Koszyk: BRAK

Szkolenie Dodaj szkolenie

Umowy i kontrakty międzynarodowe

1480.00 PLN 1480.00 zł

Program szkolenia

PIERWSZY DZIEŃ 9:00 - 16:30

PODMIOTY STOSUNKÓW CYWILNOPRAWNYCH


• osoby fizyczne;
• osoby prawne;
• ułomne osoby prawne;
• przedsiębiorcy;
• konsumenci

SPOSOBY REPREZENTACJI

• przedstawicielstwo;
• pełnomocnictwo;
• prokura;
• zawarcie umowy z osobą nieuprawnioną
• reprezentacja spółek

ĆWICZENIE I

Przygotowanie przez uczestników określonych rodzajów pełnomocnictw oraz krótkie omówienie ich treści. Na podstawie przygotowanych wcześniej pełnomocnictw, otrzymanych odpisów z KRS oraz fragmentów z umów spółek uczestnicy będą mieć za zadania ocenić czy druga strona jest uprawniona do zawarcia umowy.

BADANIE WIARYGODNOŚCI KONTRAHENTA

Krajowy Rejestr Sądowy; Ewidencja Działalności Gospodarczej; Biura Informacji Gospodarczej

SPOSOBY ZAWIERANIA UMÓW

• oferta;
• przetarg;
• aukcja;
• negocjacje

ĆWICZENIE II

Uczestnicy zostaną podzieleni na mniejsze, kilkuosobowe grupy, których pierwszym zadaniem będzie przeprowadzenie krótkiej „burzy mózgów” i spisanie wszystkich sposobów umożliwiających uzyskanie wiarygodnych informacji o kontrahencie, omówienie ich na forum całej grupy i podzielenie się dotychczasowymi doświadczeniami w tym zakresie. Następnie grupy będą mieć za zadanie przygotowanie dla pozostałych uczestników szkolenia, krótkich symulacji poszczególnych sposobów zawierania umów, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystycznych dla tych sposobów elementów. Po prezentacji każda z symulacji zostanie omówiona.

ZASADY ZAWIERANIA UMÓW

• zasada swobody umów;
• umowy między przedsiębiorcami;
• umowy zawierane z konsumentem
• forma zawarcia umowy;
• umowy zawierane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wady oświadczenia woli

PODSTAWOWE ELEMENTY UMÓW

• podział umowy; podział „porządkowy” umowy
• oznaczenie stron umowy oraz przedmiotu umowy
• czas trwania umowy; prawa i obowiązki stron

DODATKOWE POSTANOWIENIA UMOWNE

• zadatek;
• zaliczka;
• odsetki;
• kara umowna;
• odstępne

DRUGI DZIEŃ 9:00 - 16:30

PRAWNE FORMY ZABEZPIECZEŃ ZOBOWIĄZAŃ


• hipoteka
• zastaw zwykły i rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie
• zabezpieczenia związane z rachunkiem bankowym; weksel i poręczenia wekslowe
• poręczenie cywilne; gwarancja bankowa; przelew wierzytelności na zabezpieczenia
• poddanie się egzekucji w akcie notarialnym
• dobór zabezpieczeń w zależności od rodzaju działalności gospodarczej

ĆWICZENIE I

Uczestnicy będą mięć za zadanie wprowadzić do otrzymanych projektów umów ich zdaniem najwłaściwsze i zarazem poprawne zapisy mające na celu zabezpieczenie ich interesów, jednocześnie uzasadniając pozostałym uczestnikom swój wybór. Następnie uczestnicy otrzymają kolejną umowę, którą będą analizować pod kątem odpowiedzialności związanej z jej zawarciem.

ZMIANA I ZAKOŃCZENIE STOSUNKU UMOWNEGO

• wypowiedzenie umowy;
• odstąpienie od umowy

WYKONANIE UMOWY

• sposoby zaliczenia zapłaty;
• świadczenie częściowe
• miejsce wykonania zobowiązania;
• termin wykonania zobowiązania
• pokwitowanie i zwrot dokumentu

SKUTKI NIEWYKONIANIA UMOWY

• odpowiedzialność kontraktowa
• modyfikacja odpowiedzialności kontraktowej;
• kary
• skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych

ĆWICZENIE II

Uczestnicy zostaną podzieleni na mniejsze kilkuosobowe grupy i otrzymają krótki stan faktyczny. Ich zadaniem będzie opracowanie na podstawie informacji uzyskanych podczas pierwszego i drugiego dnia szkolenia, prawidłowego pod względem formalnym i prawnym wzoru umowy, który następnie zostanie omówiony na forum całej grupy.

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ

• wniosek o zawezwanie do próby ugodowej
• poddanie się egzekucji w akcie notarialnym
• postępowanie zabezpieczające; postępowanie nakazowe, upominawcze i uproszczone
• postępowanie egzekucyjne; przedawnienie roszczeń; rejestr dłużników

ZAWIERANIE UMÓW HANDLOWYCH W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM

• sposoby uzyskania informacji o kontrahencie
• prawo właściwe dla kontraktu; język właściwy dla kontraktu
• rozstrzyganie sporów wynikających z kontraktu

Cel szkolenia

Podczas szkolenia przedstawimy praktyczne konstrukcje i zapisy stosowane w umowach i kontraktach, a w szczególności odpowiemy na pytania:

• jakie informacje o kontrahencie należy zdobyć przed przystąpieniem do negocjacji ?
• jak prawidłowo przygotować i zabezpieczyć umowy i kontrakty ?
• jakie są metody rozstrzygania sporów z podmiotem zagranicznym ?
• jak wystrzegać się pułapek i błędów w umowach i kontraktach międzynarodowych ?
• jakie dominujące cechy posiadają partnerzy zagraniczni ?
• jakie strategie negocjacyjne stosują partnerzy i jak osiągnąć nad nimi przewagę ?
• na jakie aspekty podatkowe należy zwrócić uwagę przy umowach i kontraktach międzynarodowych ?

Liczne ćwiczenia oraz panele dyskusyjne podczas drugiego dnia szkolenia umożliwią Państwu omówienie problemów pojawiających się w procesach negocjacyjnych, a także pomogą wypracować oraz rozwinąć indywidualne umiejętności i strategie.

Prowadzący

DAMIAN DWOREK - radca prawny w Kancelarii Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy. Specjalizuje się w prowadzeniu procesów sądowych w sprawach cywilnych, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań odrębnych w sprawach gospodarczych. Posiada praktykę w kompleksowej obsłudze prawnej krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych. W 2008 r. złożył egzamin sędziowski w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.

MAŁGORZATA SUDOŁ - Radca prawny, prowadzący indywidualną kancelarię. Specjalizuje się w prawie handlowym, cywilnym, prawie pracy, zamówień publicznych, jak również prawie ubezpieczeniowym i autorskim. Posiada duże doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw sądowych i arbitrażowych.
Termin:

22.08.2011 - 23.08.2011

Adres:

Pałac Prymasowski, ul. Senatorska 13/15, Warszawa

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:
 - zdjęcie

Eurofinance Consulting Sp. z o.o.

Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
mazowieckie, Polska

Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi rachunkowosc.org!
Dziękujemy!
  • Wydrukuj stronę

Inne szkolenia tego organizatora:

Efektywne zarządzanie przepływami pieniężnymi - praktyka Corporate Treasure
28.05.2012 - 29.05.2012 Warszawa

Zaawansowana analiza finansowa - warsztaty
17.05.2012 - 18.05.2012 Warszawa