Koszyk: BRAK

Szkolenie Dodaj szkolenie

Rozliczanie, monitoring i kontrola projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej

1480.00 PLN 1480.00 zł

Program szkolenia

PIERWSZY DZIEŃ 9:00 - 16:15

1. UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU


• zabezpieczenie wykonania umowy
• możliwości wprowadzania zmian w projekcie, w tym w budżecie
• zmiany w umowie o dofinansowanie projektu

2. WSKAŹNIKI/TRWAŁOŚĆ PROJEKTU

• wskaźniki projektu
• trwałość projektu

3. ZASADY SPRAWOZDAWCZOŚCI PROJEKTÓW

• podstawy prawne i dokumenty regulujące zasady sprawozdawczości
• specyfika sprawozdawczości beneficjentów
- sprawozdawczość na poziomie projektu, działania, priorytetu i programu
- terminy sprawozdawczości
- sprawozdawczość okresowa, roczna i końcowa
• filary poprawnej konstrukcji sprawozdania z realizacji projektu
- postęp rzeczowy i postęp finansowy projektu
- problemy i trudności w realizacji projektu
- informacje o zgodności projektu z zasadami polityk wspólnotowych
- wykonywanie obowiązków w zakresie informacji i promocji projektu

4. ROZLICZANIE PROJEKTU

• ogólne zasady wypełniania wniosku o płatność
• wymagania w odniesieniu do informatycznego systemu finansowo-księgowego
• omówienie najczęściej popełnianych błędów
• zasady i terminy przechowywania dokumentacji projektu

5. KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

• zasady kwalifikowalności kosztów
• wydatki rzeczywiste
• księgowanie przychodów
• opłaty finansowe oraz wydatki prawne
• zakup sprzętu używanego oraz nieruchomości gruntowej i budynkowej
• podatki i opłaty
• zarządzanie projektem - wynagrodzenia kadry zarządzającej

6. SPRAWDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI DOKUMENTACJI FINANSOWO - KSIĘGOWEJ PROJEKTU

• księgowe zasady rozliczania funduszy unijnych - praktyczne problemy
• prawidłowości udokumentowania poniesionych wydatków
• prawidłowości ujęcia wydatków w księgach rachunkowych

DRUGI DZIEŃ 9:00 - 16:00

1. ZASADY EWALUACJI PROJEKTU


• kryteria i wskaźniki ewaluacji
• zarządzanie ewaluacją

2. ZASADY MONITOROWANIA PROJEKTU

• obowiązki monitoringu wynikające z dokumentów programowych i umowy o dofinansowanie projektu szkoleniowego
• narzędzia monitorowania i raportowania
• weryfikacja wskaźników monitorowania przebiegu projektu, mierzenie efektywności
• monitorowanie wykonania rzeczowego i finansowego projektu
• ryzyka zagrażające poziomowi wskaźników

3. SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE ZASAD OPRACOWANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

• projekt inwestycyjny a projekt szkoleniowy
• omówienie zasad wypełniania formularza wniosku o płatność
• dochód w okresie sprawozdawczym
• postęp rzeczowo - finansowy projektu
• planowany przebieg rzeczowy realizacji projektu
• wskaźniki realizacji projektu
• informacja na temat trudności i problemów
• harmonogram wydatków na kolejne kwartały
• zgodność projektu z politykami wspólnotowymi
• informacja na temat promocji projektu
• spójność poszczególnych elementów wniosku o płatność
• załączniki do wniosku o płatność
• zasady sporządzania dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku

4. WARSZTATY Z OPRACOWANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ

• praca indywidualna na formularzach wniosku o płatność (projekty własne uczestników warsztatów lub przykładowe)
• praca indywidualna na formularzach załączników do wniosków o płatność (projekty własne uczestników warsztatów lub przykładowe)
• analiza opracowanych formularzy wniosków o płatność i załączników
• indywidualne omówienie błędów, wskazanie silnych i słabych punktów opracowanych wniosków o płatność
• podsumowanie warsztatów, wnioski

Cel szkolenia

Miesiące ciężkiej pracy zostały ukoronowane – Twojej Firmie przyznano dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Radość jest wielka ale po chwili entuzjazmu przychodzi moment zastanowienia się, pojawiają się pytania:
• jak rozliczyć otrzymane dotacje i poniesione wydatki?
• jakie są zasady sprawozdawczości?
• jakie są zobowiązania beneficjenta związane z monitoringiem, kontrolą i raportowaniem?
• jakie są metody badania prawidłowości realizacji projektów?
• jakie błędy są najczęściej popełnianie w rozliczaniu i realizacji projektu?
• jak wypełnić formularz wniosku o płatność?

Rozliczanie jak i monitoring projektów unijnych są jedną z najtrudniejszych a zarazem najważniejszych kwestii w trakcje realizacji projektu. Niestety ich stopień skomplikowania jest tak duży, że podstawowa wiedza finansowo - księgowa nie wystarcza do obsługi tego typu projektów zwłaszcza, że nawet najmniejszy błąd może doprowadzić do cofnięcia dotacji przyznanej z funduszy unijnych. Koordynacja projektów unijnych wymaga specjalistycznej a zarazem specyficznej wiedzy i kompetencji.

Dlatego też zapraszamy wszystkie osoby, zaangażowane w prowadzenie projektów dofinansowanych Kierowników, Koordynatorów, Księgowe, Specjalistów ds. promocji, rozliczania oraz wszystkich zainteresowanych tematyką warsztatów.

Pragniemy aby organizowany przez nas warsztat spełniał oczekiwania wszystkich uczestników.

Dlatego też przed rozpoczęciem zajęć zostanie przeprowadzona wśród uczestników ankieta dotycząca projektów, na podstawie której zostaną Państwo podzieleni na mniejsze grupy ćwiczeniowe a materiały szkoleniowe zostaną dopasowane do programów operacyjnych wskazanych w ankietach.

Warsztat oraz panel dyskusyjny ze specjalistami z w/w tematu, umożliwi Państwu przedyskutowanie problemów powstających podczas realizacji projektów oraz wskaże na jakie pojawiające się nieprawidłowości należy szczególnie zwrócić uwagę i jak ich uniknąć.

Prowadzący

WARSZTATY POPROWADZĄ EKSPERCI:

EWA KRZYKOWSKA
- Specjalista i praktyk w zakresie pozyskiwania i obsługi funduszy oraz projektów unijnych, opracowywania strategii rozwoju firm, miast i gmin, biznes planów, analiz, raportów i ekspertyz. Autorka i współautorka wielu strategii rozwoju miast i gmin. Trener z wieloletnim doświadczeniem w realizacji i obsłudze szkoleń o tematyce unijnej, biznesowej, eksportowej i rozwoju firm, w tym na zlecenie MRR i PARP.

MICHAŁ KUCHARSKI - Specjalista z zakresu analiz finansowych projektów inwestycyjnych, bankowości i zarządzania transferu technologii oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Kierował wieloma projektami doradczymi z zakresu: pozyskiwania dofinansowania ze środków funduszy strukturalnych i kredytów bankowych, wdrożeń nowych technologii, tworzenia strategii rozwoju przedsiębiorstw.
Termin:

28.11.2011 - 29.11.2011

Adres:

Warszawa, Al. Jana Pawła II 27,

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:
 - zdjęcie

Eurofinance Consulting Sp. z o.o.

Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
mazowieckie, Polska

Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi rachunkowosc.org!
Dziękujemy!
  • Wydrukuj stronę

Inne szkolenia tego organizatora:

Efektywne zarządzanie przepływami pieniężnymi - praktyka Corporate Treasure
28.05.2012 - 29.05.2012 Warszawa

Zaawansowana analiza finansowa - warsztaty
17.05.2012 - 18.05.2012 Warszawa