finansowych i przeprowadzania analizy finansowej.

Korzyści dla uczestników kursu:

przyswojenie zasad polityki kredytowej,
przyswojenie zasad analizy danych kredytowych pod kątem rachunkowym i prawnym,
opanowanie procedur i zasad funkcjonowania zabezpieczeń w procesie udzielania kredytu,
umiejętność sporządzania analiz dotyczących sytuacji finansowej badanych podmiotów.

Adresaci kursu:

osoby posiadające podstawową wiedzę ogólnoekonomiczną,
pracownicy placówek finansowych, którzy chcą się przekwalifikować,
osoby aspirujące do objęcia stanowisk w instytucjach finansowych,
pracownicy banków poszerzający swoje kompetencje.

Potwierdzenie uczestnictwa w kursie:
Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Cena kursu obejmuje:

uczestnictwo
wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe,
książkę PRZEWODNIK PO LEASINGU W POLSCE,
serwis kawowy,
poczęstunek.

Płatność:
Możliwość zapłaty w 2-3 ratach.

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kwalifikacje na Analityka Kredytowego, w nawiązaniu do specyfikacji kodu zawodu Analityk Kredytowy (kod zawodu 241302).

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej (na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 1050 K) i § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).

Program szkolenia

I. Wartość pieniądza w czasie i ocena projektów inwestycyjnych
1. Zmiana wartości pieniądza w czasie
2. Oprocentowanie i dyskontowanie pieniądza
3. Analiza strumieni finansowych
4. Ocena projektów inwestycyjnych – wskaźniki proste i dyskontowe

II. Zarządzanie wynikiem finansowym i płynnością - budowa
1. Systemy ewidencji finansowo-księgowej
2. Budowa i wzajemne relacje elementów sprawozdania finansowego
3. Różnice pomiędzy wynikiem bilansowym a podatkowym
4. Zarządzanie wynikiem finansowym
5. Zarządzanie płynnością

III. Zarządzanie ryzykiem finansowym i operacyjnym
1. Rodzaje ryzyka w działalności firmy
2. System zarządzanie ryzykiem
3. Rodzaje ryzyka i metody jego zabezpieczenia
4. Ryzyko rynkowe (cen, stopy procentowej, kursu walutowego)
5. Ryzyko kredytowe (zmiany sytuacji finansowej firmy, zmiany stopy procentowej)
6. Ryzyko operacyjne
7. Metody zabezpieczania ryzyka (opcje, forward, futures, itp.)

IV. Rynek kapitałowy
1. Instytucje rynku kapitałowego (giełdy towarowe, giełdy papierów wartościowych, w tym New Connect, fundusze inwestycyjne i ich rodzaje, biura maklerskie, emitenci i ich podstawowe obowiązki)
2. Instrumenty rynku kapitałowego (akcje, obligacje, jednostki uczestnictwa w funduszach – cechy charakterystyczne obrotu)

V. Analiza techniczna
1. Teorie analizy technicznej
2. Trendy
3. Formacje
4. Wskaźniki

VI. Współpraca jednostki z bankiem - produkty bankowe
1. Instytucje rynku bankowego (bank centralny – podstawowe funkcje, nadzór bankowy, banki, instytucje okołobankowe – biura maklerskie, firmy leasingowe i faktoringowe, itp.)
2. Rodzaje banków komercyjnych i ich charakterystyka (banki uniwersalne, banki specjalistyczne w tym inwestycyjne (np. BGK na rynku polskim) , spółdzielcze, kasy pożyczkowo-oszczędnościowe, firmy pożyczkowe i parabanki)
3. Kryteria wyboru banku
4. Kryteria wyboru produktów bankowych

VII. Leasing i faktoring
1. Leasing – cechy charakterystyczne
2. Leasing operacyjny a finansowy, aspekt bilansowy i podatkowy
3. Leasing a kredyt – główne różnice i korzyści
4. Faktoring jako narzędzie poprawy płynności firmy

VIII. Wycena przedsiębiorstw
1. Cele wyceny
2. Czynniki wyceny
3. Metody wyceny (majątkowe, dochodowe, porównawcze, mieszane)

IX. Windykacja wierzytelności - aspekty prawne i praktyczne, zabezpieczanie wierzytelności
1. Źródła prawa w działaniach windykacyjnych
2. Ocena wiarygodności kontrahentów
3. Krajowy Rejestr Sądowy
4. Najczęstsze błędy w umowach
5. Zabezpieczenie wierzytelności
6. Poddanie się egzekucji
7. Postępowanie sądowe
8. Egzekucja

X. Polityka kredytowa - procedury, zabezpieczenia, finansowanie, ocena wiarygodności kredytowej kontrahenta
1. Polityka zarządzania należnościami
2. Należności – koszty sprzedaży z odroczonym terminem płatności
3. Optymalny poziom zadłużenia przedsiębiorstwa
4. Warunki udzielenia kredytu kupieckiego
5. Ocena zdolności kredytowej kontrahenta
6. Zabezpieczenia spłaty kredytu

XI. Alternatywne źródła pozyskiwania kapitału
1. Etapy rozwoju firmy a dostępne źródła finansowania
2. Finansowanie kapitałowe (Business Angels, Venture Capitals, Fundusze Private Equity)
3. Finansowanie dłużne (obligacje)
4. Finansowanie dotacjami (unijne, kredyt technologiczny, itp)
5. Rozwój poprzez umowy sieciowe (licencje, franchising)

XII. Analiza finansowa
1. Cele, metody i odbiorcy analizy finansowej
2. Analiza finansowa jako element analizy sytuacji finansowej
3. Analiza struktury sprawozdań finansowych
4. Analiza dynamiki sprawozdań finansowych
5. Analiza przepływów pieniężnych
6. Analiza wskaźnikowa

Wskaźniki rentowności
Wskaźniki efektywności gospodarowania
Wskaźniki płynności
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźniki rynku kapitałowego

Cel szkolenia

Przygotowanie do wykonywania zawodu analityka kredytowego. Ukończenie kursu, zakończone certyfikatem, daje szansę pracy w bankach, firmach leasingowych, towarzystwach ubezpieczeniowych. Podczas kursu zdobędziesz wiedzę na temat podstaw polityki kredytowej i zabezpieczeń wierzytelności.

Prowadzący

Artur Gocel
Paweł Puzio
Piotr Stefańczyk
Jarosław Wedler
Termin:

09.05.2015
21.06.2015

Adres:

Katowice

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:

Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Świeradowska
02-662 Warszawa
mazowieckie, Polska

Dane kontaktowe:

Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi rachunkowosc.org!
Dziękujemy!
  • Wydrukuj stronę

Inne szkolenia tego organizatora:

ZARZĄDZANIE SPÓŁKAMI - SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
18.09.2014 - 23.10.2014 Warszawa

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PIT - weekendowo
30.05.2015 - 30.05.2015 Katowice