Szkolenie Dodaj szkolenie

KONGRES BRANŻOWY PROBLEMY PODATKOWE VAT, CIT, PIT W 2015/2016 R. W FIRMACH BRANŻY BUDOWLANEJ I DEWELOPERSKIEJ

Zamów szkolenie

28.10.2015 - 29.10.2015 Warszawa

Prelegenci
 
Marcin Borkowski – prawnik, ekspert podatkowy, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Urzędzie Skarbowym na stanowisku Zastępcy Naczelnika oraz jako trener podatkowy przy Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Wykładowca wyższej uczelni oraz komercyjnych szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego. Obecnie prowadzi własną firmę szkoleniowo-doradczą. 
 
Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, manager w spółce doradztwa podatkowego Martini i Wspólnicy. Doktorant WPiA UŁ. Specjalizuje się w problematyce VAT oraz postępowań sądowo-administracyjnych.  W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, a potem w latach 2007-2010 zdobywał doświadczenie w Izbie Finansowej NSA, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał oraz pytań prejudycjalnych do TSUE w zakresie VAT. Autor licznych artykułów podatkowych („Rzeczpospolita”, „Gazeta Prawna”). Wykładowca prawa podatkowego oraz procedury sądowo-administracyjnej. Prowadził wcześniejsze edycje zajęć dla spółek z branży budowlanej i deweloperskiej.
 
Radosław Żuk – prawnik, wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego, redaktor portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie funkcjonowania instytucji finansowych oraz systemu podatkowego obowiązującego w Polsce, wybranych państwach europejskich i na terenie USA. Wcześniej Kierownik Zespołu Podatku VAT w spółce doradztwa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Szkolił i doradzał uczestnikom firm z branży budowlanej i deweloperskiej w tym m.in. dla TAURON Ciepło SA, PGNiG, KGHM Polska Miedź, Budimex S.A., KORNAS Holding , Marvipol , WARBUD.
 
Grzegorz Niebudek – doradca podatkowy, prawnik, wspólnik Kancelarii Doradztwa Podatkowego LTCA, specjalista z zakresu podatków dochodowych i procedury podatkowej. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe z prawa korporacyjnego i podatkowego. Jest autorem i współautorem licznych publikacji prasowych. Współpracował z podmiotami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego. W ramach swojej dotychczasowej praktyki prowadził skomplikowane postępowania podatkowe przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi oraz uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych.
 
Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy oraz LTCA. W latach 2009–2013 Dyrektor Departamentu Podatkowego w Kancelarii Adwokackiej w Warszawie. W latach 2008 –2009 współpracował z firmą doradczą specjalizującą się w obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Praktykę zawodową zdobywał doradzając przy licznych transakcjach gospodarczych, uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa handlowego i podatkowego.
 
Radosław Kowalski – prawnik, doradca podatkowy. Od 1994 roku pracował kolejno w: KMW Engineering Sp. z o.o. oraz Wydawnictwie Naukowym PWN S.A., gdzie zajmował się obsługą prawną firm. Od 1999 roku zajmował się obsługą prawną wierzytelności, kierował pracami zespołu windykacji w jednej z największych w Polsce firm teleinformatycznych. Obecnie jest właścicielem spółki doradztwa podatkowego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, a także artykułów (Rzeczpospolita, Gazeta Podatkowa). Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć z prawa podatkowego, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności.  Wykładowca na szkoleniach m.in. (WARBUD , Eiffage Budownictwo, MITEX , PBG, PRINŻ-1).
 
Cel kongresu
Celem Kongresu jest omówienie planowanych zmian podatkowych mających wpływ na funkcjonowanie branży budowlano-deweloperskiej w Polsce od 2016 r. oraz omówienie skutków nowelizacji ustaw podatkowych, które weszły w życie od 1 stycznia i 1 lipca 2015 r. Podczas Kongresu prelegenci mający bogate doświadczenie praktyczne i wiedzę teoretyczną związaną z bieżącym doradztwem na rzecz firm budowlanych i deweloperskich, zwrócą szczególną uwagę na aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym TSUE oraz bieżącą linię interpretacyjną organów podatkowych w kwestiach kluczowych dla funkcjonowania branży, ze szczególnym naciskiem na działalność prowadzoną przez spółki budowlane i deweloperskie. Na Kongresie zostaną omówione również dostępne mechanizmy optymalizacji podatkowej bieżącej działalności w podatkach dochodowych oraz podatku VAT, a także praktyczne porady w zakresie kontroli podatkowej i postępowań podatkowych. Niewątpliwym atutem Kongresu jest dedykowany dla budowlanki i deweloperki charakter oraz możliwość nawiązania relacji biznesowych z innymi osobami z przedmiotowych sektorów.
 
Adresaci kongresu
Kongres dedykowany jest zarówno osobom zarządzającym podmiotami z branży budowlanej i deweloperskiej, tj. członkowie zarządów, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi, jak i osobom operacyjnie zajmującymi się w firmach podatkami, księgowością i prawem. Ponadto Kongres adresowany jest do wszelkich osób interesujących się opodatkowaniem podmiotów sektora budowlano-deweloperskiego, jak i do wszystkich adeptów prawa podatkowego, gospodarczego oraz finansów.
 
Program
 
DZIEŃ I
 
8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.00 Kongres cz. I (prowadzący: Marcin Borkowski)
 
Kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe w działalności firm branży budowlanej i deweloperskiej
 
1. Kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe w firmach budowlanych i deweloperskich:
• Krajowy Plan Działań opracowany na 2015 rok przez Departament Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów określający główne kierunki działań urzędów skarbowych w zakresie kontroli podatkowej, czynności sprawdzających i działań informacyjnych,
• branża budowlana i deweloperska a obszary ryzyka (branże) określone w Krajowym Planie Działań na 2015 rok,
• najczęściej popełniane nieprawidłowości (przykłady nieprawidłowości ujawnionych przez organy podatkowe w toku kontroli podatkowej i postępowania podatkowego w firmach budowlanych i deweloperskich), 
• czynności sprawdzające, a kontrola podatkowa – uprawnienia organów podatkowych  i podatnika,
• kiedy organ podatkowy nie musi zawiadamiać podmiotów z branży budowlano-deweloperskiej o kontroli podatkowej?
• sprzeciw podatnika na czynności kontrolne,
• zakaz podejmowania i prowadzenia więcej niż jednej kontroli przedsiębiorcy,
• limit czasu trwania kontroli u przedsiębiorcy,
• zastrzeżenia do protokołu kontroli podatkowej – praktyczne porady,
• co może stanowić dowód w sporze z organami podatkowymi na przykładzie sektora budowlanego i deweloperskiego?
• korekta deklaracji podatkowych, a odpowiedzialność podatkowa i na gruncie KKS,
• sposoby wzruszania wyników kontroli i decyzji wymiarowych na gruncie przepisów i praktyki,
• wybrane nowelizacje Ordynacji podatkowej na 2015 i 2016 rok: 
 – Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych, 
 – zasada rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika,
 – zachowanie terminu na złożenie pisma w dacie jego nadania w placówce pocztowej operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
 – ogólna i indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego, możliwość złożenia wniosku wspólnego,
 – rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające zasady wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego, nowy wzór wniosku o wydanie interpretacji oraz sposób uiszczenia opłaty.
 
11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.00 Kongres cz. II (prowadzący: Dawid Milczarek)
 
VAT 2015/2016 w działalności firm branży budowlanej i deweloperskiej
 
1. Nowelizacja przepisów w przedmiocie samonaliczenia VAT oraz dostawy towarów wrażliwych w kontekście branży budowlanej oraz deweloperskiej:
• obowiązek stosowania samonaliczenia, 
• zmiany w katalogu towarów objętych samonaliczeniem,
• sprzęt elektroniczny rozliczany przez nabywcę,
• zmiany w przedmiocie statusu nabywcy, który winien rozliczyć VAT za sprzedawcę,
• pojęcie „jednolitej gospodarczo transakcji”,
• składanie informacji podsumowujących w przypadku krajowego samonaliczenia VAT,
• zasady ponoszenia odpowiedzialności przez nabywcę w przypadku tzw. towarów wrażliwych,
• nowy wzór deklaracji VAT a zasady rozliczania tzw. odwrotnego obciążenia.
2. Praktyczne aspekty powstawania obowiązku podatkowego w przypadku branży budowlanej oraz deweloperskiej: 
• pojęcie dostawy nieruchomości,
• moment wykonania usługi budowlanej – czy protokoły są nadal istotne?
• kontrakty realizowane na bazie FIDIC a powstanie obowiązku podatkowego,
• zasady rozliczania zaliczek, przedpłat oraz zadatków,
• opodatkowanie najmu oraz dzierżawy,
• usługi ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego,
• data wystawienia faktur a moment powstania obowiązku podatkowego,
• moment otrzymania zapłaty jako moment powstania obowiązku podatkowego,
• obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
• obowiązek podatkowy w przypadku importu usług,
• rozliczanie usług świadczonych na rzecz zagranicznych klientów.
 
13.00-14.00 lunch
14.00-16.00 Kongres cz. III (prowadzący: Radosław Żuk)
 
VAT 2015/2016 w działalności firm branży budowlanej i deweloperskiej
 
1. Dokumentowanie czynności opodatkowanych VAT w przypadku branży deweloperskiej oraz budowlanej: 
• ogólne zasady dotyczące wystawiania faktur VAT,
• poprawna treść faktury,
• faktura proforma a faktura VAT,
• możliwość wystawienia faktury przed sprzedażą,
• terminy na wystawianie faktur VAT,
• korekty faktur po nowelizacji.
2. Stosowanie prawidłowej stawki VAT w branży budowlanej oraz deweloperskiej:
• opodatkowanie dostawy gruntu,
• stosowanie stawki 8% w przypadku dostawy obiektów objętych społecznym programem mieszkaniowym,
• dostawa lokalu w standardzie wykończenia „pod klucz” a stawka VAT,
• stawka VAT właściwa dla usług budowlanych dotyczących budownictwa mieszkaniowego,
• stawka VAT w przypadku refakturowania niektórych usług.
3. Refakturowanie usług z uwzględnieniem ostatnich zmian oraz praktyki organów podatkowych: 
• wpływ nowelizacji przepisów na zasady refakturowania usług,
• termin wystawienia tzw. refaktury,
• refakturowanie mediów w przypadku wynajmu oraz dzierżawy nieruchomości,
• praktyczne aspekty refakturowania usług gastronomicznych oraz noclegowych.
4. Nieodpłatna dostawa towarów oraz świadczenie usług: 
• różnica między zużyciem a użyciem towarów,
• poczęstunek kontrahentów oraz inne wydatki na spotkania biznesowe,
• przekazywanie wyrobów alkoholowych w związku z prowadzoną działalnością,
• organizowanie konferencji poświęconych promocji produktów,
• prawidłowe rozliczenie jubileuszu firmowego,
• drukowane materiały reklamowe oraz informacyjne,
• odliczenie podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług   wykorzystywanych na potrzeby reklamy oraz reprezentacji,
• korzystanie z samochodów służbowych do celów prywatnych,
• rozliczenie imprez integracyjnych,
• inne nieodpłatne przekazania na rzecz pracowników.
5. Odliczenie VAT od pojazdów samochodowych z uwzględnieniem branży budowlanej oraz deweloperskiej:
• zasady ograniczeń w odliczaniu VAT od samochodów, paliwa i innych wydatków od 1 kwietnia 2014 r.,
• 1 lipca 2015 r. – zmiany w zakresie odliczenia VAT od samochodów wykorzystywanych w tzw. trybie mieszanym,
• samochody umożliwiające odliczenie VAT ze względu na ich konstrukcję,
• pełne odliczenie VAT od samochodów wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej,
• prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów na potrzeby pełnego odliczenia VAT,
• korzystanie z samochodu przez pracownika na cele prywatne a możliwość pełnego odliczenia VAT z uwzględnieniem zmian w PIT od 1 stycznia 2015 r.
 
DZIEŃ II
 
8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.00 Kongres cz. I (prowadzący: Grzegorz Niebudek)
 
PDOF 2015/2016 – firmy budowlane i deweloperskie jako płatnicy PIT
 
1. Firmy budowlane i deweloperskie jako płatnik PIT – pojęcie płatnika w świetle ustaw podatkowych, obowiązki i odpowiedzialność płatników.
2. Ogólne pojęcie przychodów, zasady ustalania wartości świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
3. Przychody ze stosunku pracy, zakres podmiotowy i przedmiotowy – czy każde świadczenie na rzecz pracownika będzie stanowić u niego przychód ze stosunku pracy?
4. Przychody z tytułu działalności wykonywanej osobiście:
• umowy zlecenia,
• umowy o wykonanie dzieła,
• kontrakty menadżerskie,
• inne stosunki cywilnoprawne.
5. Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników spółek budowlanych i deweloperskich – omówienie skutków przełomowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. Opodatkowanie poszczególnych rodzajów świadczeń (imprezy, prezenty, bony, dofinansowania, ubezpieczenia, premie oraz nagrody, sprzęt służbowy pracowników wykorzystywany na cele prywatne /komputer, telefon/, świadczenia sportowe /karty benefit i multisport/, etc.)
6. Omówienie wybranych zwolnień przedmiotowych.
7. Zasady wypłacania należności w podróży służbowej pracownika budowlanego – konsekwencje w PIT.
8. Zmiany w PIT z 2014 i 2015 r., wraz z omówieniem skutków podatkowych nowych regulacji:
• opodatkowanie świadczeń z ubezpieczeń na dożycie, świadczeń typu „cashback”, odsetek na rachunku firmowym,
• opłata ryczałtowa z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych.
9. Przełomowe zmiany w PIT w 2016 r., m.in.: opodatkowanie nieujawnionych dochodów w PIT, rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatników, wprowadzenie restrykcyjnej klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania – praktyczne skutki nowych regulacji.
 
11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.00 Kongres cz. II (prowadzący: Marcin Zarzycki)
 
CIT 2015/2016 w działalności firm branży budowlanej i deweloperskiej
 
1. Zmiany w CIT w 2015 r. oraz zaplanowane zmiany w 2016 r.  a rozliczanie podatku CIT w branży budowlanej i deweloperskiej:
• nowe zasady w zakresie korygowania przychodów i kosztów podatkowych,
• usunięcie regulacji dotyczącej zmniejszania kosztów podatkowych w związku z nieuregulowaniem należności,
• nowe regulacje w zakresie dokumentacji cen transferowych.
2. Zasady rozpoznawania przychodów w branży budowlanej i deweloperskiej:
• usługi budowlane – wykonanie oraz częściowe wykonanie usługi (zakończenie poszczególnych etapów budowy, protokoły zdawczo – odbiorcze oraz przejściowe świadectwa płatności),
• moment wykonania usługi budowlanej – problemy praktyczne na gruncie CIT i VAT,
• sprzedaż lokali – umowa przedwstępna, wpłata zaliczki, protokół zdawczo – odbiorczy, akt notarialny – data powstania przychodu podatkowego,
• zaliczki, przedpłaty a przychody podatkowe,
• usługi budowlane jako usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych,
• przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej (odsetki, zwrot zasądzonych kosztów sądowych, odszkodowania, kary umowne) – moment powstania przychodu,
• przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych oraz częściowo nieodpłatnych,
• inne zasady rozpoznawania przychodów: usługi świadczone w ramach generalnego wykonawstwa i podwykonawstwa, usługi świadczone w ramach konsorcjum, rozliczanie kaucji gwarancyjnych,
• refakturowanie a moment powstania przychodu,
• zasady dotyczące korygowania przychodów – najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego.
3. Podatek u źródła z uwzględnieniem specyfiki branży budowlanej i deweloperskiej (maszyny i urządzenia budowlane wynajmowane (leasingowane) z zagranicy, zagraniczni pracownicy budowlani oddelegowani do pracy w Polsce oraz Polscy pracownicy budowlani oddelegowani do pracy za granicę, certyfikat rezydencji – problemy praktyczne oraz omówienie planowanych zmian na 2015 r., obliczanie i pobór podatku).
 
13.00-14.00 lunch
14.00-16.00 Kongres cz. III (prowadzący: Radosław Kowalski)
 
CIT 2015/2016 w działalności firm branży budowlanej i deweloperskiej
 
4. Koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty pośrednio związane z przychodami w branży budowlanej i deweloperskiej:
• uwagi ogólne –  rozliczanie kosztów w czasie (koszty ponoszone na przełomie lat podatkowych),  refakturowanie a moment rozpoznania kosztu, korygowanie kosztów, wyłączanie wydatków z kosztów podatkowych,
• usługi świadczone w ramach konsorcjum, a rozliczenia w ramach podwykonawstwa – rozliczanie kosztów,
• sprzedaż lokali oraz czynności w ramach projektu deweloperskiego a moment rozpoznania  kosztów,
• koszty wykonania zastępczego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, koszty związane z przebudową dróg publicznych, wycinką drzew i krzewów oraz budową infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej i energetycznej,
• roboty w toku – rozliczenie podatkowe – wynagrodzenia pracowników, gwarancje bankowe, ubezpieczenia a rozliczanie robót w toku,
• kary umowne, odszkodowania, jako koszty uzyskania przychodów (kary i odszkodowania z tytułu wadliwie wykonanych robót oraz opóźnienia w ich realizacji),
• opłaty za przestój oraz opłaty mobilizacyjne,
• wierzytelności, jako koszty uzyskania przychodów (odpisy aktualizujące, wierzytelności przedawnione, umorzone oraz odpisane, jako nieściągalne, sprzedaż wierzytelności),
• świadczenia na rzecz pracowników.
5. Otrzymane nieodpłatne świadczenia a koszty podatkowe.
6. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w branży budowlanej i deweloperskiej (zasady ustalania wartości początkowej, metody i stawki amortyzacji, remont a ulepszenie, straty w środkach trwałych i likwidacja środków trwałych, rozliczenia dotacji i rabatów, inwestycje w obcych środkach trwałych, koszty zaniechanych inwestycji). 
7. Pytania i odpowiedzi.
 
Informacje organizacyjne
 
Koszt uczestnictwa w Kongresie:
– jednej osoby 1490 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1390 zł/os. + 23% VAT
 
P R O M O C J A!
Koszt uczestnictwa w Kongresie przy zgłoszeniu do dnia 25.09.:
– jednej osoby 990 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 940 zł/os. + 23% VAT
 
Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.
 
Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
 
Godziny zajęć: 9:00 – 16:00
 
Miejsce zajęć: Budynek Atrium Tower, al. Jana Pawła II 25, w Warszawie
 
 
Informacje:
Joanna Domaszewska 
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl
Termin:

28.10.2015
29.10.2015

Adres:

Warszawa

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:

Akademia Biznesu MDDP

Jana Pawła II
00-854 Warszawa
mazowieckie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 22208 28 26
faks 1: 22211 20 90
faks 2: 22 208 28 30
faks: 22 208 28 30
e-mail: biuro@akademiamddp.pl


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi rachunkowosc.org!
Dziękujemy!