Koszyk: BRAK

Szkolenie Dodaj szkolenie

Rada Nadzorcza - obowiązki, uprawnienia oraz odpowiedzialność za funkcjonowanie spółki

1480.00 PLN 1480.00 zł

Program szkolenia

PIERWSZY DZIEŃ 8:30 - 16:15

1. KTO MOŻE A KTO NIE MOŻE BYĆ CZŁONKIEM RADY NADZORCZEJ – PRAKTYKA MAŁYCH I DUŻYCH SPÓŁEK

2. POZYCJA I STRUKTURA RADY NADZORCZEJ / KOMISJI REWIZYJNEJ

• powoływanie i odwoływanie RN / KR, skład RN / KR
• stosunek prawny członka RN / KR ze spółką: kontrola kolegialna a uprawnienia indywidualnej kontroli / sposoby wynagradzania członków RN / KR / kadencja (mandat) członka RN / KR / rezygnacja z funkcji

3. KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ / KOMISJI REWIZYJNEJ

• główne czynności w zakresie stałego nadzoru; sprawozdanie Rady Nadzorczej dla udziałowców i akcjonariuszy jako element nadzoru właścicielskiego,
• uprawnienia RN / KR wobec Zarządu
• opiniowanie wniosków zarządu oraz ocena sprawozdania finansowego
• wniosek o udzielenie absolutorium członkom Zarządu; inne instrumenty nadzoru

4. RELACJA RADY NADZORCZEJ DO INNYCH ORGANÓW SPÓŁEK HANDLOWYCH

• Zarząd - uprawnienia RN
- zasady powoływania, skład, kadencja i kompetencje Zarządu
- opinia i zgoda RN / KR - skutki dla spółki i Zarządu
- odpowiedzialność członków zarządu; rodzaje, sposób realizacji
- umowy z członkami Zarządu, reprezentacja spółki w tych umowach
- działalność operacyjna a rozdzielenie funkcji pomiędzy RN a Zarządem
• WZ / ZW - uprawnienia RN
- zasady zwoływania WZ / ZW
- podejmowanie uchwał przez WZ / ZW
- główne uprawnienia udziałowców / akcjonariuszy, prawo mniejszości
- działalność operacyjna a rozdzielenie funkcji pomiędzy RN a WZ / ZW

5. CASE STUDY: RADA NADZORCZA SPÓŁKI ZALEŻNEJ a „POLECENIA Z GÓRY”

6. STAN AKTUALNY

7. MODELE ZARZĄDZANIA I KONTROLI (MODELE ŁADU KORPORACYJNEGO)


• systemy ładu korporacyjnego
• rozwój standardów ładu korporacyjnego w Polsce i na świecie
• rola RN w ładzie korporacyjnym oraz najważniejsze wyzwania stojące przed organami nadzoru korporacyjnego
• pozycja RN w systemie ładu korporacyjnego

8. FUNKCJONOWANIE RADY NADZOCZEJ / KOMISJI REWIZYJENEJ

• miejsce i zadania organów nadzorczych
• wynagrodzenia i koszty funkcjonowania RN
• regulamin pracy RN
• konflikt interesów w RN
• odpowiedzialność członków RN/KR
• praktyczne problemy działania RN (zwoływanie posiedzeń i ich organizacja, sporządzania protokołów)
• rola przewodniczącego RN/KR
• współpraca pomiędzy organami nadzorczymi a zarządem
• dobre praktyki RN, w tym skład RN/KR, niezależność członków RN oraz powoływanie komitetów)
• efektywność RN na przykładzie spółek notowanych na giełdzie

DRUGI DZIEŃ 8:30 - 16:15

1. OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE PODMIOTU

• odpowiedzialność za rachunkowość i sprawozdawczość podmiotu
• zakres sprawozdania finansowego w zależności od wielkości podmiotu
• terminarz sporządzania i zatwierdzania sprawozdania finansowego
• odmowa podpisania sprawozdania finansowego i jej konsekwencje
• obowiązki dotyczące rejestracji i publikacji sprawozdań
• obowiązek prezentacji sprawozdania organom nadzorczy

2. CHARAKTERYSTYKA I KONTROLA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

• znaczenie sprawozdania finansowego dla oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstwa
• zasady nadrzędne rachunkowości oraz zakres dopuszczalnych uproszczeń
• polityka rachunkowości i jej wpływ na kształt sprawozdania finansowego

3. DIAGNOZA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA NA PODSTAWIE ANALIZY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

• bilans jako podstawowe źródło informacji o majątku firmy i sposobach jego finansowania
- czynniki wpływające na wielkość, jakość i strukturę aktywów i pasywów
- analiza struktury majątku - reguły właściwego finansowania działalności
- „newralgiczne” pozycje bilansowe, możliwości zniekształcania sprawozdań
- wpływ przyjętych standardów rachunkowych na prawdziwość i rzetelność prezentacji firmy
• analiza rachunku zysków i strat jako informacja o efektach prowadzonej działalności
- wpływ systemu rachunku kosztów na wynik finansowy
- warianty rachunku zysków i strat oraz ich przydatność w ocenie podmiotu
- ocena rentowności podmiotu w oparciu o rachunek zysków i strat
• analiza rachunku przepływów pieniężnych jako informacja o pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków pieniężnych
- metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych i ich przydatność decyzyjna
- powiązania z innymi elementami sprawozdania finansowego: pozycje bilansowe a rachunek przepływów pieniężnych / pozycje rachunku zysków i strat a rachunek przepływów pieniężnych / informacja dodatkowa a rachunek przepływów pieniężnych
- analiza rachunku przepływów pieniężnych a działalność operacyjna, inwestycyjna, finansowa
• istota powiązań pomiędzy elementami sprawozdania finansowego

4. FUNKCJONOWANIE RAD NADZORCZYCH - GŁÓWNE PROBLEMY

5. OCENA DECYZJI INWESTYCYJNYCH - BUDOWA I KONTROLA BIZNES PLANU

• projekty inwestycyjne w strategiach rozwojowych – podstawowe dylematy
• podstawowe fazy projektu inwestycyjnego
• metodologia tworzenia biznes planu projektu inwestycyjnego
• struktura biznes planu projektu inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem planu finansowego
• ocena ryzyka i opłacalności finansowej projektu inwestycyjnego: zmiana pieniądza w czasie
• przegląd metod oceny projektów inwestycyjnych w ujęciu statycznym i dynamicznym

6. WSPÓŁPRACA RAD NADZORCZYCH Z GRUPAMI INTERESU ZWIĄZANYMI ZE SPÓŁKĄ

• „dobre praktyki” Rad Nadzorczych
• problemy nadzoru w spółkach z dominującym inwestorem
- największe zagrożenia dla drobnych akcjonariuszy
- ochrona praw drobnych akcjonariuszy
- konflikty i sposoby ich rozwiązywania

Cel szkolenia

Podczas seminarium przedstawione zostaną praktyczne aspekty związane ze sprawowaniem funkcji nadzorczych w przedsiębiorstwie.

W SZCZEGÓLNOŚCI ODPOWIEMY NA PYTANIA:

• kto może a kto nie może być członkiem rady nadzorczej?
• jakie są kompetencje rady nadzorczej / komisji rewizyjnej?
• jakie najważniejsze wyzwania stoją przed organami nadzoru korporacyjnego?
• jaka jest efektywność RN na przykładzie spółek notowanych na giełdzie?
• na czym polega kontrola sprawozdań finansowych?
• jak oceniać decyzje inwestycyjne w spółce?

Dla uczestników:

RAPORT DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

Prowadzący

ANNA KOWALIK - Radca prawny Departamentu Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Skarbu Państwa.

MARCIN ORLIŃSKI - Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Ministerstwa Skarbu Państwa. Członek i Przewodniczący Rad Nadzorczych.

DARIUSZ PELC - Menedżer, konsultant i współwłaściciel w kilku firmach doradczych, praktyk zarządzania. Trener w zakresie zarządzania operacyjnego i analiz, z uwzględnieniem „miękkich” aspektów zarządzania.
Termin:

04.07.2011 - 05.07.2011

Adres:

Warszawa

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:
 - zdjęcie

Eurofinance Consulting Sp. z o.o.

Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
mazowieckie, Polska

Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi rachunkowosc.org!
Dziękujemy!
  • Wydrukuj stronę

Inne szkolenia tego organizatora:

Efektywne zarządzanie przepływami pieniężnymi - praktyka Corporate Treasure
28.05.2012 - 29.05.2012 Warszawa

Zaawansowana analiza finansowa - warsztaty
17.05.2012 - 18.05.2012 Warszawa