Szkolenie Dodaj szkolenie

KONGRES BRANŻOWY PROBLEMY PODATKOWE VAT, CIT, PIT W 2015/2016 R. W FIRMACH BRANŻY HOTELARSKIEJ I TURYSTYCZNEJ

Zamów szkolenie

24.11.2015 - 25.11.2015 Warszawa

Prelegenci
 
Marcin Borkowski – prawnik, ekspert podatkowy, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Urzędzie Skarbowym na stanowisku Zastępcy Naczelnika oraz jako trener podatkowy przy Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Wykładowca wyższej uczelni oraz komercyjnych szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego. Obecnie prowadzi własną firmę szkoleniowo-doradczą. 
 
Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, manager w spółce doradztwa podatkowego Martini i Wspólnicy. Doktorant WPiA UŁ. Specjalizuje się w problematyce VAT oraz postępowań sądowo-administracyjnych.  W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, a potem w latach 2007-2010 zdobywał doświadczenie w Izbie Finansowej NSA, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał oraz pytań prejudycjalnych do TSUE w zakresie VAT. Autor licznych artykułów podatkowych („Rzeczpospolita”, „Gazeta Prawna”). Wykładowca prawa podatkowego oraz procedury sądowo-administracyjnej. Wielokrotnie prowadził zajęcia dla przedstawicieli spółek z branży hotelarskiej i turystycznej.
 
Radosław Kowalski – prawnik, doradca podatkowy. Od 1994 roku pracował kolejno w: KMW Engineering Sp. z o.o. oraz Wydawnictwie Naukowym PWN S.A., gdzie zajmował się obsługą prawną firm. Od 1999 roku zajmował się obsługą prawną wierzytelności, kierował pracami zespołu windykacji w jednej z największych w Polsce firm teleinformatycznych. Obecnie jest właścicielem spółki doradztwa podatkowego. Autor publikacji i artykułów z  prawa podatkowego (Rzeczpospolita, Gazeta Podatkowa). Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć z prawa podatkowego, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności.  Wykładowca na szkoleniach m.in. dla Port Hotel, Hotele Olsztyn, Fostertravel.pl, TUI Poland, Nowa Itaka.
 
Grzegorz Niebudek – doradca podatkowy, prawnik, wspólnik Kancelarii Doradztwa Podatkowego LTCA, specjalista z zakresu podatków dochodowych i procedury podatkowej. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe z prawa korporacyjnego i podatkowego. Jest autorem i współautorem licznych publikacji prasowych. Współpracował z podmiotami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego. W ramach swojej dotychczasowej praktyki prowadził skomplikowane postępowania podatkowe przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi oraz uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych.
 
Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy oraz LTCA. W latach 2009–2013 Dyrektor Departamentu Podatkowego w Kancelarii Adwokackiej w Warszawie. W latach 2008 –2009 współpracował z firmą doradczą specjalizującą się w obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Praktykę zawodową zdobywał doradzając przy licznych transakcjach gospodarczych, uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa handlowego i podatkowego.
 
Cel kongresu
Celem Kongresu jest omówienie planowanych zmian podatkowych mających wpływ na funkcjonowanie branży hotelarskiej i turystycznej w Polsce od 2016 r. oraz omówienie skutków nowelizacji ustaw podatkowych, które weszły w życie od 1 stycznia i 1 lipca 2015 r. Podczas Kongresu prelegenci mający bogate doświadczenie praktyczne i wiedzę teoretyczną związaną z bieżącym doradztwem na rzecz spółek hotelarskich i turystycznych zwrócą szczególną uwagę na aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym TSUE oraz bieżącą linię interpretacyjną organów podatkowych w kwestiach kluczowych dla funkcjonowania branży hotelarskiej i turystycznej. Na Kongresie zostaną omówione również dostępne mechanizmy optymalizacji podatkowej bieżącej działalności w podatkach dochodowych oraz podatku VAT, a także praktyczne porady w zakresie kontroli podatkowej i postępowań podatkowych. Niewątpliwym atutem Kongresu jest dedykowany dla hoteli i firm turystycznych charakter oraz możliwość nawiązania relacji biznesowych z innymi osobami z przedmiotowych sektorów.
 
Adresaci kongresu
Kongres dedykowany jest zarówno osobom zarządzającym podmiotami z sektora hotelarskiego i turystycznego, tj. członkowie zarządów, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi, jak i osobom operacyjnie zajmującymi się w spółkach podatkami, księgowością i prawem. Ponadto Kongres adresowany jest do wszelkich osób interesujących się opodatkowaniem podmiotów z branży hotelarskiej i turystycznej, jak i do wszystkich adeptów prawa podatkowego, gospodarczego oraz finansów.
 
Program
 
DZIEŃ I
 
8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.00 Kongres cz.I  (prowadzący: Marcin Borkowski)
 
Kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe w hotelach i firmach turystycznych
 
1. Kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe w spółkach branży hotelarskiej i turystycznej:
• Krajowy Plan Działań opracowany na 2015 rok przez Departament Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów określający główne kierunki działań urzędów skarbowych w zakresie kontroli podatkowej, czynności sprawdzających i działań informacyjnych,
• branża hotelarska i turystyczna a obszary ryzyka (branże) określone w Krajowym Planie Działań na 2015 rok,
• najczęściej popełniane nieprawidłowości (przykłady nieprawidłowości ujawnionych przez organy podatkowe w toku kontroli podatkowej i postępowania podatkowego w hotelach i spółkach turystycznych),
• czynności sprawdzające, a kontrola podatkowa – uprawnienia organów podatkowych i podatnika,
• kiedy organ podatkowy nie musi zawiadamiać podmiotów z branży hotelarskiej i turystycznej o kontroli podatkowej?
• sprzeciw podatnika na czynności kontrolne,
• zakaz podejmowania i prowadzenia więcej niż jednej kontroli przedsiębiorcy,
• limit czasu trwania kontroli u przedsiębiorcy,
• zastrzeżenia do protokołu kontroli podatkowej – praktyczne porady,
• co może stanowić dowód w sporze z organami podatkowymi na przykładzie sektora hotelarskiego i turystycznego?
• korekta deklaracji podatkowych, a odpowiedzialność podatkowa i na gruncie KKS,
• sposoby wzruszania wyników kontroli i decyzji wymiarowych na gruncie przepisów i praktyki,
• wybrane nowelizacje Ordynacji podatkowej na 2015 i 2016 rok:
– Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych, 
 – zasada rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika,
 – zachowanie terminu na złożenie pisma w dacie jego nadania w placówce pocztowej operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
 – ogólna i indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego, możliwość złożenia wniosku wspólnego,
 – rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające zasady wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego, nowy wzór wniosku o wydanie interpretacji oraz sposób uiszczenia opłaty.
 
11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.00 Kongres cz. II (prowadzący: Dawid Milczarek)
 
VAT 2015/2016 w działalności hoteli i firm turystycznych
 
1. Czynności opodatkowane wykonywane przez hotele i firmy turystyczne.
2. Świadczenia kompleksowe jako jeden z najniebezpieczniejszych obszarów podatkowych związanych z funkcjonowaniem hotelu – w tym pakiety konferencyjne.
3. Kompleksowe świadczenia marketingowe i wydawanie prezentów – istotny problem po stronie świadczącego i nabywcy – Uwaga: bardzo niekorzystna wykładania.
4. Dostawy i usługi nieodpłatne a opodatkowanie VAT w hotelu i w biurze podróży.
5. Usługi świadczone przez hotele a VAT – zasady wyznaczania momentu powstania obowiązku podatkowego przy usługach ciągłych, zakupach „na pokój”, zaliczkach etc.
6. Świadczenia barterowe, sponsoring, świadczenia mieszane.
 
13.00-14.00 lunch
14.00-16.00 Kongres cz.III (prowadzący: Radosław Kowalski)
 
VAT 2015/2016 w działalności hoteli i firm turystycznych
 
1. Odwrotne opodatkowanie w hotelu i w biurze podróży – najnowsze regulacje.
2. Rejestr podatników jako nowe narzędzie dla podatników wykorzystywane przy odwrotnym opodatkowaniu ale nie tylko.
3. Miejsce świadczenia usług wykonywanych przez hotele oraz usług turystycznych:
• czy zawsze jest to miejsce, w którym znajduje się hotel?
4. Usługi turystyczne opodatkowane VAT marża – obowiązek stosowania.
5. Czy hotele mogą być zobowiązane do stosowania VAT marża?
6. Obowiązek podatkowy przy procedurze VAT marża.
7. Sposób identyfikacji marży ze szczególnym uwzględnieniem odwrotnego opodatkowania.
8. Miejsce świadczenia przy usługach VAT marża.
9. Stawka VAT przy opodatkowaniu marży.
10. Pozostałe problemy w zakresie rozliczania VAT w branży hotelarskiej i turystycznej.
 
DZIEŃ II
 
8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.00 Kongres cz. I (prowadzący: Grzegorz Niebudek)
 
PIT 2015 w działalności hoteli i firm turystycznych
 
1. Hotele i spółki turystyczne jako płatnicy PIT – pojęcie płatnika w świetle ustaw podatkowych, obowiązki i odpowiedzialność płatników.
2. Ogólne pojęcie przychodów, zasady ustalania wartości świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
3. Przychody ze stosunku pracy, zakres podmiotowy i przedmiotowy – czy każde świadczenie na rzecz pracownika będzie stanowić u niego przychód ze stosunku pracy?
4. Przychody z tytułu działalności wykonywanej osobiście:
• umowy zlecenia, umowy o wykonanie dzieła,
• kontrakty menadżerskie,
• inne stosunki cywilnoprawne.
5. Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników spółek branży TSL – omówienie skutków przełomowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. Opodatkowanie poszczególnych rodzajów świadczeń (imprezy, prezenty, bony, dofinansowania, ubezpieczenia, premie oraz nagrody, sprzęt służbowy pracowników wykorzystywany na cele prywatne /komputer, telefon/, świadczenia sportowe /karty benefit i multisport/, etc.)
6. Omówienie wybranych zwolnień przedmiotowych.
7. Zasady wypłacania należności w podróży służbowej pracownika firmy hotelarskiej i turystycznej – konsekwencje w PIT.
8. Zmiany w PIT z 2014 i 2015 r., wraz z omówieniem skutków podatkowych nowych regulacji.
9. Przełomowe zmiany w PIT w 2016 r., m.in.: opodatkowanie nieujawnionych dochodów w PIT, rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatników, wprowadzenie restrykcyjnej klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania – praktyczne skutki nowych regulacji.
 
11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.00 Kongres cz.II (prowadzący: Marcin Zarzycki)
 
CIT 2015/2016 w działalności hoteli i firm turystycznych
 
1. Zmiany w CIT w 2015 r. oraz zaplanowane zmiany w 2016 r.  a rozliczanie podatku CIT w branży hotelarskiej i turystycznej:
• nowe zasady w zakresie korygowania przychodów i kosztów podatkowych,
• usunięcie regulacji dotyczącej zmniejszania kosztów podatkowych w związku z nieuregulowaniem należności,
• nowe regulacje w zakresie dokumentacji cen transferowych.
2. Zasady rozpoznawania przychodów w branży hotelarskiej i branży turystycznej:
• moment wykonania oraz częściowego wykonania usługi hotelarskiej – dwa sposoby rozpoznawania przychodów podatkowych,
• moment wykonania oraz częściowego wykonania usługi turystycznej a przychód – problemy praktyczne,
• usługi pośrednictwa w świadczeniu usług hotelarskich oraz turystycznych,
• zaliczki, przedpłaty a przychody podatkowe – opłaty rezerwacyjne (zwrotne i bezzwrotne), całkowita zapłata za nocleg przed wykonaniem usługi,
• usługi hotelarskie i turystyczne świadczone w okresach rozliczeniowych,
• przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej (odsetki, odszkodowania, kary umowne) – moment powstania przychodu,
• opłaty za rezygnację z imprezy turystycznej a przychód,
• przychody z tytułu wykonania innych usług związanych z usługami hotelarskimi i turystycznymi – wycieczki, basen, siłownia, SPA, pralnia, wynajem samochodów itd.,
• usługi kompleksowe świadczone przez hotel a moment powstania przychodu,
• organizacja szkoleń i konferencji a moment powstania przychodu,
• przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych oraz częściowo nieodpłatnych,
• bony podarunkowe – rozliczenie podatkowe,
• refakturowanie a moment powstania przychodu,
• wpływ zmian w VAT na rozliczanie przychodów w CIT,
• zasady dotyczące korygowania przychodów – najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego.
3. Koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty pośrednio związane z przychodami w branży hotelarskiej i turystycznej (rozliczanie kosztów w czasie, koszty ponoszone na przełomie lat podatkowych, refakturowanie a moment rozpoznania kosztu w tym refakturowanie mediów, korygowanie kosztów, wyłączanie wydatków z kosztów podatkowych w przypadku nieuregulowania płatności).
 
13.00-14.00 lunch
14.00-16.00 Kongres cz.III (prowadzący: Radosław Kowalski)
 
CIT 2015 w działalności hoteli i firm turystycznych
 
1. Szczególne rodzaje kosztów uzyskania przychodów na przykładzie branży hotelarskiej i turystycznej:
• wydatki związane ze świadczeniem usług hotelarskich i turystycznych oraz usług dodatkowych jako koszty uzyskania przychodów,
• prowizje dla agentów oraz pośredników a koszty podatkowe,
• koszty reprezentacji, reklamy oraz działań marketingowych na gruncie CIT i PIT (m.in. prezenty, sponsoring, wyjazdy integracyjne) na przykładzie branży hotelarskiej i turystycznej – omówienie skutków interpretacji ogólnej z dnia 25 listopada 2013 r.,
• koszty organizacji targów, szkoleń, konferencji oraz innych wydarzeń – opodatkowanie na gruncie CIT,
• kary umowne, odszkodowania, jako koszty uzyskania przychodów,
• wierzytelności, jako koszty uzyskania przychodów.
2. Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników na gruncie CIT (imprezy integracyjne i jubileuszowe, szkolenia, ubezpieczenia dodatkowe, nagrody, podróże służbowe – w tym podróże agentów turystycznych i rezydentów, samochody służbowe na cele prywatne z uwzględnieniem zmian od 2015 r.) na przykładzie branży hotelarskiej i turystycznej – omówienie skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r.
3. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w branży hotelarskiej.
4. Podatek u źródła z uwzględnieniem specyfiki branży hotelarskiej i turystycznej (obowiązek podatkowy, stawki podatku, przedmiot opodatkowania – opodatkowanie wynagrodzenia prowizyjnego wypłacanego na rzecz kontrahentów zagranicznych, zagranicznych biur podróży i podmiotów prowadzących platformy rozliczeniowe, zakup biletów lotniczych a podatek u źródła, certyfikat rezydencji – problemy praktyczne).
 
Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa w Kongresie:
– jednej osoby 1490 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1390 zł/os. + 23% VAT
 
P R O M O C J A!
Koszt uczestnictwa w Kongresie przy zgłoszeniu do dnia 9.10.:
– jednej osoby 990 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 940 zł/os. + 23% VAT
 
Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.
 
Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
 
Godziny zajęć: 9:00 – 16:00
 
Miejsce zajęć: Budynek Atrium Tower, al. Jana Pawła II 25, w Warszawie
 
 
Informacje:
Joanna Domaszewska 
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl
Termin:

24.11.2015
25.11.2015

Adres:

Warszawa

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:

Akademia Biznesu MDDP

Jana Pawła II
00-854 Warszawa
mazowieckie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 22208 28 26
faks 1: 22211 20 90
faks 2: 22 208 28 30
faks: 22 208 28 30
e-mail: biuro@akademiamddp.pl


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi rachunkowosc.org!
Dziękujemy!