Koszyk: BRAK

Szkolenie Dodaj szkolenie

Analiza finansowa w praktyce

1480.00 PLN 1480.00 zł

Program szkolenia

PIERWSZY DZIEŃ 8:30 - 16:45

SPRAWOZDANIE FINANSOWE JAKO ŹRÓDŁO DANYCH DO ANALIZY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA


• podstawowe elementy sprawozdania finansowego
• wymogi i terminy związane z prezentacją sprawozdań finansowych
• rodzaje analiz sprawozdań finansowych
• zasady sporządzania sprawozdań finansowych
• rachunkowość finansowa a zarządzanie finansami

AKTYWA BILANSU JAKO PODSTAWOWE ŹRÓDŁO INFORMACJI O MAJĄTKU FIRMY I SPOSOBACH JEGO FINANSOWANIA

• konstrukcja bilansu
• charakterystyka poszczególnych kategorii aktywów
• analiza aktywów pozabilansowych

ĆWICZENIE: omówienie elementów aktywów na przykładach

PASYWA BILANSU I ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM JAKO ŹRÓDŁA INFORMACJI O SPOSOBACH FINANSOWANIA MAJĄTKU

pasywa

• kapitał własny (akcje własne, kapitał z aktualizacji wyceny, odpisy z zysku)
• rezerwy na zobowiązania;

zobowiązania

• rozliczenia międzyokresowe przychodów zestawienie zmian w kapitale własnym
• charakterystyka poszczególnych rodzajów zobowiązań ryzyka związane z wykorzystaniem poszczególnych źródeł finansowania

ANALIZA STRUKTURY MAJĄTKOWEJ I ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

pokrycie majątku trwałego kapitałem własnympokrycie majątku trwałego kapitałem stałympojęcie kapitału pracującegopraktyczna analiza płynności; granice zadłużenia firmy

ĆWICZENIE: omówienie elementów pasywów na przykładach

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JAKO INFORMACJA O EFEKTACH DZIAŁALNOŚCI

• analiza poszczególnych przychodów i kosztów
• rodzaje rachunków kosztów
• wynik finansowy na poszczególnych poziomach działalności

ĆWICZENIE: analiza rachunków wyników na przykładac

ANALIZA PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (CASH FLOW)

rola i znaczenie rachunku przepływów pieniężnych

• interpretacja rachunku przepływów pieniężnych
• związki pomiędzy podstawowymi sprawozdaniami finansowymi
• przyczyny i identyfikacja trudności finansowych

ĆWICZENIE: analiza porównawcza rachunków przepływów pieniężnych kilku spółek

DRUGI DZIEŃ 8:30 - 16:00

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA – ĆWICZENIA PRAKTYCZNE NA PRZYKŁADZIE

ANALIZA STRUKTURY MAJĄTKOWEJ I ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA


• pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym
• pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym
• pojęcie kapitału pracującego
• praktyczna analiza płynności granice zadłużenia firmy

OCENA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

• bieżącej
• szybkiej (I i II stopnia)

ANALIZA ZADŁUŻENIA I ZDOLNOŚCI FIRMY DO SPŁATY DŁUGU

• poziom zadłużenia ogółem i problemy ewidencyjne i podatkowe związane z korzystaniem z obcych źródeł finansowania
• zadłużenia kapitału własnego
• zadłużenia długoterminowego
• pojęcie zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego
• zasady współpracy z bankiem i innymi instytucjami finansowymi przy ubieganiu się o finansowanie zewnętrzne
• zasady oceny obecnej i przyszłej kondycji finansowej podmiotu gospodarczego przez banki i inne instytucje finansowe – pojęcie ratingów podmiotu gospodarczego

OCENA RENTOWNOŚCI. PIRAMIDA DU’ PONTA

• rentowność sprzedaży
• rentowność majątku
• stopa zwrotu kapitałów własnych
• dźwignia finansowa
• próg rentowności

OCENA ZDOLNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA DO KREACJI WARTOŚCI NA RZECZ WŁAŚCICIELI

• koncepcja EVA i jej wykorzystanie w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa
• pojęcie średniego ważonego kosztu kapitału (WACC)
• drzewo ROIC jako narzędzie diagnozy firmy z perspektywy jej zdolności do kreowania wartości na rzecz właścicieli
• Wykorzystanie wartości EVA w ocenie projektów inwestycyjnych kreujących wartość na rzecz właścicieli

OCENA SPRAWNOŚCI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI

• rotacja należności
• rotacja zapasów
• rotacja zobowiązań

ĆWICZENIE: analiza wskaźnikowa na autentycznych przykładach

OCENA PRZYSZŁYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

• zasady identyfikowania przepływów przyrostowych w ocenie projektów inwestycyjnych
• najczęściej spotykane błędy w prognozach finansowych
• ocena efektywności ekonomicznej projektu inwestycyjnego
• wyliczanie cash flow i strumieni operacyjnych w ujęciu FCFF i FCFE
• proste i dyskontowe mierniki efektywności projektu inwestycyjnego
• wartość bieżąca netto (NPV)wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)

Cel szkolenia

Poprzez liczne ćwiczenia praktyczne, symulacje komputerowe oraz prezentacje przykładów uczestnicy zaangażowani zostaną do samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu m.in.:

• sposobów wykorzystania bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych w celu oceny kondycji finansowej spółki
• praktycznej interpretacji wskaźników finansowych z uwzględnieniem tendencji i konsekwencji na przyszłość
• metod oceny przyszłych przedsięwzięć inwestycyjnych

Prowadzący

DR ADAM CHMIELEWSKI

Praktyk w zakresie zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Specjalista z zakresu analizy finansowej, sprawozdawczości finansowej, współczesnych koncepcji rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów działań oraz wpływu doboru nośników kosztów na podejmowanie decyzji zarządczych.
Termin:

29.08.2011 - 30.08.2011

Adres:

Golden Floor, Atrium Center, al. Jana Pawła II 27, Warszawa

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:
 - zdjęcie

Eurofinance Consulting Sp. z o.o.

Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
mazowieckie, Polska

Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi rachunkowosc.org!
Dziękujemy!
  • Wydrukuj stronę

Inne szkolenia tego organizatora:

Efektywne zarządzanie przepływami pieniężnymi - praktyka Corporate Treasure
28.05.2012 - 29.05.2012 Warszawa

Zaawansowana analiza finansowa - warsztaty
17.05.2012 - 18.05.2012 Warszawa