Szkolenie Dodaj szkolenie

KONGRES BRANŻOWY PROBLEMY FINANSOWE I PODATKOWE VAT, CIT, PIT W 2015/16 R. W DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ (KLUBÓW SPORTOWYCH, ZWIĄZKÓW, FEDERACJI)

Zamów szkolenie

16.11.2015 - 17.11.2015 Warszawa

Prelegenci
 
Łukasz Mazur – doradca podatkowy, prawnik, właściciel firmy doradztwa podatkowego. Autor licznych ekspertyz prawnych w zakresie prawa podatkowego i finansowego. Posiada również doświadczenie w reprezentowaniu podatników w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. W latach 2010/11 r. obejmował stanowisko Prezesa Zarządu Górnika Zabrze. W tym czasie zdobył wiedzę praktyczną na temat funkcjonowania środowisk sportowych od podstaw, zrozumienie zasad działalności klubów sportowych i bieżących problemów. W swoim bogatym dorobku posiada również liczne szkolenia prowadzone dla różnych grup zawodowych, w tym dla branży sportowej.
 
Radosław Żuk – prawnik, wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego, redaktor portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie funkcjonowania instytucji finansowych oraz systemu podatkowego obowiązującego w Polsce, wybranych państwach europejskich i na terenie USA. Wcześniej Kierownik Zespołu Podatku VAT w spółce doradztwa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Szkolił i doradzał m.in. dla Centralnego Ośrodka Sportu w W-wie, PZPN, Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz klubów Pogoń Szczecin, Zagłębie Lubin SA,  Legia Warszawa SA.
 
Marcin Borkowski – prawnik, ekspert podatkowy, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Urzędzie Skarbowym na stanowisku Zastępcy Naczelnika oraz jako trener podatkowy przy Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Wykładowca wyższej uczelni oraz komercyjnych szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego. Obecnie prowadzi własną firmę szkoleniowo-doradczą. 
 
Radosław Kowalski – prawnik, doradca podatkowy. Od 1994 roku pracował kolejno w: KMW Engineering Sp. z o.o. oraz Wydawnictwie Naukowym PWN S.A., gdzie zajmował się obsługą prawną firm. Od 1999 roku zajmował się obsługą prawną wierzytelności, kierował pracami zespołu windykacji w jednej z największych w Polsce firm teleinformatycznych. Obecnie jest właścicielem spółki doradztwa podatkowego. Autor publikacji i artykułów z  prawa podatkowego (Rzeczpospolita, Gazeta Podatkowa). Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć z prawa podatkowego, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności.  Jest autorem programów szkoleniowych oraz trenerem na zajęciach dla firm z branży sportowej.
 
Cel kongresu
Celem Kongresu jest omówienie planowanych zmian podatkowych mających wpływ na funkcjonowanie branży sportowej w Polsce od 2016 r. oraz omówienie skutków nowelizacji ustaw podatkowych, które weszły w życie od 1 stycznia i 1 lipca 2015 r. Podczas Kongresu prelegenci mający bogate doświadczenie praktyczne i wiedzę teoretyczną związaną z bieżącym doradztwem na rzecz sportu, zwrócą szczególną uwagę na aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym TSUE oraz bieżącą linię interpretacyjną organów podatkowych w kwestiach kluczowych dla funkcjonowania branży, ze szczególnym naciskiem na działalność prowadzoną przez związki, federacje oraz kluby sportowe. Na Kongresie zostaną omówione również dostępne mechanizmy optymalizacji podatkowej bieżącej działalności w podatkach dochodowych oraz podatku VAT, a także praktyczne porady w zakresie źródeł finansowania klubów oraz kontroli podatkowej i postępowań podatkowych. Niewątpliwym atutem Kongresu jest dedykowany dla szeroko rozumianego sportu charakter oraz możliwość nawiązania relacji biznesowych z innymi osobami z przedmiotowego sektora.
 
Adresaci kongresu
Kongres dedykowany jest zarówno osobom zarządzającym podmiotami z branży sportowej, tj. członkowie zarządów, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi, jak i osobom operacyjnie zajmującymi się w firmach podatkami, księgowością i prawem. Ponadto Kongres adresowany jest do wszelkich osób interesujących się opodatkowaniem podmiotów sektora sportowego, jak i do wszystkich adeptów prawa podatkowego, gospodarczego oraz finansów.
 
Program
 
DZIEŃ I
 
8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.00 Kongres cz.I (prowadzący: Łukasz Mazur)
 
Źródła finansowania klubów sportowych jako narzędzie wpływające na jakość zarządzania
 
1. Wprowadzenie.
2. Formy prawne.
3. Źródła finansowania klubów sportowych w zależności od formy prawnej.
4. Rentowność klubów sportowych.
5. Źródła finansowania sportu a ich wpływ na jakość zarządzania.
6. Pytania i odpowiedzi – dyskusja.
 
11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.00 Kongres cz.II (prowadzący: Radosław Żuk)
 
VAT 2015/2016 w działalności sportowej
 
1. Zasady ogólne dotyczące odliczania podatku naliczonego w przypadku klubów sportowych, związków sportowych oraz innych podmiotów z branży sportowej po nowelizacji w 2016 r.:
• związek nabycia towaru i usługi z czynnościami opodatkowanymi – czy zawsze musi posiadać charakter bezpośredni?
• towary i usługi nabyte w celu wykonania czynności pozostających poza zakresem VAT, lecz stanowiący działalność gospodarczą,
• nabycie dokonane w związku z działalnością gospodarczą oraz na cele statutowe lub jego pracowników,
• towary oraz usługi zakupione w celu dokonania nieodpłatnego przekazania,
• nabycie wewnątrzwspólnotowe na cele działalności gospodarczej oraz cele osobiste pracowników lub klubu/związku sportowego,
• zasady przyporządkowania nabycia do działalności gospodarczej oraz celów osobistych,
• odliczenie VAT w przypadku nieruchomości wykorzystywanych do działalności gospodarczej i na cele osobiste,
• pojazdy samochodowe wykorzystywane do działalności gospodarczej oraz na cele prywatne – czy w wyniku nowelizacji dojdzie do zmian?
• zaniechane inwestycje a możliwość odliczenia VAT,
• dotacje, subwencje a możliwość odliczenia VAT.
2. Rewolucyjne zmiany w określaniu współczynnika proporcji sprzedaży począwszy od 1 stycznia 2016 r:
• przepisy przejściowe dotyczące stosowania znowelizowanych przepisów,
• rodzaje o obrotów uwzględnianych przy obliczaniu współczynnika sprzedaży,
• rodzaje obrotów i czynności niemających wpływu na wysokość współczynnika,
• czy w proporcji sprzedaży należy ująć odszkodowania, kary umowne itp.?
• pojęcie czynności pomocniczych, których nie uwzględnia się przy wyliczaniu proporcji sprzedaży,
• otrzymane dotacje oraz subwencje a określanie proporcji sprzedaży,
• obrót nieruchomościami oraz innymi środkami trwałymi a proporcja sprzedaży,
• ustalanie proporcji w oparciu o propozycje wskazane przez Ministerstwo Finansów,
• zasady ustalania współczynnika wstępnego i współczynnika ostatecznego,
• pojęcie okresu rozliczeniowego, dla którego określana jest proporcja sprzedaży,
• zaokrąglenia współczynnika sprzedaży,
• określanie współczynnika sprzedaży w porozumieniu z naczelnikiem urzędu skarbowego,
• możliwość zmiany wysokości proporcji wstępnej w trakcie roku – optymalizacja odliczania VAT.
 
13.00-14.00 lunch
14.00-16.00 Kongres cz.III (prowadzący: Radosław Żuk)
 
VAT 2015/2016 w działalności sportowej
 
1. Stawki podatku VAT stosowane w przypadku działalności sportowej:
• zasady ogólne zwolnienia działalności sportowej z podatku VAT,
• zwolnienie z opodatkowania VAT działalności sportowej,
• podmioty posiadające prawo do świadczenia usług zwolnionych,
• zwolnienie z tytułu działalności szkoleniowej,
• zwolnienie z opodatkowania świadczenia usług na rzecz członków niezależnych grup,
• stawka VAT właściwa dla wynajmu obiektów sportowych,
• opodatkowanie VAT wstępu na imprezy sportowe,
• sprzedaż praw oraz licencji,
• opodatkowanie prowizji z tytułu transferów zawodników,
• opodatkowanie składek członkowskich,
• wynajem obiektów sportowych,
• usługi sędziowania zawodów sportowych,
• opodatkowanie VAT trenowania zawodników,
• opodatkowanie karnetów wstępów na siłownie, fitness itp.
2. Opodatkowanie podatkiem VAT marketingu prowadzonego w działalności sportowej oraz innych przypadków nieodpłatnych przekazań:
• opodatkowanie VAT sponsoringu rzeczowego oraz pieniężnego,
• rozliczenie reprezentacji oraz reklamy,
• świadczenia na rzecz pracowników oraz kontrahentów,
• nieodpłatne świadczenia na rzecz zawodników,
• działalność informacyjna,
• organizacja konkursów,
• inne przypadki działalności promocyjnej.
3. Zawodnik jako podatnik VAT:
• pojęcie działalności gospodarczej na potrzeby VAT,
• start w zawodach sportowych jako działalność gospodarcza,
• udostępnienie wizerunku jako działalność gospodarcza,
• ryzyko związane z zakwestionowaniem statusu podatkowego zawodnika.
 
DZIEŃ II
 
8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.00 Kongres cz.I (prowadzący: Radosław Kowalski)
 
CIT 2015/2016 w działalności sportowej
 
1. Zmiany w CIT w 2015 r. oraz ich wpływ na rozliczenia podatkowe w podmiotach z branży sportowej.
2. Zasady rozpoznawania przychodów w branży sportowej:
• moment uzyskania przychodu przy świadczeniach okresowych i jednorazowych – ze szczególnym uwzględnieniem odróżnienia świadczeń abonamentowych od powtarzalnych,
• przychód uzyskiwany w ramach umów sponsoringu – odróżnienie sponsoringu od darowizny, zasady kształtowania umowy sponsoringu, identyfikacja wartości przychodu ze szczególnym  uwzględnieniem przepisów obowiązujących od 2015 roku,
• licencje, prawa emisji imprez itp. a przychód podatkowy,
• usługi marketingowe w branży sportowej,
• przychody rozliczane na zasadzie kasowej w firmie sportowej,
• przychody z nieodpłatnych świadczeń.
3. Koszty uzyskania przychodu w firmie sektora sportowego:
• koszty prowadzonej działalności sportowej – ich kwalifikacja, sposób wyznaczania i rozliczenia w czasie,
• koszty działalności sponsoringowej i marketingowej,
• koszty związane z podróżami pracowników i osób współpracujących,
• wybrane wyłączenia z kosztów ciekawe dla branży sportowej.
4. Otrzymane nieodpłatne świadczenia a koszty podatkowe.
5. Amortyzacja sprzętu sportowego i obiektów sportowych – najważniejsze zagadnienia.
 
11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.00 Kongres cz.II (prowadzący: Radosław Kowalski)
 
PIT 2015/2016 w działalności sportowej
 
1. Firma sportowa jako płatnik PIT – pojęcie płatnika w świetle ustaw podatkowych, obowiązki i odpowiedzialność płatników.
2. Ogólne pojęcie przychodów, zasady ustalania wartości świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
3. Nieodpłatne świadczenia a świadczenia związane z wykonywaną pracą (również przy umowach innych niż umowa o pracę).
4. Przychody ze stosunku pracy, zakres podmiotowy i przedmiotowy – czy każde świadczenie na rzecz pracownika musi stanowić u niego przychód ze stosunku pracy?
5. Przychody z tytułu działalności wykonywanej osobiście ze szczególnym uwzględnieniem działalności sportowców, sędziów, działaczy.
6. Przychód sponsorowanego nieprowadzącego działalności gospodarczej.
7. Podróż służbowe i wyjazdy niemające takiego charakteru a przychód podatkowy.
8. Omówienie wybranych zwolnień przedmiotowych.
9. Zmiany w PIT z 2014 i 2015 r., wraz z omówieniem skutków podatkowych nowych regulacji.
10. Przełomowe zmiany w PIT w 2016 r., m.in.: opodatkowanie nieujawnionych dochodów w PIT, rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatników, wprowadzenie restrykcyjnej klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania – praktyczne skutki nowych regulacji.
 
13.00-14.00 lunch
14.00-16.00 Kongres cz.III (prowadzący: Marcin Borkowski)
 
Kontrola podatkowe i postępowanie podatkowe w działalności sportowej
 
1. Kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe w działalności sportowej:
• Krajowy Plan Działań opracowany na 2015 rok przez Departament Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów określający główne kierunki działań urzędów skarbowych w zakresie kontroli podatkowej, czynności sprawdzających i działań informacyjnych,
• branża sportowa a obszary ryzyka (branże) określone w Krajowym Planie Działań na 2015 rok,
• najczęściej popełniane nieprawidłowości (przykłady nieprawidłowości ujawnionych przez organy podatkowe w toku kontroli podatkowej i postępowania podatkowego w klubach sportowych),
• czynności sprawdzające, a kontrola podatkowa – uprawnienia organów podatkowych i podatnika,
• kiedy organ podatkowy nie musi zawiadamiać podmiotów z branży sportowej o kontroli podatkowej?
• sprzeciw podatnika na czynności kontrolne,
• zakaz podejmowania i prowadzenia więcej niż jednej kontroli przedsiębiorcy,
• limit czasu trwania kontroli u przedsiębiorcy,
• zastrzeżenia do protokołu kontroli podatkowej – praktyczne porady,
• co może stanowić dowód w sporze z organami podatkowymi na przykładzie sektora sportowego?
• korekta deklaracji podatkowych, a odpowiedzialność podatkowa i na gruncie KKS,
• sposoby wzruszania wyników kontroli i decyzji wymiarowych na gruncie przepisów i praktyki,
• wybrane nowelizacje Ordynacji podatkowej na 2015 i 2016 rok:
 – Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych,
 – zasada rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika,
 – zachowanie terminu na złożenie pisma w dacie jego nadania w placówce pocztowej operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
 – ogólna i indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego, możliwość złożenia wniosku wspólnego,
 – rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające zasady wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego, nowy wzór wniosku o wydanie interpretacji oraz sposób uiszczenia opłaty.
 
Informacje organizacyjne
 
Koszt uczestnictwa w Kongresie:
– jednej osoby 1490 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1390 zł/os. + 23% VAT
 
P R O M O C J A!
Koszt uczestnictwa w Kongresie przy zgłoszeniu do dnia 16.10.:
– jednej osoby 990 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 940 zł/os. + 23% VAT
 
Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.
 
Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
 
Godziny zajęć: 9:00 – 16:00
 
Miejsce zajęć: Budynek Atrium Tower, al. Jana Pawła II 25, w Warszawie
 
 
Informacje:
Joanna Domaszewska 
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl
Termin:

16.11.2015
17.11.2015

Adres:

Warszawa

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:

Akademia Biznesu MDDP

Jana Pawła II
00-854 Warszawa
mazowieckie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 22208 28 26
faks 1: 22211 20 90
faks 2: 22 208 28 30
faks: 22 208 28 30
e-mail: biuro@akademiamddp.pl


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi rachunkowosc.org!
Dziękujemy!