Koszyk: BRAK

Szkolenie Dodaj szkolenie

Nowa ustawa o finansach publicznych i dyscyplina finansów publicznych w praktyce

1260.00 PLN 1260.00 zł

Program szkolenia

PIERWSZY DZIEŃ 9:00 - 16:30

1. SYSTEM FINANSÓW PUBLICZNYCH W POLSCE

• pojęcie systemu finansowego, struktura systemu i funkcje finansów publicznych
• konstytucyjne podstawy systemu finansów publicznych
• środki publiczne – dochody, przychody, wydatki budżetowe, rozchody
• deficyt budżetowy i państwowy dług publiczny
• koncepcja i cele zmian w systemie finansów publicznych

2. BUDŻET JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

• elementy uchwały budżetowej
• źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego
• wydatki
• limity wydatków wieloletnich
• deficyt i nadwyżka
• dotacje podmiotowe i dotacje przedmiotowe
• wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego
• procedura uchwalania budżetu jednostki
• zasady budżetowe
• zasady konstrukcji budżetu
• zasady wykonywania budżetu jednostki

3. BUDŻET JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – cd.

• zasady gospodarki finansowej w toku wykonywania budżetu jednostki
• zasada przekazywania środków na rachunki dysponentów części budżetowych, zasada zwrotu środków
• wykorzystanie rezerw celowych i rezerwy ogólnej
• tryb zatwierdzania wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
• sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

4. BUDŻET ZADANIOWY JAKO NARZĘDZIE EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA ŚRODKAMI PUBLICZNYMI

• pojęcie budżetu zadaniowego i planowania zadaniowego
• konstrukcja budżetu zadaniowego
• etapy wdrażania budżetu zadaniowego
• ocenianie realizacji planu zadań

5. KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

• kontrola a nadzór
• kontrola wewnętrzna według standardów INTOSAI – Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli
• audyt wewnętrzny w samorządach
• roczny plan audytu; dokumenty z audytu a informacja publiczna; komitety audytu
• koordynacja kontroli i audytu
• standardy kontroli zarządczej
• mechanizmy kontroli; ocena systemu kontroli
• odpowiedzialność kierownika jednostki
• nowe regulacje dotyczące kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego

DRUGI DZIEŃ SZKOLENIA 9:00 - 16:30

1. ZASADY OGÓLNE FINANSÓW PUBLICZNYCH

• jawność, przejrzystość, gospodarność, planowość

2. FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W NOWEJ USTAWIE

• założenia nowej ustawy o finansach publicznych
• likwidacja zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
• likwidacja samorządowych funduszy celowych
• przejęcie zadań podmiotów likwidowanych
• nowe formy organizacyjno-prawne: agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej
• inne rozwiązania i ich skutki prawne

3. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

4. ZMIANA ORGANIZACJI I POLITYKI FINANSOWEJ SYSTEMU FINANSÓW PUBLICZNYCH


• wprowadzenie Wieloletniego Planu Finansowego (WPF)
• wieloletnia prognoza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego

5. BUDŻET PAŃSTWA

• konstrukcja ustawy budżetowej
• klasyfikacja dochodów i wydatków budżetu państwa
• tryb opracowania budżetu państwa
• zasady prowizorium budżetowego
• zmiany w zakresie trybu zatwierdzania i wykonywania budżetu
• zasady gospodarki finansowej w toku wykonywania budżetu państwa
• zasady udzielania, wykorzystania i rozliczania dotacji z budżetu państwa
• nieprawidłowości w wykonywaniu budżetu – kontrola i postępowanie

6. PROCEDURY OSTROŻNOŚCIOWE I SANACYJNE

• nowe limity zadłużenia w sektorze finansów publicznych
• nowe normy ostrożnościowe i ich wzmocnienie w budżetach jednostek samorządu

7. NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI UNIJNYMI ORAZ INNYMI BEZZWROTNYMI ŚRODKAMI ZAGRANICZNYMI

TRZECI DZIEŃ SZKOLENIA 9:00 - 16:15

1. DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JEJ NARUSZENIE

• definicja czynu naruszenia dyscypliny finansów publicznych
• zakres podmiotowy i przedmiotowy odpowiedzialności

2. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

• pojęcie winy i jej formy
• miejsce i czas popełnienia czynu
• odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych a inne rodzaje odpowiedzialności
• wyłączenie odpowiedzialności
• odpowiedzialność za wydanie polecenia
• katalog kar i skutki ukarania
• zatarcie skazania

3. ORGANY WŁAŚCIWE W SPRAWACH O NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

• organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
• organy orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
• rodzaje i zadania komisji orzekających
• zadania rzeczników dyscypliny oraz oskarżycieli

4. ZASADY POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

• instancyjność postępowania
• strony postępowania
• domniemanie niewinności obwinionego
• przesłanki wyłączające postępowania
• formy orzeczeń, pomoc prawna
• co może być dowodem w prowadzonym postępowaniu?
• kto jest zawiadamiany o wszczęciu postępowania?
• obowiązki i prawa stron
• forma orzeczeń wydawanych przez organ orzekający
• zasady wymiaru kary

5. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

• zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
• postępowanie przed rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych
• wniosek o ukaranie, zażalenia i odwołania
• postępowanie przed Główną Komisja Orzekającą
• stwierdzenie nieważności postanowień i orzeczeń, wznowienie postępowania

6. WYKONYWANIE ORZECZEŃ

• prawomocność orzeczeń, koszty postępowania i kary pieniężne
• postępowanie egzekucyjne
• rejestr ukaranych

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie problematyki finansów publicznych w świetle znowelizowanej ustawy, która wprowadziła zasadnicze zmiany w polskim systemie finansów publicznych.

EKSPERCI - PRAKTYCY ODPOWIEDZĄ M.IN. NA PYTANIA:

• jakie zmiany w zakresie organizacji sektora finansów publicznych zostały wprowadzone nowelizacją ustawy?
• jakie formy organizacyjno-prawne oraz nowe instytucje prawa finansowego zostały powołane nową ustawą o finansach publicznych?
• jakie zmiany nastąpiły w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wskutek nowelizacji ustawy o finansach publicznych?
• czym jest naruszenie dyscypliny finansów publicznych i jak wygląda katalog czynów stanowiących naruszenie?
• kto ponosi odpowiedzialność i jakie są konsekwencje naruszenia dyscypliny finansów?
Termin:

22.08.2011 - 23.08.2011

Adres:

Warszawa

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:
 - zdjęcie

Ogólnopolskie Centrum Edukacji Samorządu i Administracji

Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
mazowieckie, Polska

Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi rachunkowosc.org!
Dziękujemy!
  • Wydrukuj stronę

Inne szkolenia tego organizatora:

Budżetowanie zadaniowe - praktyczne warsztaty
28.05.2012 - 29.05.2012 Warszawa

Postępowanie administracyjne w świetle ostatnich nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego
17.05.2012 - 18.05.2012 Warszawa