Szkolenie Dodaj szkolenie

KONGRES BRANŻOWY PROBLEMY PODATKOWE VAT, CIT, PIT W 2015/2016 R. W BRANŻY MEDIALNEJ (TV, RADIO, PRASA, WYDAWNICTWA, INTERNET)

Zamów szkolenie

30.11.2015 - 01.12.2015 Warszawa

Prelegenci
 
Marcin Borkowski – prawnik, ekspert podatkowy, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Urzędzie Skarbowym na stanowisku Zastępcy Naczelnika oraz jako trener podatkowy przy Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Wykładowca wyższej uczelni oraz komercyjnych szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego. Obecnie prowadzi własną firmę szkoleniowo-doradczą. 
 
Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, manager w spółce doradztwa podatkowego Martini i Wspólnicy. Doktorant WPiA UŁ. Specjalizuje się w problematyce VAT oraz postępowań sądowo-administracyjnych.  W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, a potem w latach 2007-2010 zdobywał doświadczenie w Izbie Finansowej NSA, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał oraz pytań prejudycjalnych do TSUE w zakresie VAT. Autor licznych artykułów podatkowych („Rzeczpospolita”, „Gazeta Prawna”). Wykładowca prawa podatkowego oraz procedury sądowo-administracyjnej. Prowadził zajęcia dla spółek z branży medialnej (TV, radio, prasa, wydawnictwa).
 
Radosław Żuk – prawnik, wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego, redaktor portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie funkcjonowania instytucji finansowych oraz systemu podatkowego obowiązującego w Polsce, wybranych państwach europejskich i na terenie USA. Wcześniej Kierownik Zespołu Podatku VAT w spółce doradztwa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Szkolił i doradzał firmom z branży medialnej m.in.: Telewizja Polska SA, TVN SA, MULTIMEDIA Polska SA, Nowa Era Sp. z o.o.
 
Grzegorz Niebudek – doradca podatkowy, prawnik, wspólnik Kancelarii Doradztwa Podatkowego LTCA, specjalista z zakresu podatków dochodowych i procedury podatkowej. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe z prawa korporacyjnego i podatkowego. Jest autorem i współautorem licznych publikacji prasowych. Współpracował z podmiotami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego. W ramach swojej dotychczasowej praktyki prowadził skomplikowane postępowania podatkowe przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi oraz uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych.
 
Samir Kayyali – doradca podatkowy, prowadzi własną praktykę podatkową. Doświadczenie zawodowe zdobywał  w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze i polskich kancelariach prawnych. Jego praktyka obejmuje restrukturyzację grup kapitałowych w celu osiągnięcia optymalizacji podatkowej, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Nadzorował szereg badań due diligence oraz uczestniczył w obsłudze rachunkowo-podatkowej przekształceń oraz likwidacji spółek prawa handlowego. Absolwent międzynarodowych studiów Master Studies in Finance na UE we Wrocławiu.
 
Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy oraz LTCA. W latach 2009–2013 Dyrektor Departamentu Podatkowego w Kancelarii Adwokackiej w Warszawie. W latach 2008 –2009 współpracował z firmą doradczą specjalizującą się w obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Praktykę zawodową zdobywał doradzając przy licznych transakcjach gospodarczych, uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa handlowego i podatkowego.
 
Cel kongresu
Celem Kongresu jest omówienie planowanych zmian podatkowych mających wpływ na funkcjonowanie branży medialnej w Polsce od 2016 r. oraz omówienie skutków nowelizacji ustaw podatkowych, które weszły w życie od 1 stycznia i 1 lipca 2015 r. Podczas Kongresu prelegenci mający bogate doświadczenie praktyczne i wiedzę teoretyczną związaną z bieżącym doradztwem na rzecz spółek medialnych zwrócą szczególną uwagę na aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym TSUE oraz bieżącą linię interpretacyjną organów podatkowych w kwestiach kluczowych dla funkcjonowania branży medialnej. Na Kongresie zostaną omówione również dostępne mechanizmy optymalizacji podatkowej bieżącej działalności w podatkach dochodowych oraz podatku VAT, a także praktyczne porady w zakresie kontroli podatkowej i postępowań podatkowych. Niewątpliwym atutem Kongresu jest dedykowany dla mediów charakter oraz możliwość nawiązania relacji biznesowych z innymi osobami z przedmiotowego sektora.
 
Adresaci kongresu
Kongres dedykowany jest zarówno osobom zarządzającym podmiotami z sektora medialnego, tj. członkowie zarządów, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi, jak i osobom operacyjnie zajmującymi się w spółkach podatkami, księgowością i prawem. Ponadto Kongres adresowany jest do wszelkich osób interesujących się opodatkowaniem podmiotów z branży medialnej (TV, radio, prasa, wydawnictwa, Internet), jak i do wszystkich adeptów prawa podatkowego, gospodarczego oraz finansów.
 
Program
 
DZIEŃ I
 
8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.00 Kongres cz.I  (prowadzący: Marcin Borkowski)
 
Kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe w działalności firm medialnych
 
1. Kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe w spółkach branży medialnej:
• Krajowy Plan Działań opracowany na 2015 rok przez Departament Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów określający główne kierunki działań urzędów skarbowych w zakresie kontroli podatkowej, czynności sprawdzających i działań informacyjnych,
• branża medialna a obszary ryzyka (branże) określone w Krajowym Planie Działań na 2015 rok,
• najczęściej popełniane nieprawidłowości (przykłady nieprawidłowości ujawnionych przez organy podatkowe w toku kontroli podatkowej i postępowania podatkowego w spółkach medialnych – TV, radio, prasa, wydawnictwa, Internet),
• czynności sprawdzające, a kontrola podatkowa – uprawnienia organów podatkowych i podatnika,
• kiedy organ podatkowy nie musi zawiadamiać podmiotów z branży medialnej o kontroli podatkowej?
• sprzeciw podatnika na czynności kontrolne,
• zakaz podejmowania i prowadzenia więcej niż jednej kontroli przedsiębiorcy,
• limit czasu trwania kontroli u przedsiębiorcy,
• zastrzeżenia do protokołu kontroli podatkowej – praktyczne porady,
• co może stanowić dowód w sporze z organami podatkowymi na przykładzie sektora medialnego?
• korekta deklaracji podatkowych, a odpowiedzialność podatkowa i na gruncie KKS,
• wybrane nowelizacje Ordynacji podatkowej na 2015 i 2016 rok:
– Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych,
– zasada rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika,
– zachowanie terminu na złożenie pisma w dacie jego nadania w placówce pocztowej operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
– ogólna i indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego, możliwość złożenia wniosku wspólnego,
– rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające zasady wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego, nowy wzór wniosku o wydanie interpretacji oraz sposób uiszczenia opłaty.
 
11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.00 Kongres cz.II (prowadzący: Dawid Milczarek)
 
VAT 2015/2016 w działalności firm medialnych
 
1. Nowelizacja przepisów w przedmiocie odwrotnego obciążenia VAT od 1 lipca 2015 r. oraz jej wpływ na rozliczanie VAT w branży medialnej:
• towary oraz usługi objęte samonaliczeniem VAT,
• rozszerzenie katalogu towarów opodatkowanych przez nabywcę,
• status nabywcy a dokonanie samonaliczenia VAT,
• weryfikacja statusu nabywcy na potrzeby samonaliczenia VAT,
• pojęcie „jednolitej gospodarczo transakcji” w przypadku dostawy sprzętu elektronicznego,
• informacje podsumowujące dotyczące samonaliczenia VAT,
• powstawanie obowiązku podatkowego w przypadku samonaliczenia VAT,
• wystawiania faktur w przypadku odwrotnego obciążenia,
• najczęściej popełniane błędy w przypadku samonaliczenia VAT.
2. Nowelizacja przepisów od lipca 2015 r. oraz od 1 stycznia 2016 r. z perspektywy branży medialnej:
• rozszerzenie katalogu tzw. towarów wrażliwych o tonery, tusze oraz aparaty fotograficzne,
• zmiany w zakresie ulgi na złe długi,
• odliczanie VAT od paliwa do pojazdów samochodowych,
• rewolucyjne zmiany w określaniu współczynnika proporcji sprzedaży począwszy od 1 stycznia 2016 r.,
• czy w proporcji sprzedaży należy ująć odszkodowania, kary umowne itp.?
• pojęcie czynności pomocniczych, których nie uwzględnia się przy wyliczaniu proporcji sprzedaży,
• otrzymane dotacje oraz subwencje a określanie proporcji sprzedaży,
3. Opodatkowanie VAT usług elektronicznych, telekomunikacyjnych oraz nadawczych po zmianach od 1 stycznia 2015 r.:
• ustalanie miejsca zamieszkania nabywcy (decyduje IP czy adres podany przez klienta?),
• rozliczanie VAT za pomocą procedury MOSS,
• składanie deklaracji w ramach procedury MOSS,
• status podatkowy podatnik polskiego zarejestrowanego w ramach procedury MOSS w Polsce w kraju opodatkowania usług.
 
13.00-14.00 lunch
14.00-16.00 Kongres cz. III (prowadzący: Radosław Żuk)
 
VAT 2015/2016 w działalności firm medialnych
 
1. Powstawanie obowiązku podatkowego w świetle praktyki organów podatkowych:
• moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku zbycia praw,
• obowiązek podatkowy w przypadku licencji terminowych,
• rozliczenie VAT w przypadku licencji bezterminowych,
• zapłata należności a powstanie obowiązku podatkowego,
• rozliczenie VAT w przypadku najmu, dzierżawy oraz refakturowania usług,
• obowiązek podatkowy z tytułu importu usług.
2. Opodatkowanie czynności nieodpłatnych:
• organizacja konkursu z nagrodami na zlecenie klienta a obowiązek rozliczenia VAT,
• możliwość odliczenia VAT w przypadku nabycia nagród na potrzeby konkursów zleconych przez podmioty trzecie,
• opodatkowanie VAT programów lojalnościowych,
• nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników a opodatkowanie VAT,
• nieodpłatne świadczenie usług a rozliczenie VAT.
 
DZIEŃ II
 
8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.00 Kongres cz.I (prowadzący: Grzegorz Niebudek)
 
PIT 2015/2016 w działalności firm medialnych
 
1. Spółka medialna jako płatnik PIT – pojęcie płatnika w świetle ustaw podatkowych, obowiązki i odpowiedzialność płatników.
2. Ogólne pojęcie przychodów, zasady ustalania wartości świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
3. Przychody ze stosunku pracy, zakres podmiotowy i przedmiotowy – czy każde świadczenie na rzecz pracownika będzie stanowić u niego przychód ze stosunku pracy?
4. Przychody z tytułu działalności wykonywanej osobiście:
• umowy zlecenia, umowy o wykonanie dzieła,
• kontrakty menadżerskie,
• inne stosunki cywilnoprawne.
5. Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników spółek branży medialnej – omówienie skutków przełomowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. Opodatkowanie poszczególnych rodzajów świadczeń (imprezy, prezenty, bony, dofinansowania, ubezpieczenia, premie oraz nagrody, sprzęt służbowy pracowników wykorzystywany na cele prywatne /komputer, telefon/, świadczenia sportowe /karty benefit i multisport/, etc.)
6. Omówienie wybranych zwolnień przedmiotowych.
7. Zasady wypłacania należności w podróży służbowej pracownika firmy medialnej – konsekwencje w PIT.
8. Zmiany w PIT z 2014 i 2015 r., wraz z omówieniem skutków podatkowych nowych regulacji.
9. Przełomowe zmiany w PIT w 2016 r., m.in.: opodatkowanie nieujawnionych dochodów w PIT, rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatników, wprowadzenie restrykcyjnej klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania – praktyczne skutki nowych regulacji.
10. Pytania i odpowiedzi.
 
11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.00 Kongres cz.II (prowadzący: Samir Kayyali)
 
CIT 2015/2016 w działalności firm medialnych
 
1. Zmiany w CIT w 2015 r. oraz zatwierdzone i planowane zmiany w 2016 r. a rozliczanie podatku CIT w branży medialnej:
• nowe zasady w zakresie korygowania przychodów i kosztów podatkowych,
• usunięcie regulacji dotyczącej zmniejszania kosztów podatkowych w związku z nieuregulowaniem należności,
• nowe regulacje w zakresie dokumentacji cen transferowych.
2. Zasady rozpoznawania przychodów w branży medialnej:
• przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej – przychody z tytułu wykonania usługi oraz częściowego wykonania usługi,
• przychody z tytułu świadczenia usług reklamowych,
• usługi pośrednictwa w świadczeniu usług reklamowych oraz udostępniania czasu reklamowego a przychody,
• przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich,
• przychody z tytułu udzielenia licencji i sublicencji – różne podejścia praktyczne,
• prowadzenie kampanii reklamowych a moment powstania przychodu,
• zaliczki, przedpłaty a przychody podatkowe,
• przychody z tytułu prenumerat i kolportażu,
• przychody z tytułu usług świadczonych w okresach rozliczeniowych,
• przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych oraz częściowo nieodpłatnych,
• refakturowanie a moment powstania przychodu,
• zasady dotyczące korygowania przychodów – najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 
13.00-14.00 lunch
14.00-16.00 Kongres cz.III (prowadzący: Marcin Zarzycki)
 
CIT 2015 w działalności firm medialnych
 
3. Koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty pośrednio związane z przychodami w branży medialnej (rozliczanie kosztów w czasie, refakturowanie a moment rozpoznania kosztu, dokumentowanie poniesionych wydatków w tym usług niematerialnych, korygowanie kosztów, wyłączanie wydatków z kosztów podatkowych w przypadku nieuregulowania należności w terminie).
4. Szczególne rodzaje kosztów uzyskania przychodów na przykładzie branży medialnej:
• koszty związane ze świadczeniem usług reklamowych jako koszty podatkowe,
• koszty reprezentacji, reklamy oraz działań marketingowych na gruncie CIT i PIT na przykładzie branży medialnej (omówienie skutków interpretacji ogólnej z dnia 25 listopada 2013 r.), w tym m.in.:
– pojęcie reklamy dla celów podatkowych,
– autopromocja i lokowanie produktów jako reklama.
5. Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników na gruncie CIT i PIT na przykładzie branży medialnej – omówienie skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r.
6. Podatek u źródła z uwzględnieniem specyfiki branży medialnej (należności licencyjne na programy komputerowe, prawa do wizerunku, licencje na filmy oraz transmisje wydarzeń sportowych, usługi niematerialne w tym usługi reklamowe, opodatkowanie artystów, certyfikaty rezydencji).
7. Pytania i odpowiedzi.
 
Informacje organizacyjne
 
Koszt uczestnictwa w Kongresie:
– jednej osoby 1490 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1390 zł/os. + 23% VAT
 
P R O M O C J A!
Koszt uczestnictwa w Kongresie przy zgłoszeniu do dnia 16.10.:
– jednej osoby 990 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 940 zł/os. + 23% VAT
 
Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.
 
Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
 
Godziny zajęć: 9:00 – 16:00
 
Miejsce zajęć: Budynek Atrium Tower, al. Jana Pawła II 25, w Warszawie
 
Informacje:
Joanna Domaszewska 
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl
Termin:

30.11.2015
01.12.2015

Adres:

Warszawa

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:

Akademia Biznesu MDDP

Jana Pawła II
00-854 Warszawa
mazowieckie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 22208 28 26
faks 1: 22211 20 90
faks 2: 22 208 28 30
faks: 22 208 28 30
e-mail: biuro@akademiamddp.pl


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi rachunkowosc.org!
Dziękujemy!