Koszyk: BRAK

Szkolenie Dodaj szkolenie

Biuro zarządu w spółce kapitałowej

1480.00 PLN 1480.00 zł

Program szkolenia

PIERWSZY DZIEŃ 9:00 - 16:30

1. PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ I JEJ REPREZENTACJA


• podstawy prawne; ksh; umowa, statut; regulaminy , umowy
• zasady prowadzenia spraw spółki z o.o. i S.A.
• indywidualne prowadzenie spraw spółki
• „zwykły zakres spraw”
• kolegialność; reprezentacja spółki; teoria organu
• przedstawiciele spółki: Zarząd, prokura , pełnomocnicy, RN

CASE STUDY: Kiedy uchwała Zarządu, prokura łączna, samoistna, prokurent po odwołaniu Zarządu, prokurent w prawie pracy.

2. BIURO ZARZĄDU A ZMIANY CZŁONKÓW ZARZĄDU

• stosunek prawno handlowy - nowy zarząd w spółce
• dokumenty powołania (uchwały WZ, RN, inny dokument)
• mandat – kadencja; absolutorium
• skutek wewnętrzny zmiany zarządu; rozpoczęcie pełnienia obowiązków
• prowadzenie spraw spółki; skutek zewnętrzny zmiany zarządu
• dokumenty do sądu rejestrowego
• wpis do rejestru, odmowa wpisu – okoliczności i skutki
• reprezentacja spółki przed wpisem
• umowy o pracę: urlop, delegacja; kontrakty menedżerskie

CASE STUDY: Moment rozpoczęcia wykonywania obowiązków, przejęcie obowiązków, rezygnacja, przejęcie oferty przed wpisem, cały zarząd na urlopie, polecenie prezesa dla członka Zarządu.

3. PRAKTYCZNE ASPEKTY DZIAŁANIA SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ I BIURA JEJ ZARZĄDU

• dokumenty spółki umowa spółki z o.o., statut spółki akcyjnej
• regulaminy, decyzje, „zarządzenia” , polecenia służbowe
• regulamin zarządu, regulamin rady nadzorczej, regulamin zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia,
• regulamin organizacyjny; procedury oraz instrukcje
• dokumenty pracy organów; uchwały Zarządu, protokoły z posiedzeń
• uchwały RN /KR , protokoły z posiedzeń, „uchwały mobilne”
• uchwały WZ /ZW , protokoły obrad i uchwał

CASE STUDY: Zarząd jednoosobowy, decyzje zarządu bez uchwał, zwołanie posiedzenia Zarządu uchwały na telefon, szczegółowość protokołu, co musi być w regulaminie RN.

4. OBIEG WEWNĘTRZNY DOKUMENTÓW

• relacja pomiędzy organami w spółce kapitałowej, podział kompetencji i dostępności dokumentów
• dostęp do dokumentów Zarządu, RN , WZ
• dostęp akcjonariusza i wspólnika do informacji
• dokumenty na potrzeby funkcjonowania organów i właściciela inicjowanie zwołania i zwoływanie posiedzeń RN i WZ
• obowiązki biura zarządu przygotowania dokumentacji posiedzeń RN i WZ
• struktura organizacyjna w procesie decyzyjnym Zarządu
• rola i znaczenie sekretariatu biura zarządu i kancelarii

CASE STUDY: Tajna uchwała RN, akcjonariusz na inspekcji, zwołanie RN, odwołanie WZ, sprawy porządkowe w WZ, WZ bez formalnego zwołania.

DRUGI DZIEŃ 9:00 - 16:00

1. OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE I ODPOWIEDZIALNOŚC ZA RACHUNKOWOŚĆ


• rachunkowość: potrzeba czy obowiązek?
• podmioty i przedmiot rachunkowości
• sprawozdanie finansowe i jego elementy
• obowiązki rejestracji i publikacji sprawozdań
• odpowiedzialność za jakość sprawozdań finansowych
• kierownik jednostki w świetle prawa bilansowego
• możliwości delegowania uprawnień i obowiązków na osoby trzecie
• sankcje karne za wykroczenia i przestępstwa wobec rachunkowości

2. OBOWIĄZKI KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O RACHUNKOWOŚCI

• określenie zdolności do kontynuacji działania
• wybór przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym:
• wybór metod wyceny aktywów i pasywów
• określenie sposobu i miejsca prowadzenia ksiąg rachunkowych
• ochrona danych księgowych
• wybór wariantu rachunku zysków i strat
• wybór metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
• sporządzenie sprawozdania z działalności; współpraca z biegłym rewidentem

3. ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z „ZEWNĘTRZNYM” OBIEGIEM DOKUMENTÓW

• rodzaje dokumentów wychodzących
• sformalizowane ( administracja, sądy w tym KRS , GUS )
• niesformalizowane ( listy intencyjne, zaproszenia do rokowań , foldery )
• ścieżka dokumentu zewnętrznego ze względu na treść
• umowa wraz z załącznikami : projektowanie, opiniowanie , forma, podpisanie, ewidencja, interpretacja, wykonywanie, rozwiązanie, spór
• pismo procesowe, urzędowe , formularze
• szczególne wymogi dotyczące treści dokumentów wynikające z KSH

CASE STUDY: Wniosek do KRS o zmianę organów, gdzie jest aneks do umów,10 000 grzywny za e-mail ze spółki

4. OCHRONA TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA I INFORMACJI NIEJAWNYCH

• ustawowa - Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
• obieg dokumentów i materiałów niejawnych
• zasady wytwarzania, przetwarzania i przekazywania informacji - zasady
• odpowiedzialność za naruszenie
• umowna – kontraktowa, negocjacyjna; klauzule, klasyfikacja
• odpowiedzialność za naruszenie; tajemnice przedsiębiorstwa
• wymogi ciążące na przedsiębiorcy

Cel szkolenia

Podczas seminarium przedstawione zostaną praktyczne aspekty funkcjonowania biura zarządu, ze szczególnym uwzględnieniem:

• zmian prawnych spółek istotnych dla biura zarządu - nowelizacja KSH 2010/2011 r. oraz KC
• roli, zadań i uprawnień osób odpowiedzialnych za jego skuteczne prowadzenie
• formalno-prawnych wymogów i ograniczeń w zakresie funkcjonowania organów spółki
• procedury obiegu dokumentów w spółce i sposobów eliminowania błędów formalno-prawnych w dokumentacji
• obowiązków sprawozdawczych i odpowiedzialności za rachunkowość

Wykłady wzbogacone zostaną o liczne przykłady praktyczne, kazusy oraz studia przypadków z zakresu organizacji i koordynacji działań w spółkach kapitałowych.

PODCZAS SEMINARIUM ODPOWIEMY NA PYTANIA:

• jak skutecznie zarządzać i organizować pracę w biurze?
• jak zapewnić bezpieczeństwo dokumentów i materiałów niejawnych?
• jaki wpływ na sprawne funkcjonowanie biura zarządu ma komunikacja wewnątrz firmy?
• jakie są obowiązki kierownika spółki?

Prowadzący

TRENERZY:

Monika Kacprzyk - Wojdyga – Radca Prawny

Małgorzata Sudoł – Radca Prawny

Adam Chmielewski – Finansista
Termin:

13.10.2011 - 14.10.2011

Adres:

Pałac Prymasowski, ul. Senatorska 13/15, Warszawa

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:
 - zdjęcie

Eurofinance Consulting Sp. z o.o.

Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
mazowieckie, Polska

Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi rachunkowosc.org!
Dziękujemy!
  • Wydrukuj stronę

Inne szkolenia tego organizatora:

Efektywne zarządzanie przepływami pieniężnymi - praktyka Corporate Treasure
28.05.2012 - 29.05.2012 Warszawa

Zaawansowana analiza finansowa - warsztaty
17.05.2012 - 18.05.2012 Warszawa