Szkolenie Dodaj szkolenie

KONGRES BRANŻOWY PROBLEMY PODATKOWE VAT, CIT, PIT W 2015/2016 R. W FIRMACH BRANŻY TSL (TRANSPORT-SPEDYCJA-LOGISTYKA)

Zamów szkolenie

30.11.2015 - 01.12.2015 Warszawa

Prelegenci
 
Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, manager w spółce doradztwa podatkowego Martini i Wspólnicy. Doktorant WPiA UŁ. Specjalizuje się w problematyce VAT oraz postępowań sądowo-administracyjnych.  W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, a potem w latach 2007-2010 zdobywał doświadczenie w Izbie Finansowej NSA, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał oraz pytań prejudycjalnych do TSUE w zakresie VAT. Autor licznych artykułów podatkowych („Rzeczpospolita”, „Gazeta Prawna”). Wykładowca prawa podatkowego oraz procedury sądowo-administracyjnej. Prowadził zajęcia dla spółek z branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej.
 
Radosław Żuk – prawnik, wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego, redaktor portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie funkcjonowania instytucji finansowych oraz systemu podatkowego obowiązującego w Polsce, wybranych państwach europejskich i na terenie USA. Wcześniej Kierownik Zespołu Podatku VAT w spółce doradztwa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Szkolił i doradzał firmom z branży TSL, w tym m.in. : Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA, HZ Transport Poland Sp. z o.o., ORLEN KolTrans Sp. z o.o.
 
Marcin Borkowski – prawnik, ekspert podatkowy, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Urzędzie Skarbowym na stanowisku Zastępcy Naczelnika oraz jako trener podatkowy przy Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Wykładowca wyższej uczelni oraz komercyjnych szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego. Obecnie prowadzi własną firmę szkoleniowo-doradczą.
 
Samir Kayyali – doradca podatkowy, prowadzi własną praktykę podatkową. Doświadczenie zawodowe zdobywał  w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze i polskich kancelariach prawnych. Jego praktyka obejmuje restrukturyzację grup kapitałowych w celu osiągnięcia optymalizacji podatkowej, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Nadzorował szereg badań due diligence oraz uczestniczył w obsłudze rachunkowo-podatkowej przekształceń oraz likwidacji spółek prawa handlowego. Absolwent międzynarodowych studiów Master Studies in Finance na UE we Wrocławiu.
 
Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy oraz LTCA. W latach 2009–2013 Dyrektor Departamentu Podatkowego w Kancelarii Adwokackiej w Warszawie. W latach 2008 –2009 współpracował z firmą doradczą specjalizującą się w obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Praktykę zawodową zdobywał doradzając przy licznych transakcjach gospodarczych, uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa handlowego i podatkowego.
 
Grzegorz Niebudek – doradca podatkowy, prawnik, wspólnik Kancelarii Doradztwa Podatkowego LTCA, specjalista z zakresu podatków dochodowych i procedury podatkowej. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe z prawa korporacyjnego i podatkowego. Jest autorem i współautorem licznych publikacji prasowych. Współpracował z podmiotami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego. W ramach swojej dotychczasowej praktyki prowadził skomplikowane postępowania podatkowe przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi oraz uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych.
 
Cel kongresu
Celem Kongresu jest omówienie planowanych zmian podatkowych mających wpływ na funkcjonowanie branży TSL w Polsce od 2016 r. oraz omówienie skutków nowelizacji ustaw podatkowych, które weszły w życie od 1 stycznia i 1 lipca 2015 r. Podczas Kongresu prelegenci mający bogate doświadczenie praktyczne i wiedzę teoretyczną związaną z bieżącym doradztwem na rzecz spółek transportowo-spedycyjno-logistycznych zwrócą szczególną uwagę na aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym TSUE oraz bieżącą linię interpretacyjną organów podatkowych w kwestiach kluczowych dla funkcjonowania branży TSL. Na Kongresie zostaną omówione również dostępne mechanizmy optymalizacji podatkowej bieżącej działalności w podatkach dochodowych oraz podatku VAT, a także praktyczne porady w zakresie kontroli podatkowej i postępowań podatkowych. Niewątpliwym atutem Kongresu jest dedykowany dla transportu i spedycji charakter oraz możliwość nawiązania relacji biznesowych z innymi osobami z przedmiotowych sektorów.
 
Adresaci kongresu
Kongres dedykowany jest zarówno osobom zarządzającym podmiotami z sektora TSL, tj. członkowie zarządów, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi, jak i osobom operacyjnie zajmującymi się w spółkach podatkami, księgowością i prawem. Ponadto Kongres adresowany jest do wszelkich osób interesujących się opodatkowaniem podmiotów z branży transportowo-spedycyjno-logistycznej, jak i do wszystkich adeptów prawa podatkowego, gospodarczego oraz finansów.
 
Program
 
DZIEŃ I
 
8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.00 Kongres cz. I (prowadzący: Dawid Milczarek)
 
VAT 2015/2016 w działalności firm TSL
 
1. Nowelizacja przepisów od 1 lipca 2015 r. a rozliczenie VAT w branży TSL:  
• towary oraz usługi objęte samonaliczeniem VAT przed i po 1 lipca 2015 r.,
• rozszerzenie katalogu towarów opodatkowanych przez nabywcę (m. in. o laptopy, tablety i telefony komórkowe),
• status nabywcy a dokonanie samonaliczenia VAT,
• weryfikacja statusu nabywcy na potrzeby samonaliczenia VAT,
• limity kwotowe związane z samonaliczeniem VAT,
• informacje podsumowujące dotyczące samonaliczenia VAT,
• nowy wzór deklaracji VAT,
• zmiany w przypadku odpowiedzialności kupującego za nabywane paliwo,
• odliczenie VAT od paliwa, 
• możliwość stosowania ulgi na złe długi w przypadku podmiotów powiązanych,
• zmiany odnośnie proporcji sprzedaży a branża TSL.
2. Praktyczne aspekty powstawania obowiązku podatkowego w przypadku branży TSL: 
• pojęcie wykonania usługi w przypadku usług transportowych,
• wykonanie usługi spedycyjnej,
• moment realizacji usług logistycznych,
• znaczenie umów w procesie ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego,
• zasady rozliczania zaliczek, przedpłat oraz zadatków,
• opodatkowanie najmu oraz dzierżawy,
• usługi ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego,
• data wystawienia faktur a moment powstania obowiązku podatkowego,
• moment otrzymania zapłaty jako moment powstania obowiązku podatkowego,
• obowiązek podatkowy w przypadku importu usług,
• rozliczanie usług świadczonych na rzecz zagranicznych klientów.
 
11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.00 Kongres cz. II (prowadzący: Radosław Żuk)
 
VAT 2015/2016 w działalności firm TSL
 
1. Dokumentowanie obrotu opodatkowanego VAT w branży TSL w świetle ostatnich zmian w przepisach:
• obowiązek fiskalizacji obrotu po zmianach od 1 stycznia 2015 r.,
• nieodpłatna dostawa towarów a obowiązek stosowania kasy rejestrującej,
• wystawianie faktur a treść dokumentów przewozowych, 
• wystawienia faktury przed sprzedażą a powstanie obowiązku podatkowego,
• potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę a możliwość pomniejszenia VAT należnego,
• ujęcie faktur korygujących na gruncie VAT,
• wystawianie zbiorczych faktur korygujących,
• wystawianie not korygujących po nowelizacji przepisów. 
2. Opodatkowanie VAT usług świadczonych w obrocie międzynarodowym:
• miejsce świadczenia usług transportowych oraz spedycyjnych,
• ustalenie miejsca opodatkowania usług magazynowania,
• powstanie obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usług branży TSL w przypadku obrotu zagranicznego,
• korekta ceny a zasady powstawania obowiązku podatkowego,
• opodatkowanie importu usług w branży TSL,
• refakturowanie usług w obrocie zagranicznym,
• konieczność opodatkowania na terenie Polski niektórych usług świadczonych w obrocie zagranicznym. 
3. Odliczenie VAT od pojazdów samochodowych:
• zasady ograniczeń w odliczaniu VAT od samochodów, paliwa i innych wydatków od 1 kwietnia 2014 r.    
• samochody umożliwiające odliczenie VAT ze względu na ich konstrukcję,
• pełne odliczenie VAT od samochodów wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej,
• prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów na potrzeby pełnego odliczenia VAT,
• korzystanie z samochodu przez pracownika na cele prywatne a możliwość pełnego odliczenia VAT.
 
13.00-14.00 lunch
14.00-16.00 Kongres cz. III (prowadzący: Marcin Borkowski)
 
Kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe w działalności firm TSL
 
1. Kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe w spółkach branży TSL:
• Krajowy Plan Działań opracowany na 2015 rok przez Departament Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów określający główne kierunki działań urzędów skarbowych w zakresie kontroli podatkowej, czynności sprawdzających i działań informacyjnych,
• branża TSL a obszary ryzyka (branże) określone w Krajowym Planie Działań na 2015 rok, 
• najczęściej popełniane nieprawidłowości (przykłady nieprawidłowości ujawnionych przez organy podatkowe w toku kontroli podatkowej i postępowania podatkowego w spółkach transportowo-spedycyjno-logistycznych),
• czynności sprawdzające, a kontrola podatkowa – uprawnienia organów podatkowych 
i podatnika,
• kiedy organ podatkowy nie musi zawiadamiać podmiotów z branży TSL o kontroli podatkowej?
• sprzeciw podatnika na czynności kontrolne,
• zakaz podejmowania i prowadzenia więcej niż jednej kontroli przedsiębiorcy,
• limit czasu trwania kontroli u przedsiębiorcy,
• zastrzeżenia do protokołu kontroli podatkowej – praktyczne porady,
• co może stanowić dowód w sporze z organami podatkowymi na przykładzie sektora TSL?
• korekta deklaracji podatkowych, a odpowiedzialność podatkowa i na gruncie KKS,
• sposoby wzruszania wyników kontroli i decyzji wymiarowych na gruncie przepisów i praktyki,
• wybrane nowelizacje Ordynacji podatkowej na 2015 i 2016 rok: 
 – Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych, 
 – zasada rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika,
 – zachowanie terminu na złożenie pisma w dacie jego nadania w placówce pocztowej operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
 – ogólna i indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego, możliwość złożenia wniosku wspólnego,
 – rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające zasady wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego, nowy wzór wniosku o wydanie interpretacji oraz sposób uiszczenia opłaty.
 
DZIEŃ II
 
8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.00 Kongres cz. I (prowadzący: Samir Kayyali)
 
CIT 2015/2016 w działalności firm TSL
 
1. Zmiany w CIT w 2015 r. oraz zaplanowane zmiany w 2016 r.  a rozliczanie podatku CIT w branży TSL:
• nowe zasady w zakresie korygowania przychodów i kosztów podatkowych,
• usunięcie regulacji dotyczącej zmniejszania kosztów podatkowych w związku z nieuregulowaniem należności,
• nowe regulacje w zakresie dokumentacji cen transferowych.
2. Zasady rozpoznawania przychodów w branży TSL:
• usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne – wykonanie usługi oraz częściowe wykonanie usługi (określenie momentu wykonania usługi spedycyjnej i transportowej),
• usługi magazynowania – rozliczenie przychodów,
• zaliczki, przedpłaty a przychody podatkowe,
• usługi transportu, spedycji i logistyki jako usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych,
• usługi transportowe jako element innych usług – moment powstania przychodu,
• przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej (odsetki, zwrot zasądzonych kosztów sądowych, odszkodowania, kary umowne) – moment powstania przychodu,
• przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych oraz częściowo nieodpłatnych,
• refakturowanie a moment powstania przychodu,
• zasady dotyczące korygowania przychodów  – najnowsze orzecznictwo NSA.
3. Koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty pośrednio związane z przychodami w branży TSL (rozliczanie kosztów w czasie, koszty ponoszone na przełomie lat podatkowych, refakturowanie a moment rozpoznania kosztu w tym refakturowanie mediów, korygowanie kosztów, wyłączanie wydatków z kosztów podatkowych w przypadku nieuregulowania płatności).
4. Szczególne rodzaje kosztów uzyskania przychodów na przykładzie branży TSL:
• licencje na wykonywanie usług transportowych, opłaty drogowe, opłaty administracyjne,
• koszty podwykonawców usług transportowych,
• szczególne przypadki kwalifikacji wydatków do kosztów bezpośrednich,
• kary umowne, odszkodowania, jako koszty uzyskania przychodów (kary z tytułu wadliwej oraz nieterminowej realizacji usług transportowych, kary za przeciążenie, kary za zagubienie / uszkodzenie ładunku, karu za przestój oraz inne rodzaje kar i opłat),
• wierzytelności, jako koszty uzyskania przychodów (odpisy aktualizujące, wierzytelności przedawnione, umorzone oraz odpisane, jako nieściągalne, sprzedaż wierzytelności).
 
11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.00 Kongres cz. II (prowadzący: Marcin Zarzycki)
 
CIT 2015/2016 w działalności firm TSL
 
1. Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników oraz koszty reprezentacji, reklamy oraz działań marketingowych na gruncie CIT i PIT na przykładzie branży TSL – omówienie skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. oraz interpretacji ogólnej z dnia 25 listopada 2013 r.
2. Podróże służbowe, w tym podróże służbowe kierowców – kluczowe problemy praktyczne związane z rozliczaniem podróży na gruncie CIT i PIT.
3. Koszty eksploatacji samochodów, w tym samochodów osobowych: 
• nowe definicje samochodów, w tym samochodów osobowych obowiązujące od 1.04.2014,
• wpływ zmian w VAT na rozliczenie wydatków związanych z samochodami na gruncie CIT, 
• amortyzacja, ubezpieczenia, leasing  – zasady rozliczeń podatkowych,
• samochody niestanowiące składnika majątku podatnika (najem, dzierżawa) – zakres „kilometrówki”, 
• samochody prywatne wykorzystywane na cele służbowe – konsekwencje w CIT i PIT, 
• zmiany w PIT w 2015 r. – samochody służbowe na cele prywatne – nowe zasady ustalania przychodu pracownika.
4. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w branży TSL ze szczególnym uwzględnieniem amortyzacji środków transportu. 
5. Podatek u źródła z uwzględnieniem specyfiki branży TSL, ze szczególnym uwzględnieniem opodatkowania środków transportu wynajmowanych (leasingowanych) z zagranicy oraz usług transportu lotniczego i morskiego.
 
13.00-14.00 lunch
14.00-16.00 Kongres cz. III (prowadzący: Grzegorz Niebudek)
 
PIT 2015 w działalności firm TSL
 
1. Spółka transportowo-spedycyjno-logistyczna jako płatnik PIT – pojęcie płatnika w świetle ustaw podatkowych, obowiązki i odpowiedzialność płatników. 
2. Ogólne pojęcie przychodów, zasady ustalania wartości świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. 
3. Przychody ze stosunku pracy, zakres podmiotowy i przedmiotowy – czy każde świadczenie na rzecz pracownika będzie stanowić u niego przychód ze stosunku pracy?
4. Przychody z tytułu działalności wykonywanej osobiście:
• umowy zlecenia, umowy o wykonanie dzieła, 
• kontrakty menadżerskie, 
• inne stosunki cywilnoprawne.
5. Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników spółek branży TSL – omówienie skutków przełomowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. Opodatkowanie poszczególnych rodzajów świadczeń (imprezy, prezenty, bony, dofinansowania, ubezpieczenia, premie oraz nagrody, sprzęt służbowy pracowników wykorzystywany na cele prywatne /komputer, telefon/, świadczenia sportowe /karty benefit i multisport/, etc.)
6. Omówienie wybranych zwolnień przedmiotowych. 
7. Zasady wypłacania należności w podróży służbowej pracownika firmy transportowej i spedycyjnej – konsekwencje w PIT. 
8. Zmiany w PIT z 2014 i 2015 r., wraz z omówieniem skutków podatkowych nowych regulacji.
9. Przełomowe zmiany w PIT w 2016 r., m.in.: opodatkowanie nieujawnionych dochodów w PIT, rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatników, wprowadzenie restrykcyjnej klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania – praktyczne skutki nowych regulacji.
10. Pytania i odpowiedzi.
 
 
Informacje organizacyjne:
 
Koszt uczestnictwa w Kongresie:
– jednej osoby 1490 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1390 zł/os. + 23% VAT
 
P R O M O C J A!
Koszt uczestnictwa w Kongresie przy zgłoszeniu do dnia 16.10.:
– jednej osoby 990 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 940 zł/os. + 23% VAT
 
Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.
 
Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
 
Godziny zajęć: 9:00 – 16:00
 
Miejsce zajęć: Budynek Atrium Tower, al. Jana Pawła II 25, w Warszawie
 
Informacje:
Joanna Domaszewska 
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl
Termin:

30.11.2015
01.12.2015

Adres:

Warszawa

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:

Akademia Biznesu MDDP

Jana Pawła II
00-854 Warszawa
mazowieckie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 22208 28 26
faks 1: 22211 20 90
faks 2: 22 208 28 30
faks: 22 208 28 30
e-mail: biuro@akademiamddp.pl


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi rachunkowosc.org!
Dziękujemy!