Koszyk: BRAK

Szkolenie Dodaj szkolenie

Prawo dla nieprawników

1480.00 PLN 1480.00 zł

Program szkolenia

PIERWSZY DZIEŃ 9:00 - 16:00

1. FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE I MIEJSCA REJESTRACJI PRZEDSIĘBIORCÓW (KRAJOWY REJESTR SĄDOWY, EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ)

2. ŹRÓDŁA INFORMACJI NA TEMAT SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO CELEM BADANIA ICH WIARYGODNOŚCI


• odpis z KRS (szczegółowa analiza dokumentu)
• zapoznawanie się z treścią odpisu z KRS poprzez Internet
• monitor polski, badanie akt rejestrowych spółek
• biura informacji gospodarczej
• wywiadownie gospodarcze

3. KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

• rodzaje spółek prawa handlowego
• spółki osobowe a spółki kapitałowe
• zasady i cele zakładania spółek
• tworzenie spółek dla realizacji określonych przedsięwzięć: holding – grupa kapitałowa, konsorcjum, spółka cywilna spółek, Joint Venture, Venture Capital
• kapitał zakładowy
• kapitał zakładowy a rzeczywisty majątek spółki
• obchodzenie przepisów o obowiązku wniesienia kapitału zakładowego (odpowiedzialność cywilna i karna)
• pojęcie aportu, co może być przedmiotem aportu
• sposoby dokapitalizowania spółki

4. ROLA PEŁNOMOCNIKA W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM I REPREZENTOWANIU GO WOBEC OSÓB TRZECICH

• czynność udzielenia pełnomocnictwa i jego właściwa forma
• stosunek pomiędzy mocodawcą a pełnomocnikiem
• rodzaje pełnomocnictw; ogólne, rodzajowe do danej czynności
• odwołanie i wygaśnięcie pełnomocnictwa
• pełnomocnictwo a prokura - podobieństwa i różnice

5. PROKURA W OBROCIE GOSPODARCZYM - ZASADY REPREZENTACJI I ZAWIERANIA UMÓW HANDLOWYCH

• prokura a organy spółki/wspólnicy upoważnieni do prowadzenia spraw spółki, czym różni się reprezentacja łączna spółki handlowej od prokury łącznej?
• ocena wiarygodności kontrahenta - czyli jakie umocowania powinien posiadać prokurent zawierający umowy handlowe?
• sposób wykonywania prokury ze względu na jej rodzaj
• skutek czynności dokonywanych przez prokurenta
• uprawnienia kontrahenta w razie wadliwego działania prokurenta lub pełnomocnika
• skutki wadliwej reprezentacji spółki przez prokurenta

6. KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH A KODEKS CYWILNY

PIERWSZY DZIEŃ 9:00 - 16:00

1. PODMIOTY WYSTĘPUJĄCE W OBROCIE GOSPODARCZYM I ZASADY ICH REPREZENTACJI

• zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych osób fizycznych w świetle Kodeksu Cywilnego
• firma - czyli jednoosobowa działalność gospodarcza i zasady jej funkcjonowania w obrocie cywilnoprawnym
• spółki osobowe: reprezentacja przez wspólników, zasady i pułapki
• spółki kapitałowe i ich organy; zasady reprezentacji osób prawnych

2. TRYBY ZAWIERANIA UMÓW

• oferta - „procedura’” zawierania umowy w trybie ofertowym; obligatoryjna i fakultatywna treść oferty; obowiązki nadawcy i odbiorcy oferty, oferta profesjonalna i w obrocie konsumenckim; najczęstsze pułapki, moment zawarcia umowy i jej warunki)
• negocjacje (zasady prowadzenia negocjacji, „porozumienie o zachowaniu poufności” a art. 72 i 72’ Kodeksu Cywilnego, moment zawarcia umowy)
• umowy zawierane przez przystąpienie - codzienne decyzje każdego uczestnika obrotu
• listy intencyjne (treść, forma i skutki prawne listu intencyjnego)

3. RODZAJE UMÓW I WYMAGANIA CO DO FORMY UMOWY

• forma pisemna (definicja formy pisemnej, podpis „czytelny”, sposoby zawierania umów w formie pisemnej w świetle art. 78 Kodeksu Cywilnego; faks, mail, kserokopia)
• formy szczególne: umowa z datą pewną, umowa z podpisem notarialnie poświadczonym, akt notarialny
• co oznacza „rygor nieważności”?
• umowy jednostronnie zobowiązujące i dwustronnie zobowiązujące
• czy istnieją „umowy trójstronne”?

4. FORMY ZATRUDNIENIA MENEDŻERÓW

• omówienie i charakterystyka najpopularniejszych rodzajów umów na podstawie, których menedżer może świadczyć usługi/ pracę (umowa o pracę/ kontrakt menedżerski)
• zasady wynagradzania kadry zarządzającej
• wypowiedzenie oraz rozwiązanie umowy o pracę a odwołanie ze składu zarządu
• umowy o zakazie konkurencji w czasie oraz po ustaniu stosunku pracy
• odpowiedzialność materialna na podstawie Kodeksu Pracy
• zakres ochrony oraz prawa menedżera na gruncie przepisów prawa pracy oraz kodeksu cywilnego
• powołanie do zarządu jako najtańsza forma zatrudnienia menedżera?

5. PRAWO PRACY – ZMIANY W 2011 R.

• umowa o pracę – zasady zawierania, treść i sposoby rozwiązywania
• zasady prawidłowego zawierania umów cywilnoprawnych – nowe zasady rozliczania umów zleceń
• cechy stosunku pracy w umowie cywilnoprawnej – kontrole PIP

Cel szkolenia

PODCZAS SEMINARIUM ODPOWIEMY M.IN. NA PYTANIA:

• skąd czerpać informacje na temat spółek prawa handlowego?
• jakie są sposoby dokapitalizowania spółki?
• jakie pułapki wiążą się z reprezentacją spółek osobowych przez wspólników?
• co oznacza „rygor nieważności” i czy istnieją „umowy trójstronne”?
• czy każdą umowę można wypowiedzieć lub rozwiązać?
• jakie zmiany w prawie pracy obowiązują od 2011 r.

Prowadzący

DAMIAN DWOREK - Radca prawny w Kancelarii Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy. Specjalizuje się w prowadzeniu procesów sądowych w sprawach cywilnych, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań odrębnych w sprawach gospodarczych. Posiada praktykę w kompleksowej obsłudze prawnej krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych. W 2008 r. złożył egzamin sędziowski w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.

MAŁGORZATA SUDOŁ - Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w prawie handlowym, prawie zamówień publicznych, prawie cywilnym, prawie pracy, prawie ubezpieczeniowym i autorskim. Posiada duże doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw sądowych i arbitrażowych.
Termin:

11.07.2011 - 12.07.2011

Adres:

Warszawa

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:
 - zdjęcie

Eurofinance Consulting Sp. z o.o.

Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
mazowieckie, Polska

Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi rachunkowosc.org!
Dziękujemy!
  • Wydrukuj stronę

Inne szkolenia tego organizatora:

Efektywne zarządzanie przepływami pieniężnymi - praktyka Corporate Treasure
28.05.2012 - 29.05.2012 Warszawa

Zaawansowana analiza finansowa - warsztaty
17.05.2012 - 18.05.2012 Warszawa