Szkolenie Dodaj szkolenie

KONGRES BRANŻOWY PROBLEMY PODATKOWE VAT, CIT, PIT W 2015/2016 R. W FIRMACH WODOCIĄGOWYCH, ENERGETYCZNYCH I KOMUNALNYCH

Zamów szkolenie

28.10.2015 - 29.10.2015 Warszawa

Prelegenci
 
Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, manager w spółce doradztwa podatkowego Martini i Wspólnicy. Doktorant WPiA UŁ. Specjalizuje się w problematyce VAT oraz postępowań sądowo-administracyjnych.  W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, a potem w latach 2007-2010 zdobywał doświadczenie w Izbie Finansowej NSA, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał oraz pytań prejudycjalnych do TSUE w zakresie VAT. Autor licznych artykułów podatkowych („Rzeczpospolita”, „Gazeta Prawna”). Wykładowca prawa podatkowego oraz procedury sądowo-administracyjnej. Prowadził zajęcia dla spółek z branży wod-kan, energetycznej i usług komunalnych.
 
Radosław Żuk – prawnik, wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego, redaktor portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie funkcjonowania instytucji finansowych oraz systemu podatkowego obowiązującego w Polsce, wybranych państwach europejskich i na terenie USA. Wcześniej Kierownik Zespołu Podatku VAT w spółce doradztwa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Szkolił i doradzał uczestnikom firm z branży wodociągowej i energetycznej w tym m.in. Aquanet SA, MPWiK w m.st. w W-wie, PEWIK Gdynia Sp. z o.o., TAURON Ciepło SA, PGNiG SA, PGE SA.
 
Marcin Borkowski – prawnik, ekspert podatkowy, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Urzędzie Skarbowym na stanowisku Zastępcy Naczelnika oraz jako trener podatkowy przy Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Wykładowca wyższej uczelni oraz komercyjnych szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego. Obecnie prowadzi własną firmę szkoleniowo-doradczą. 
 
Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy oraz LTCA. W latach 2009–2013 Dyrektor Departamentu Podatkowego w Kancelarii Adwokackiej w Warszawie. W latach 2008 –2009 współpracował z firmą doradczą specjalizującą się w obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Praktykę zawodową zdobywał doradzając przy licznych transakcjach gospodarczych, uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa handlowego i podatkowego.
 
Radosław Kowalski – prawnik, doradca podatkowy. Od 1994 roku pracował kolejno w: KMW Engineering Sp. z o.o. oraz Wydawnictwie Naukowym PWN S.A., gdzie zajmował się obsługą prawną firm. Od 1999 roku zajmował się obsługą prawną wierzytelności, kierował pracami zespołu windykacji w jednej z największych w Polsce firm teleinformatycznych. Obecnie jest właścicielem spółki doradztwa podatkowego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, a także artykułów (Rzeczpospolita, Gazeta Podatkowa). Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć z prawa podatkowego, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności.  Wykładowca na szkoleniach m.in. dla ENEA CENTRUM S.A., Milanowskie PWiK Sp. z o.o..
 
Grzegorz Niebudek – doradca podatkowy, prawnik, wspólnik Kancelarii Doradztwa Podatkowego LTCA, specjalista z zakresu podatków dochodowych i procedury podatkowej. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe z prawa korporacyjnego i podatkowego. Jest autorem i współautorem licznych publikacji prasowych. Współpracował z podmiotami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego. W ramach swojej dotychczasowej praktyki prowadził skomplikowane postępowania podatkowe przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi oraz uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych.
 
Cel kongresu
Celem Kongresu jest omówienie planowanych zmian podatkowych mających wpływ na funkcjonowanie branży wodociągowo-kanalizacyjnej, energetycznej i usług komunalnych w Polsce od 2016 r. oraz omówienie skutków nowelizacji ustaw podatkowych, które weszły w życie od 1 stycznia i 1 lipca 2015 r. Podczas Kongresu prelegenci mający bogate doświadczenie praktyczne i wiedzę teoretyczną związaną z bieżącym doradztwem na rzecz spółek wod-kan, energetyki i firm komunalnych zwrócą szczególną uwagę na aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym TSUE oraz bieżącą linię interpretacyjną organów podatkowych w kwestiach kluczowych dla funkcjonowania branży wodociągowo-energetycznej. Na Kongresie zostaną omówione również dostępne mechanizmy optymalizacji podatkowej bieżącej działalności w podatkach dochodowych oraz podatku VAT, a także praktyczne porady w zakresie kontroli podatkowej i postępowań podatkowych. Niewątpliwym atutem Kongresu jest dedykowany dla wodociągów i energetyki charakter oraz możliwość nawiązania relacji biznesowych z innymi osobami z przedmiotowych sektorów.
 
Adresaci kongresu
Kongres dedykowany jest zarówno osobom zarządzającym podmiotami z sektora wodociągowego, energetycznego i komunalnego, tj. członkowie zarządów, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi, jak i osobom operacyjnie zajmującymi się w spółkach podatkami, księgowością i prawem. Ponadto Kongres adresowany jest do wszelkich osób interesujących się opodatkowaniem podmiotów z branży wodociągowo-energetycznej, jak i do wszystkich adeptów prawa podatkowego, gospodarczego oraz finansów.
 
Program
 
DZIEŃ I
 
8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.00 Kongres cz. I (prowadzący: Dawid Milczarek)
 
VAT 2015/2016 w działalności wod-kan, energetyki i spółek komunalnych
 
1.Najważniejsze zmiany w VAT, które weszły w życie w 1 lipca 2015 r.:
• odwrotne obciążenie:
 – rozszerzenie kategorii towarów objętych odwrotnym obciążeniem,
 – wprowadzenie limitów kwotowych w stosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia,
 – wprowadzenie informacji podsumowujących dla transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia,
 – problemy z definicją jednolitej gospodarczo transakcji (zamówienia ustne / mailowe / telefoniczne; umowy ramowe)
• zmiany w zakresie towarów objętych odpowiedzialnością solidarną za zaległości podatkowe,
• zmiany dotyczące ulgi na złe długi,
• zmiany dotyczące odliczania VAT od paliwa do pojazdów osobowych
2.Bieżące problemy oraz aktualne orzecznictwo dotyczące VAT w branży wodociągowej, energetycznej i komunalnej w 2015 r.:
• kary umowne, odszkodowania i ich konsekwencje na gruncie VAT,
• przekazanie / przejęcie infrastruktury technicznej a VAT,
• budowa i dostarczanie przyłączy a stawka podatkowa – bieżące interpretacje,
• opodatkowanie usług związanych z budownictwem mieszkaniowym,
• świadczenia nieodpłatne dla kontrahentów, klientów, pracowników, zasady opodatkowania paczek świątecznych, nagród jubileuszowych i innych prezentów,
• wydatki na reprezentację a prawo do odliczenia VAT,
• problemy związane z rozliczaniem faktur prognozowych:
 – terminy wystawiania faktur prognozowych,
 – prawidłowe określanie daty sprzedaży na fakturach prognozowych,
 – faktura prognozowa a moment powstania obowiązku podatkowego,
 – korygowanie faktur prognozowych.
• kwestie dotyczące faktur elektronicznych z punktu widzenia wystawcy i nabywcy,
• pojęcie dostawy towarów oraz świadczenia usług o charakterze ciągłym,
• świadczenia okresowe a VAT,
 
11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.00 Kongres cz. II (prowadzący: Radosław Żuk)
 
VAT 2015/2016 w działalności wod-kan, energetyki i spółek komunalnych
 
• świadczenia kompleksowe w VAT (w tym m.in. czy usługa najmu oraz odsprzedaż /refakturowanie/ mediów są odrębnymi świadczeniami? – ważny wyrok ETS z 16 kwietnia 2015 r.),
• problemy związane z refakturowaniem (ważny wyrok NSA dotyczący zasad ustalania daty sprzedaży w przypadku refaktur),
• aktualne zagadnienia związane z korektami podatku należnego i naliczonego,
• zasady opodatkowania dostawy gruntów zabudowanych i niezabudowanych.
3. Rozliczanie podatku naliczonego (odliczania VAT):
• reguły ustalania momentu powstania prawa do odliczenia,
• problemy techniczne z ustaleniem momentu powstania prawa do odliczenia VAT,
• odliczanie VAT w „dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych”,
• duplikat faktury a prawo do odliczenia,
• zasady dotyczące rozliczania podatku naliczonego w przypadku wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów,
• prawo do odliczenia i jego ograniczenia w przypadku wydatków związanych z gastronomią,
•ograniczenia w prawie do odliczenia od zakupów związanych z nabyciem i eksploatacją pojazdów.
4. Zasady powstawania obowiązku podatkowego w 2015 r. (najnowsze interpretacje organów podatkowych w tym zakresie):
• nowa zasada ogólna powstawania obowiązku podatkowego,
• szczególne problemy wynikające ze zmiany zasad powstawania obowiązku podatkowego w branży wodociągowej, energetycznej i komunalnej,
• zasady prawidłowego określania daty sprzedaży,
• katalog czynników mających wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego (data sprzedaży, data wystawienia faktury, termin wystawienia faktury, data otrzymania zapłaty, termin płatności, upływ określonego czasu),
• problematyka faktur prognozowych – obszary ryzyka,
• nowe zasady powstawania obowiązku podatkowego w przypadku usług najmu, dzierżawy, leasingu,
• kontrowersje związane z rozliczaniem VAT od licencji,
• pozostałe szczególne reguły powstawania obowiązku podatkowego.
 
13.00-14.00 lunch
14.00-16.00 Kongres cz. III (prowadzący: Marcin Borkowski)
 
Kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe w działalności wod-kan, energetyki i spółek komunalnych
 
1. Kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe w spółkach wodociągowo-kanalizacyjnych, energetycznych i usług komunalnych:
• Krajowy Plan Działań opracowany na 2015 rok przez Departament Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów określający główne kierunki działań urzędów skarbowych w zakresie kontroli podatkowej, czynności sprawdzających i działań informacyjnych,
• branża wodociągowo-kanalizacyjna, energetyczna, usług komunalnych a obszary ryzyka (branże) określone w Krajowym Planie Działań na 2015 rok, 
• najczęściej popełniane nieprawidłowości (przykłady nieprawidłowości ujawnionych przez organy podatkowe w toku kontroli podatkowej i postępowania podatkowego w branży wod-kan, energetycznej i usług komunalnych),
• czynności sprawdzające, a kontrola podatkowa – uprawnienia organów podatkowych 
i podatnika,
• kiedy organ podatkowy nie musi zawiadamiać podmiotów z branży wod-kan, energetycznej i komunalnej o kontroli podatkowej?
• sprzeciw podatnika na czynności kontrolne,
• zakaz podejmowania i prowadzenia więcej niż jednej kontroli przedsiębiorcy,
• limit czasu trwania kontroli u przedsiębiorcy,
• zastrzeżenia do protokołu kontroli podatkowej – praktyczne porady,
• co może stanowić dowód w sporze z organami podatkowymi na przykładzie sektora wodociągowego, energetycznego i komunalnego?
• korekta deklaracji podatkowych, a odpowiedzialność podatkowa i na gruncie KKS,
• sposoby wzruszania wyników kontroli i decyzji wymiarowych na gruncie przepisów i praktyki,
• wybrane nowelizacje Ordynacji podatkowej na 2015 i 2016 rok: 
 – Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych, 
 – zasada rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika,
 – zachowanie terminu na złożenie pisma w dacie jego nadania w placówce pocztowej operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
 – ogólna i indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego, możliwość złożenia wniosku wspólnego,
 – rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające zasady wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego, nowy wzór wniosku o wydanie interpretacji oraz sposób uiszczenia opłaty.
 
DZIEŃ II
 
8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.00 Kongres cz. I (prowadzący: Marcin Zarzycki)
 
CIT 2015/2016 w działalności wod-kan, energetyki i spółek komunalnych
 
1. Zmiany w CIT w 2015 r. oraz zaplanowane zmiany w 2016 r.  a ich wpływ na rozliczenia podatkowe w branży wod–kan, energetyki oraz usług komunalnych:
• nowe zasady w zakresie korygowania przychodów i kosztów podatkowych,
• usunięcie regulacji dotyczącej zmniejszania kosztów podatkowych w związku z nieuregulowaniem należności,
• nowe regulacje w zakresie dokumentacji cen transferowych.
2. Zasady rozpoznawania przychodów w branży wodociągowej, energetycznej i usług komunalnych:
• przychody rozliczane na zasadzie memoriałowej oraz przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych – zasady rozpoznawania przychodów,
• przychody z tytułu świadczenia usług charakterystycznych dla branży wodociągowo – kanalizacyjnej, energetycznej i usług komunalnych:
 – przychody z tytułu świadczenia usług dostarczania i uzdatniania wody,
 – przychody z tytułu świadczenia usług odprowadzania i oczyszczania ścieków,
 – przychdy z tytułu świadczenia usług zbierania, wywozu i unieszkodliwiania odpadów,
 – przychody z tytułu służebności przesyłu, nieodpłatne otrzymanie infrastruktury, nieodpłatna przebudowa części sieci przesyłowej.
• przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej (odsetki, zwrot zasądzonych kosztów sądowych, odszkodowania, kary umowne) – moment powstania przychodu,
• przychody z tytułu nielegalnego poboru mediów,
• dotacje i subwencje a przychody podatkowe,
• zaliczki, przedpłaty (w tym na prognozowane zużycie) a przychody podatkowe,
• rozliczanie kaucji gwarancyjnych,
• przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych oraz częściowo nieodpłatnych:
 – zasady dotyczące ustalania wysokości przychodu,
 – przychody z tytułu bezumownego korzystania z gruntów,
 – nieodpłatne otrzymanie i używanie infrastruktury wod-kan (sieci, przyłącza),
 – rozbudowa sieci przez dewelopera,
 – nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu,
• przychody w CIT istotne z punktu widzenia branży wod-kan oraz usług komunalnych:
 – wynagrodzenie/odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu (zmiany od I 2014 r.),
 – odpłatne zbycie infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej,
 – umorzone zobowiązania,
• refakturowanie a moment powstania przychodu,
• zasady dotyczące korygowania przychodów – najnowsze orzeczenia NSA oraz zmiany planowane na 2016 r.
3. Ceny transferowe – wybrane zagadnienia, w tym obowiązek sporządzania dokumentacji w przypadku transakcji ze 100 % udziałowcem ( gminą / miastem).
 
11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.00 Kongres cz. II (prowadzący: Radosław Kowalski)
 
CIT 2015/2016 w działalności wod-kan, energetyki i spółek komunalnych
 
4. Koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty pośrednio związane z przychodami w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, energetycznej i usług komunalnych (rozliczanie kosztów w czasie, koszty ponoszone na przełomie lat podatkowych, refakturowanie a moment rozpoznania kosztu w tym refakturowanie mediów, korygowanie kosztów, wyłączanie wydatków z kosztów podatkowych w przypadku nieuregulowania płatności). 
5. Szczególne rodzaje kosztów uzyskania przychodów na branży wodociągowo-kanalizacyjnej, energetycznej i usług komunalnych:
• możliwość kwalifikacji kosztów o charakterze bezpośrednim do kosztów pośrednich,
• koszty wykonania zastępczego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, koszty związane z wycinką drzew, budową lub remontem infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej i komunalnej oraz koszty prac odtworzeniowych,
• opłaty za służebność przesyłu jako koszty uzyskania przychodów,
•zużycie wody na potrzeby własnej działalności,
• użyczenie przyłączy wodociągowych, utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej,
• kary umowne, odszkodowania, jako koszty uzyskania przychodów (kary i odszkodowania z tytułu wadliwie wykonanych usług oraz opóźnienia w ich realizacji),
• świadczenia nieodpłatne a koszty
• świadczenia na rzecz pracowników i członków rad nadzorczych a koszty w  branży wodociągowo-kanalizacyjnej, energetycznej i usług komunalnych 
6. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, energetycznej i usług komunalnych:
• środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, budynki wybudowane na cudzym gruncie, inwestycje w obcych środkach trwałych – kwalifikacja, 
• zasady ustalania wartości początkowej oraz przyjmowania do używania, ewidencja środków trwałych, 
• remont a ulepszenie oraz odłączenie i przyłączenie części składowych i peryferyjnych,
• dotacje i rabaty na środki trwałe a odpisy amortyzacyjne,  
• straty w środkach trwałych i likwidacja środków trwałych, rozliczenia dotacji i rabatów,
• inwestycje w obcych środkach trwałych, koszty zaniechanych inwestycji.
 
13.00-14.00  lunch
14.00-16.00 Kongres cz. III (prowadzący: Grzegorz Niebudek)
 
PIT 2015 w działalności wod-kan, energetyki i spółek komunalnych
 
1. Spółka wodociągowo-kanalizacyjna, energetyczna i usług komunalnych jako płatnik PIT – pojęcie płatnika w świetle ustaw podatkowych, obowiązki i odpowiedzialność płatników.
2. Ogólne pojęcie przychodów, zasady ustalania wartości świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
3. Przychody ze stosunku pracy, zakres podmiotowy i przedmiotowy – czy każde świadczenie na rzecz pracownika będzie stanowić u niego przychód ze stosunku pracy?
4. Przychody z tytułu działalności wykonywanej osobiście:
• umowy zlecenia,
• umowy o wykonanie dzieła,
• kontrakty menadżerskie,
• inne stosunki cywilnoprawne.
5. Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników spółek wodociągowych, energetycznych i komunalnych – omówienie skutków przełomowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. Opodatkowanie poszczególnych rodzajów świadczeń (imprezy, prezenty, bony, dofinansowania, ubezpieczenia, premie oraz nagrody, sprzęt służbowy pracowników wykorzystywany na cele prywatne /komputer, telefon/, świadczenia sportowe /karty benefit i multisport/, etc.)
6. Omówienie wybranych zwolnień przedmiotowych.
7. Zasady wypłacania należności w podróży służbowej pracownika firmy wod-kan, energetycznej, usług komunalnych – konsekwencje w PIT.
8. Zmiany w PIT z 2014 i 2015 r., wraz z omówieniem skutków podatkowych nowych regulacji.
9. Przełomowe zmiany w PIT w 2016 r., m.in.: opodatkowanie nieujawnionych dochodów w PIT, rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatników, wprowadzenie restrykcyjnej klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania – praktyczne skutki nowych regulacji.
10. Pytania i odpowiedzi.
 
Informacje organizacyjne
 
Koszt uczestnictwa w Kongresie:
– jednej osoby 1490 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1390 zł/os. + 23% VAT
 
P R O M O C J A!
Koszt uczestnictwa w Kongresie przy zgłoszeniu do dnia 25.09.:
– jednej osoby 990 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 940 zł/os. + 23% VAT
 
Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.
 
Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
 
Godziny zajęć: 9:00 – 16:00
 
Miejsce zajęć: Budynek Atrium Tower, al. Jana Pawła II 25, w Warszawie
 
 
Informacje:
Joanna Domaszewska 
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl
Termin:

28.10.2015
29.10.2015

Adres:

Warszawa

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:

Akademia Biznesu MDDP

Jana Pawła II
00-854 Warszawa
mazowieckie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 22208 28 26
faks 1: 22211 20 90
faks 2: 22 208 28 30
faks: 22 208 28 30
e-mail: biuro@akademiamddp.pl


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi rachunkowosc.org!
Dziękujemy!