Koszyk: BRAK

Szkolenie Dodaj szkolenie

Akademia Finansowa dla niefinansistów - Projekty inwestycyjne, źródła finansowania, controlling

1480.00 PLN 1480.00 zł
Akademia stanowi unikalne kompendium wiedzy – prowadzona będzie w formie 42-godzinnych warsztatów, opartych na schemacie:

• krótkie wprowadzenie do zagadnienia
• przykłady
• dyskusja plenarna
• ćwiczenia – indywidualne, zespołowe, grupowe
• podsumowanie wyników
• analiza przypadku w zespołach (CASE)
• dyskusja plenarna
• opracowanie rozwiązania w zespołach
• omówienie wyników

Dodatkowe korzyści uczestnictwa w seminariach:

• certyfikat Krajowej Izby Gospodarczej i Eurofinance Training
• kompleksowe materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika w formie książkowej i elektronicznej
• spotkanie integracyjne
• zapewnienie pełnej logistyki związanej z uczestnictwem w Akademii
• wykaz literatury uzupełniającej
• liczne konsultacje

Program szkolenia

PIERWSZY DZIEŃ 9:00 - 16:30

1. Przypomnienie podstawowych elementów ekonomiczno - finansowych:

• model działania przedsiębiorstwa
• cele i rodzaje analiz finansowych
• skąd się biorą liczby: informacje ogólne, informacje marketingowe, informacje finansowe
• informacje „miękkie” i „twarde”

2. Przypomnienie podstawowych informacji i sprawozdań finansowych:

• rachunek zysków i strat
- źródła przychodów i kosztów działalności operacyjnej
- rodzaje kosztów
- wynik na działalności finansowej
- pozostałe źródła przychodów i kosztów oraz zyski i straty nadzwyczajne
• bilans
- charakterystyka grup aktywów i pasywów
- zasady wyceny aktywów i pasywów
- analiza bilansu
- struktura bilansu i jej związek z ryzykiem kredytowym oraz efektywnością działalności gospodarczej
- kapitał pracujący

3. Przypomnienie podstawowych informacji i sprawozdań finansowych cd.:

• rachunek przepływów pieniężnych
- przepływy pieniężne z rodzajów działań w przedsiębiorstwie
- ocena wydatków i źródeł ich finansowania
- pojęcia: zysk, pieniądze, wynik, nadwyżka
• zmiany w kapitale

4. Wybór kluczowych informacji finansowych (20-80)

• zależności między sprawozdaniami finansowymi
• skąd się biorą wskaźniki
• podstawowe wskaźniki i ich interpretacja
• jak ocenia bank - zdolności kredytowa

5. Studium przypadku – CASE 1

• Analiza finansowa (jakościowa i ilościowa) autentycznego przypadku przedsiębiorcy – praca w zespołach i w grupie, wypracowanie wniosków zespołowych i ich prezentacja, moderacja i omówienie przez trenera. Podsumowanie i omówienie wyników.

6. Wybrane elementy analizy finansowej:

• zarządzanie kapitałem obrotowym firmy
• rachunkowość finansowa i zarządcza a zarządzanie finansami
• analiza i rachunek kosztów
• dźwignia operacyjna i finansowa
• płynność finansowa w długim i krótkim okresie
• przyczyny trudności finansowych, analiza zagrożenia upadłością firmy
• źródła finansowania i koszty kapitału

7. Studium przypadku – CASE 2

• Analiza finansowa (jakościowa i ilościowa) autentycznego przypadku przedsiębiorcy – praca w zespołach i w grupie, wypracowanie wniosków zespołowych i ich prezentacja, moderacja i omówienie przez trener. Podsumowanie i omówienie wyników

DRUGI DZIEŃ 9:00 - 16:30

1. Rozpoczęcie szkolenia – podsumowanie dnia pierwszego

• kluczowe informacje merytoryczne i ich znaczenie
• kluczowe informacje finansowe i ich znaczenie
• powiązanie między informacjami
• decyzje finansowe

2. Jak analizują w bankach? – Wykorzystanie analizy finansowej dla celów kredytowania firmy - CASE 3

• Analiza finansowa autentycznego przypadku przedsiębiorcy starającego się o kredyt praca w zespołach i w grupie, wypracowanie wniosków zespołowych i ich prezentacja, moderacja i omówienie. Podjecie decyzji kredytowej (symulacja), podsumowanie i omówienie wyników.

3. Wybrane elementy analizy finansowej cd.:

• budżetowanie i planowanie
- funkcje budżetu w przedsiębiorstwie
- etapy procesu budżetowania
- wykorzystanie analiz do sporządzania budżetu
• elementy controllingu
- centra odpowiedzialności: ośrodki kosztów, ośrodki przychodów, ośrodki zysków/rentowności, ośrodki inwestycji
- etapy procesu controllingu: planowanie, sterowanie, kontrola
- kontrola wykonania planu/budżetu – ustalanie i analiza odchyleń
- mierniki i zbilansowana karta wyników

4. Ćwiczenie

5. Analiza finansowa przedsiębiorstwa związana z inwestowaniem

• istota i rodzaje inwestycji
• fazy projektu inwestycyjnego i schemat oceny
• metody oceny projektów inwestycyjnych
- Net Present Value (NPV)
- Internal Rate of Return (IRR)
- okres zwrotu z inwestycji (Payback Period)

6. Analiza przypadku – CASE 4

• Decyzje inwestycyjne wewnętrzne i zewnętrzne - Analiza finansowa historyczna
i jej wykorzystanie do analizy inwestycyjnej na podstawie autentycznego przypadku przedsiębiorcy z elementami controllingu w oparciu o zdobytą wiedzę – praca w zespołach i w grupie, wypracowanie wniosków zespołowych i ich prezentacja, moderacja i omówienie przez trenera. Podsumowanie i omówienie wyników.

7. Analiza przypadku – CASE 4 (kontynuacja)

• Podsumowanie i omówienie wyników

Cel szkolenia

Seminaria realizowane w ramach Akademii Finansisty kierujemy w szczególności do osób, które chcą zrozumieć mechanizmy finansowej działalności przedsiębiorstwa, dyrektorów i menedżerów działów niefinansowych, prezesów właścicieli przedsiębiorstw a także członków Rad Nadzorczych oraz osób zarządzających projektami i kontraktami.

Celem seminariów jest:

• wykształcenie praktycznych umiejętności interpretacji sprawozdań finansowych
• usystematyzowanie wiedzy związanej z analizą informacji ekonomiczno-finansowych
• podniesienie poziomu wiedzy w zakresie oceny kondycji finansowej, płynności i zdolności kredytowej przedsiębiorstwa
• ćwiczenie umiejętności i utrwalenie zdobytej wiedzy poprzez analizę autentycznych przypadków przedsiębiorstw o różnej kondycji finansowej z użyciem komputerów
• wypracowanie na komputerze własnego modelu finansowego służącego analizie finansowej, budowie budżetu i analizie inwestycyjnej

Prowadzący

Zajęcia poprowadzą doświadczeni specjaliści – praktycy, natomiast koordynatorem merytorycznym – trenerem wiodącym Akademii jest:

DARIUSZ PELC - Menedżer, konsultant i współwłaściciel w kilku firmach doradczych, praktyk zarządzania. Prezes Zarządu i współwłaściciel firmy konsultingowej, wykładowca zagadnień przedsiębiorczości, rachunkowości i marketingu w Wyższej Szkole Ekonomiczno Humanistycznej w Skierniewicach, trener w zakresie zarządzania operacyjnego i analiz, z uwzględnieniem „miękkich” aspektów zarządzania. Zrealizowanych wiele prac doradczych dla różnych firm. Specjalista w zakresie wycen wartości niematerialnych i prawnych.
Termin:

09.06.2011 - 10.06.2011

Adres:

Warszawa

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:
 - zdjęcie

Eurofinance Consulting Sp. z o.o.

Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
mazowieckie, Polska

Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi rachunkowosc.org!
Dziękujemy!
  • Wydrukuj stronę

Inne szkolenia tego organizatora:

Efektywne zarządzanie przepływami pieniężnymi - praktyka Corporate Treasure
28.05.2012 - 29.05.2012 Warszawa

Zaawansowana analiza finansowa - warsztaty
17.05.2012 - 18.05.2012 Warszawa