Szkolenie Dodaj szkolenie

KONGRES BRANŻOWY PROBLEMY PODATKOWE VAT, CIT, PIT W 2015/2016 R. W FIRMACH BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ

Zamów szkolenie

24.11.2015 - 25.11.2015 Warszawa

Prelegenci
 
Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, manager w spółce doradztwa podatkowego Martini i Wspólnicy. Doktorant WPiA UŁ. Specjalizuje się w problematyce VAT oraz postępowań sądowo-administracyjnych.  W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, a potem w latach 2007-2010 zdobywał doświadczenie w Izbie Finansowej NSA, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał oraz pytań prejudycjalnych do TSUE w zakresie VAT. Autor licznych artykułów podatkowych („Rzeczpospolita”, „Gazeta Prawna”). Wykładowca prawa podatkowego oraz procedury sądowo-administracyjnej. Wielokrotnie prowadził zajęcia dla przedstawicieli spółek z branży farmaceutycznej.
 
Radosław Kowalski – prawnik, doradca podatkowy. Od 1994 roku pracował kolejno w: KMW Engineering Sp. z o.o. oraz Wydawnictwie Naukowym PWN S.A., gdzie zajmował się obsługą prawną firm. Od 1999 roku zajmował się obsługą prawną wierzytelności, kierował pracami zespołu windykacji w jednej z największych w Polsce firm teleinformatycznych. Obecnie jest właścicielem spółki doradztwa podatkowego. Autor publikacji i artykułów z  prawa podatkowego (Rzeczpospolita, Gazeta Podatkowa). Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć z prawa podatkowego, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności.  Wykładowca na szkoleniach m.in. dla Pharm Supply, ACP PHARMA , Pfizer Polska, LEK, PGF, MERCK, PF JELFA.
 
Marcin Borkowski – prawnik, ekspert podatkowy, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Urzędzie Skarbowym na stanowisku Zastępcy Naczelnika oraz jako trener podatkowy przy Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Wykładowca wyższej uczelni oraz komercyjnych szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego. Obecnie prowadzi własną firmę szkoleniowo-doradczą. 
 
Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy oraz LTCA. W latach 2009–2013 Dyrektor Departamentu Podatkowego w Kancelarii Adwokackiej w Warszawie. W latach 2008 –2009 współpracował z firmą doradczą specjalizującą się w obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Praktykę zawodową zdobywał doradzając przy licznych transakcjach gospodarczych, uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa handlowego i podatkowego.
 
Grzegorz Niebudek – doradca podatkowy, prawnik, wspólnik Kancelarii Doradztwa Podatkowego LTCA, specjalista z zakresu podatków dochodowych i procedury podatkowej. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe z prawa korporacyjnego i podatkowego. Jest autorem i współautorem licznych publikacji prasowych. Współpracował z podmiotami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego. W ramach swojej dotychczasowej praktyki prowadził skomplikowane postępowania podatkowe przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi oraz uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych.
 
Cel kongresu
Celem Kongresu jest omówienie planowanych zmian podatkowych mających wpływ na funkcjonowanie branży farmaceutycznej w Polsce od 2016 r. oraz omówienie skutków nowelizacji ustaw podatkowych, które weszły w życie od 1 stycznia i 1 lipca 2015 r. Podczas Kongresu prelegenci mający bogate doświadczenie praktyczne i wiedzę teoretyczną związaną z bieżącym doradztwem na rzecz spółek farmaceutycznych zwrócą szczególną uwagę na aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym TSUE oraz bieżącą linię interpretacyjną organów podatkowych w kwestiach kluczowych dla funkcjonowania branży farmaceutycznej. Na Kongresie zostaną omówione również dostępne mechanizmy optymalizacji podatkowej bieżącej działalności w podatkach dochodowych oraz podatku VAT, a także praktyczne porady w zakresie kontroli podatkowej i postępowań podatkowych. Niewątpliwym atutem Kongresu jest dedykowany dla farmacji charakter oraz możliwość nawiązania relacji biznesowych z innymi osobami z przedmiotowego sektora.
 
Adresaci kongresu
Kongres dedykowany jest zarówno osobom zarządzającym podmiotami z sektora farmaceutycznego, tj. członkowie zarządów, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi, jak i osobom operacyjnie zajmującymi się w spółkach podatkami, księgowością i prawem. Ponadto Kongres adresowany jest do wszelkich osób interesujących się opodatkowaniem podmiotów z branży farmaceutycznej, jak i do wszystkich adeptów prawa podatkowego, gospodarczego oraz finansów.
 
Program
 
DZIEŃ I
 
8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.00 Kongres cz.I (prowadzący: Dawid Milczarek)
 
VAT 2015/2016 w działalności firm farmaceutycznych
 
1. Reklama, reprezentacja, sponsoring, działania marketingowo-promocyjne w branży farmaceutycznej a VAT – o czym należy zawsze pamiętać podejmując działania mające intensyfikować sprzedaż?
2. Dostawy nieodpłatne a opodatkowanie VAT i prawo do rozliczenia podatku naliczonego.
3. Usługi nieodpłatne a opodatkowanie VAT – najnowsze regulacje.
4. Świadczenia kompleksowe jako jeden z najniebezpieczniejszych obszarów podatkowych związanych z funkcjonowaniem firmy farmaceutycznych:
• podstawa opodatkowania,
• kompleksowe świadczenia marketingowe i wydawanie prezentów – istotny problem po stronie świadczącego i nabywcy – Uwaga: bardzo niekorzystna wykładnia,
• nabywanie pakietów konferencyjnych – tutaj zwrot na korzyść podatników.
5. Świadczenia barterowe, sponsoring, świadczenia mieszane związane z wyrobami medycznymi ze szczególnym uwzględnieniem  zmian obowiązujących od stycznia 2015 r.
6. Refakturowanie w branży farmaceutycznej.
 
11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.00 Kongres cz.II (prowadzący: Radosław Kowalski)
 
VAT 2015/2016 w działalności firm farmaceutycznych
 
1. Odwrotne opodatkowanie w branży farmaceutycznej – problem, który dotknie firmy branży ze szczególnym uwzględnieniem problematyki odwrotnego opodatkowania przy wyznaczaniu stawki VAT.
2. Status nabywcy a odwrotne opodatkowanie – czy przy dostawie dla placówek medycznych może mieć zastosowanie odwrotne opodatkowanie?
3. Rejestr podatników jako nowe narzędzie dla podatników wykorzystywane przy odwrotnym opodatkowaniu ale nie tylko.
4. Rabaty w farmacji w świetle przepisów prawa podatkowego, z uwzględnieniem regulacji szczególnych dotyczących farmacji.
5. Miejsce świadczenia a działalność promocyjna, sprzedażowa itp.
6. Stawki VAT na dostawę produktów farmaceutycznych.
7. VAT naliczony od zakupów związanych z używaniem samochodów osobowych – nowe regulacje już od 1 lipca 2015 r.
8. Ulga na złe długi – czyli jak optymalizować obciążenia fiskalne bez nadmiernej uciążliwości dla kontrahenta z problemami płatniczymi.
 
13.00-14.00 lunch
14.00-16.00 Kongres cz.III (prowadzący: Marcin Borkowski)
 
Kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe w firmach farmaceutycznych
 
1. Kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe w spółkach branży farmaceutycznej:
• Krajowy Plan Działań opracowany na 2015 rok przez Departament Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów określający główne kierunki działań urzędów skarbowych w zakresie kontroli podatkowej, czynności sprawdzających i działań informacyjnych,
• branża farmaceutyczna a obszary ryzyka (branże) określone w Krajowym Planie Działań na 2015 rok,
• najczęściej popełniane nieprawidłowości (przykłady nieprawidłowości ujawnionych przez organy podatkowe w toku kontroli podatkowej i postępowania podatkowego w spółkach farmaceutycznych),
• czynności sprawdzające, a kontrola podatkowa – uprawnienia organów podatkowych i podatnika,
• kiedy organ podatkowy nie musi zawiadamiać podmiotów z branży farmaceutycznej o kontroli podatkowej?
• sprzeciw podatnika na czynności kontrolne,
• zakaz podejmowania i prowadzenia więcej niż jednej kontroli przedsiębiorcy,
• limit czasu trwania kontroli u przedsiębiorcy,
• zastrzeżenia do protokołu kontroli podatkowej – praktyczne porady,
• co może stanowić dowód w sporze z organami podatkowymi na przykładzie sektora farmaceutycznego?
• korekta deklaracji podatkowych, a odpowiedzialność podatkowa i na gruncie KKS,
• sposoby wzruszania wyników kontroli i decyzji wymiarowych na gruncie przepisów i praktyki,
• wybrane nowelizacje Ordynacji podatkowej na 2015 i 2016 rok:
– Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych, 
 – zasada rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika,
 – zachowanie terminu na złożenie pisma w dacie jego nadania w placówce pocztowej operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
 – ogólna i indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego, możliwość złożenia wniosku wspólnego,
 – rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające zasady wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego, nowy wzór wniosku o wydanie interpretacji oraz sposób uiszczenia opłaty.
 
DZIEŃ II
 
8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.00 Kongres cz.I (prowadzący: Marcin Zarzycki)
 
CIT 2015/2016 w działalności firm farmaceutycznych
 
1. Zmiany w CIT w 2015 r. oraz zaplanowane zmiany w 2016 r. a rozliczanie podatku CIT w branży farmaceutycznej:
• nowe zasady w zakresie korygowania przychodów i kosztów podatkowych,
• usunięcie regulacji dotyczącej zmniejszania kosztów podatkowych w związku z nieuregulowaniem należności,
• nowe regulacje w zakresie dokumentacji cen transferowych.
2. Zasady rozpoznawania przychodów w branży farmaceutycznej:
• przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej – dostawa leków i produktów leczniczych  a moment powstania przychodu,
• przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych,
• zaliczki, przedpłaty a przychody podatkowe,
• przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej (odsetki, odszkodowania, kary umowne) – moment powstania przychodu,
• refundacja leków a moment powstania przychodu,
• organizacja płatnych szkoleń i konferencji a moment powstania przychodu,
• przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych oraz częściowo nieodpłatnych,
• refakturowanie a moment powstania przychodu,
• wpływ zmian w VAT na rozliczanie przychodów w CIT,
• zasady dotyczące korygowania przychodów – najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego.
3. Koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty pośrednio związane z przychodami w branży farmaceutycznej:
• rozliczanie kosztów w czasie (koszty ponoszone na przełomie lat podatkowych),
• refakturowanie a moment rozpoznania kosztu,
• dokumentowanie poniesionych wydatków w tym usług niematerialnych,
• korygowanie kosztów,
• wyłączanie wydatków z kosztów podatkowych (zapłata, jako element niezbędny dla rozpoznania kosztu, różne terminy płatności, zakupy na raty, kaucje gwarancyjne, ograniczenia niekorzystnych skutków regulacji, planowane zmiany na 2016 r.).
4. Szczególne rodzaje kosztów uzyskania przychodów na przykładzie branży farmaceutycznej:
• koszty badań klinicznych,
• koszty związane z wprowadzeniem leków i produktów leczniczych do obrotu – opłaty administracyjne, rejestracja leków,
• koszty związane z dystrybucją leków i produktów leczniczych,
• koszty prac badawczo – rozwojowych,
• niedobory w towarach a koszty podatkowe,
• składki członkowskie na rzecz organizacji branżowych (np. samorządu aptekarskiego) a koszty podatkowe,
• kary umowne, odszkodowania, jako koszty uzyskania przychodów,
• wierzytelności, jako koszty uzyskania przychodów (odpisy aktualizujące, wierzytelności przedawnione, umorzone oraz odpisane, jako nieściągalne, sprzedaż wierzytelności).
 
11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.00 Kongres cz.II (prowadzący: Radosław Kowalski)
 
CIT 2015/2016 w działalności firm farmaceutycznych
 
1. Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników na gruncie CIT i PIT (imprezy integracyjne i jubileuszowe, szkolenia, ubezpieczenia dodatkowe, nagrody, podróże służbowe – w tym podróże przedstawicieli handlowych i medycznych, samochody służbowe na cele prywatne – zmiany 2015 r.) na przykładzie branży farmaceutycznej – omówienie skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r.
2. Koszty reprezentacji, reklamy oraz działań marketingowych na gruncie CIT i PIT na przykładzie branży farmaceutycznej (omówienie skutków interpretacji ogólnej z dnia 25 listopada 2013 r.):
• zasady kwalifikacji działań marketingowych do kosztów podatkowych oraz obowiązki płatnika (PIT 8C / PIT 8AR),
• pojęcie reklamy dla celów podatkowych,
• pojęcie reklamy w prawie farmaceutycznym,
• reklama produktów leczniczych – szczególne uwarunkowania,
• naruszenie zasad reklamy na gruncie prawa farmaceutycznego a ujęcie podatkowe,
• prezenty dla kontrahentów i pracowników, dostarczanie próbek produktów leczniczych,
• pojęcie reprezentacji w prawie podatkowym, a uregulowania prawa farmaceutycznego,
• konsumpcja z kontrahentami / posiłki dla pracowników,
• spotkania w ramach promocji produktów leczniczych- odwiedzanie osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi przez przedstawicieli handlowych lub medycznych,
• imprezy oraz szkolenia / konferencje,
• sponsorowanie konferencji, zjazdów i kongresów naukowych dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi,
• udział w targach / organizacja stanowisk wystawowych,
• sprzedaż premiowa,
• premie pieniężne i rabaty,
• konkursy dla kontrahentów i pracowników,
• sponsoring.
 
13.00-14.00 lunch
14.00-16.00 Kongres cz.III (prowadzący: Grzegorz Niebudek)
 
PIT 2015 w działalności firm farmaceutycznych
 
1. Spółka farmaceutyczna jako płatnik PIT – pojęcie płatnika w świetle ustaw podatkowych, obowiązki i odpowiedzialność płatników.
2. Ogólne pojęcie przychodów, zasady ustalania wartości świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
3. Przychody ze stosunku pracy, zakres podmiotowy i przedmiotowy – czy każde świadczenie na rzecz pracownika będzie stanowić u niego przychód ze stosunku pracy?
4. Przychody z tytułu działalności wykonywanej osobiście:
• umowy zlecenia, umowy o wykonanie dzieła,
• kontrakty menadżerskie,
• inne stosunki cywilnoprawne.
5. Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników spółek branży TSL – omówienie skutków przełomowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. Opodatkowanie poszczególnych rodzajów świadczeń (imprezy, prezenty, bony, dofinansowania, ubezpieczenia, premie oraz nagrody, sprzęt służbowy pracowników wykorzystywany na cele prywatne /komputer, telefon/, świadczenia sportowe /karty benefit i multisport/, etc.)
6. Omówienie wybranych zwolnień przedmiotowych.
7. Zasady wypłacania należności w podróży służbowej pracownika firmy transportowej i spedycyjnej – konsekwencje w PIT.
8. Zmiany w PIT z 2014 i 2015 r., wraz z omówieniem skutków podatkowych nowych regulacji.
9. Przełomowe zmiany w PIT w 2016 r., m.in.: opodatkowanie nieujawnionych dochodów w PIT, rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatników, wprowadzenie restrykcyjnej klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania – praktyczne skutki nowych regulacji.
10. Pytania i odpowiedzi.
 
Informacje organizacyjne
 
Koszt uczestnictwa w Kongresie:
– jednej osoby 1490 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1390 zł/os. + 23% VAT
 
P R O M O C J A!
Koszt uczestnictwa w Kongresie przy zgłoszeniu do dnia 9.10.:
– jednej osoby 990 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 940 zł/os. + 23% VAT
 
Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.
 
Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
 
Godziny zajęć: 9:00 – 16:00
 
Miejsce zajęć: Budynek Atrium Tower, al. Jana Pawła II 25, w Warszawie
 
 
Informacje:
Joanna Domaszewska 
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl
Termin:

24.11.2015
25.11.2015

Adres:

Warszawa

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:

Akademia Biznesu MDDP

Jana Pawła II
00-854 Warszawa
mazowieckie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 22208 28 26
faks 1: 22211 20 90
faks 2: 22 208 28 30
faks: 22 208 28 30
e-mail: biuro@akademiamddp.pl


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi rachunkowosc.org!
Dziękujemy!