Szkolenie Dodaj szkolenie

KONGRES BRANŻOWY PROBLEMY PODATKOWE VAT, CIT, PIT W 2015/2016 R. W DZIAŁALNOŚCI TFI I OFE

Zamów szkolenie

18.11.2015 - 18.11.2015 Warszawa

Prelegenci
 
Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, manager w spółce doradztwa podatkowego Martini i Wspólnicy. Doktorant WPiA UŁ. Specjalizuje się w problematyce VAT oraz postępowań sądowo-administracyjnych.  W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, a potem w latach 2007-2010 zdobywał doświadczenie w Izbie Finansowej NSA, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał oraz pytań prejudycjalnych do TSUE w zakresie VAT. Autor licznych artykułów podatkowych („Rzeczpospolita”, „Gazeta Prawna”). Wykładowca prawa podatkowego oraz procedury sądowo-administracyjnej. Prowadził zajęcia dla pracowników TFI, spółek leasingowych i firm z branży factoringowej.
 
Radosław Żuk – prawnik, wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego, redaktor portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie funkcjonowania instytucji finansowych oraz systemu podatkowego obowiązującego w Polsce, wybranych państwach europejskich i na terenie USA. Wcześniej Kierownik Zespołu Podatku VAT w spółce doradztwa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Szkolił i doradzał uczestnikom rynków finansowych (Bank BPH SA, KBC TFI SA, PKO Financial Services, Dom Maklerski BZ WBK, PZU SA, mBank SA, TFI Allianz Polska SA, IPOPEMA TFI SA).
 
Grzegorz Niebudek – doradca podatkowy, prawnik, wspólnik Kancelarii Doradztwa Podatkowego LTCA, specjalista z zakresu podatków dochodowych i procedury podatkowej. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe z prawa korporacyjnego i podatkowego. Jest autorem i współautorem licznych publikacji prasowych. Współpracował z podmiotami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego. W ramach swojej dotychczasowej praktyki prowadził skomplikowane postępowania podatkowe przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi oraz uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych.
 
Marcin Borkowski – prawnik, ekspert podatkowy, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Urzędzie Skarbowym na stanowisku Zastępcy Naczelnika oraz jako trener podatkowy przy Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Wykładowca wyższej uczelni oraz komercyjnych szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego. Obecnie prowadzi własną firmę szkoleniowo-doradczą. 
 
Cel kongresu
Celem Kongresu jest omówienie planowanych zmian podatkowych mających wpływ na funkcjonowanie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz OFE od 2016 r. oraz omówienie skutków nowelizacji ustaw podatkowych, które weszły w życie od 1 stycznia i 1 lipca 2015 r. Podczas Kongresu prelegenci mający bogate doświadczenie praktyczne i wiedzę teoretyczną związaną z bieżącym doradztwem na rzecz podmiotów TFI i OFE zwrócą szczególną uwagę na aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym TSUE oraz bieżącą linię interpretacyjną organów podatkowych w kwestiach kluczowych dla funkcjonowania branży finansowej, ze szczególnym naciskiem na działalność prowadzoną przez TFI oraz OFE banki. Na Kongresie zostaną omówione również dostępne mechanizmy optymalizacji podatkowej bieżącej działalności w podatkach dochodowych oraz podatku VAT, a także praktyczne porady w zakresie kontroli podatkowej i postępowań podatkowych. Niewątpliwym atutem Kongresu jest dedykowany dla TFI i OFE charakter oraz możliwość nawiązania relacji biznesowych z innymi osobami z przedmiotowego sektora.
 
Adresaci kongresu
Kongres dedykowany jest zarówno osobom zarządzającym podmiotami z sektora TFI i OFE, tj. członkowie zarządów, właściciele firm, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi, jak i osobom operacyjnie zajmującymi się w swoich firmach podatkami, księgowością i prawem. Ponadto, Kongres adresowany jest do wszelkich osób interesujących się opodatkowaniem podmiotów z branży TFI i OFE, jak i do wszystkich adeptów prawa podatkowego, gospodarczego oraz finansów.
 
Program
 
8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-10.45 Kongres cz. I (prowadzący: Dawid Milczarek)
 
Podatek VAT w 2015/2016 r. w działalności TFI i OFE
 
1. Najważniejsze zmiany w VAT, które weszły w życie od 1 lipca 2015 r.:
• odwrotne obciążenie,
• zmiany dotyczące ulgi na złe długi,
• zmiany dotyczące odliczania VAT od paliwa do pojazdów osobowych.
2. Inne zmiany obowiązujące w VAT od 2015 r.
3. Zmiany w VAT, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2016 r. – najważniejsze zagadnienia (preproporcja vs proporcja).
4. Zwolnienia z opodatkowania VAT w 2014 r. w działalności TFI/OFE:
• podstawa prawna zwolnień z opodatkowania,
• w jaki sposób dokonywać wykładni terminów ważnych pod kątem zwolnień z VAT?
• działalność podstawowa TFI oraz OFE a zwolnienie z VAT,
• udzielanie pożyczek oraz kredytów,
• rozliczenie na gruncie podatku VAT instrumentów finansowych,
• opodatkowanie VAT factoringu,
• obrót wierzytelnościami a podatek VAT,
• cesja wierzytelności a windykacja należności,
• usługi ubezpieczeniowe,
• usługi przechowywania papierów wartościowych w formie zmaterializowanej oraz zdematerializowanej,
• pojęcie usług niezbędnych do wykonania usług zwolnionych z VAT,
• błędne zastosowanie stawki VAT lub zwolnienia z VAT – skutki dla sprzedawcy i nabywcy.
5. Prawo do odliczenia, odliczanie częściowe podatku oraz korekty podatku naliczonego w działalności TFI/OFE:
• ograniczenia w prawie do odliczenia (usługi gastronomiczne, hotelowe, pojazdy osobowe),
• moment powstania prawa do odliczenia, odliczanie w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych,
• odliczanie VAT od zakupów związanych z eksportem usług, w tym finansowych,
• zakres prawa do odliczenia w przypadku zakupów związanych ze sprzedażą mieszaną,
• rodzaje o obrotów uwzględnianych przy obliczaniu współczynnika sprzedaży,
• rodzaje obrotów i czynności niemających wpływu na wysokość współczynnika,
• pojęcie czynności pomocniczych,
• zasady ustalania współczynnika wstępnego i współczynnika ostatecznego,
• zaokrąglenia współczynnika sprzedaży,
• podmioty, które nie są zobligowane do odliczania podatku naliczonego w oparciu o współczynnik sprzedaży,
• określanie współczynnika sprzedaży w porozumieniu z naczelnikiem urzędu skarbowego,
• możliwość zmiany wysokości proporcji wstępnej w trakcie roku – optymalizacja odliczania VAT,
• korekta roczna oraz korekta 5 i 10-letnia,
• sprzedaż lub zmiana przeznaczenia środka trwałego lub nieruchomości w okresie korekty.
6. Pozostałe istotne zagadnienia związane z funkcjonowaniem VAT w działalności TFI/OFE.
7. Najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz polskich sądów administracyjnych na tle praktyki organów podatkowych dotyczące działalności TFI/OFE.
 
10.45-11.00 przerwa kawowa
11.00-13.00 Kongres cz. II (prowadzący: Radosław Żuk)
 
Podatek CIT w 2015/2016 r. w działalności TFI i OFE
 
1. Wprowadzenie podatku od dochodów uzyskiwanych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną (CFC):
• pojęcie zagranicznej spółki kontrolowanej,
• zagraniczne spółki kontrolowane posiadające siedzibę w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową,
• zagraniczna spółka kontrolowana jako podmiot osiągający ponad 50% przychodów z działalności „biernej”,
• wyjątki dot. konieczności uznania podmiotu powiązanego za zagraniczną spółkę kontrolowaną,
• zasady określania podstawy opodatkowania w przypadku zagranicznych spółek kontrolowanych,
• zasady dotyczące zapłaty podatku od dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych.
2. Inne zmiany w CIT w 2015 r.:
• pobór zryczałtowanego podatku w wysokości 19% w przypadku promocji związanej ze sprzedażą banku,
• okres ważności certyfikatów rezydencji,
• przychód z tytułu spełnienia świadczenia pieniężnego świadczeniem niepieniężnym,
• dodatkowe obowiązki płatnicze oraz informacyjne w przypadku klientów będących przedsiębiorcami,
• moment powstania przychodu z przypadku instrumentów finansowych,
• zmiany w zakresie cen transferowych.
3. Rozliczanie przychodu na gruncie CIT w przypadku TFI oraz OFE:
• ogólne zasady powstawania przychodu,
• moment powstania przychodu a wystawienie faktury lub otrzymanie zapłaty,
• rozliczanie przychodów w przypadku usług świadczonych przez TFI oraz OFE:
– usługi zarządzania portfelem inwestycyjnym,
– doradztwo inwestycyjne,
– usługi agenta transferowego,
– księgowość funduszy,
– czynności pomocnicze FIZ,
– usługi świadczone dla OFE,
– usługi dla DFE,
– usługi dla UFK,
– dystrybucja funduszy,
– inne usługi.
• opodatkowywanie na gruncie CIT refakturowania usług.
4. Opodatkowanie CIT działań o charakterze promocyjno–marketingowym w działalności TFI oraz OFE:
• reklama oraz reprezentacja w kosztach uzyskania przychodów,
• pojęcie „reprezentacji” w świetle interpretacji ogólnej Ministra Finansów,
• definicja „reprezentacji” w orzecznictwie sądowym,
• skonto, bonus oraz upust jako forma sprzedaży promocyjnej w CIT.
5. Pytania i odpowiedzi.
 
13.00-13.45 lunch
13.45-15.15 Kongres cz. III (prowadzący: Grzegorz Niebudek)
 
Podatek PIT w 2015/2016 r. w działalności TFI i OFE
 
1. TFI/OFE jako płatnicy PIT – pojęcie płatnika w świetle ustaw podatkowych, obowiązki i odpowiedzialność płatników.
2. Ogólne pojęcie przychodów, zasady ustalania wartości świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
3. Przychody ze stosunku pracy, zakres podmiotowy i przedmiotowy – czy każde świadczenie na rzecz pracownika będzie stanowić u niego przychód ze stosunku pracy?
4. Przychody z tytułu działalności wykonywanej osobiście:
• umowy zlecenia,
• umowy o wykonanie dzieła,
• kontrakty menadżerskie,
• inne stosunki cywilnoprawne.
5. Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników – omówienie skutków przełomowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r.
6. Omówienie wybranych zwolnień przedmiotowych.
7. Skutki podatkowe wypłaty zysków z funduszy inwestycyjnych.
8. Wypłacanie należności spadkobiercom po umorzeniu jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.
9. Opodatkowanie kwot wypłaconych po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego.
10. Opodatkowanie świadczeń związanych z promocjami organizowanymi przez TFI:
• sprzedaż premiowa, konkursy, inne formy promocji i reklamy,
• rozliczenie nieodpłatnych przekazań towarów i usług w ramach reklamy oraz reprezentacji na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych – kiedy należy złożyć PIT-8C?
• obowiązki ciążące na organizatorze konkursu oraz sprzedaży premiowej wynikające z podatku dochodowego od osób fizycznych,
• skonto, bonus oraz upust jako forma sprzedaży promocyjnej w PIT.
11. Zasady wypłacania należności w podróży służbowej pracownika – konsekwencje w PIT.
12. Zmiany w PIT z 2014 i 2015 r., wraz z omówieniem skutków podatkowych nowych regulacji.
13. Przełomowe zmiany w PIT w 2016 r., m.in.: opodatkowanie nieujawnionych dochodów w PIT, rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatników, wprowadzenie restrykcyjnej klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania – praktyczne skutki nowych regulacji.
 
15.15-15.30 przerwa kawowa
15.30-17.00 Kongres cz. IV (prowadzący: Marcin Borkowski)
 
Kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe w działalności TFI i OFE
 
1. Kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe w TFI i OFE:
• Krajowy Plan Działań opracowany na 2015 rok przez Departament Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów określający główne kierunki działań urzędów skarbowych w zakresie kontroli podatkowej, czynności sprawdzających i działań informacyjnych,
• branża TFI/OFE a obszary ryzyka (branże) określone w Krajowym Planie Działań na 2015 rok,
• najczęściej popełniane nieprawidłowości (przykłady nieprawidłowości ujawnionych przez organy podatkowe w toku kontroli podatkowej i postępowania podatkowego w branży finansowej),
• czynności sprawdzające, a kontrola podatkowa – uprawnienia organów podatkowych i podatnika,
• kiedy organ podatkowy nie musi zawiadamiać podmiotów z branży TFI i OFE o kontroli podatkowej?
• sprzeciw podatnika na czynności kontrolne,
• zakaz podejmowania i prowadzenia więcej niż jednej kontroli przedsiębiorcy,
• limit czasu trwania kontroli u przedsiębiorcy,
• zastrzeżenia do protokołu kontroli podatkowej – praktyczne porady,
• co może stanowić dowód w sporze z organami podatkowymi na przykładzie sektora finansowego?
• korekta deklaracji podatkowych, a odpowiedzialność podatkowa i na gruncie KKS,
• sposoby wzruszania wyników kontroli i decyzji wymiarowych na gruncie przepisów i praktyki,
• wybrane nowelizacje Ordynacji podatkowej na 2015 i 2016 rok:
 – Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych,
 – zasada rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika,
 – zachowanie terminu na złożenie pisma w dacie jego nadania w placówce pocztowej
  – operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
 – ogólna i indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego, możliwość złożenia wniosku wspólnego,
  – rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające zasady wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego, nowy wzór wniosku o wydanie interpretacji oraz sposób uiszczenia opłaty.
 
Informacje organizacyjne
 
Koszt uczestnictwa w Kongresie:
– jednej osoby 1090 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 990 zł/os. + 23% VAT
 
P R O M O C J A!
Koszt uczestnictwa w Kongresie przy zgłoszeniu do dnia 30.09.:
– jednej osoby 790 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 740 zł/os. + 23% VAT
 
Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.
 
Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
 
Godziny zajęć: 9:00 – 17:00
 
Miejsce zajęć: Budynek Atrium Tower, al. Jana Pawła II 25, w Warszawie
 
Informacje:
Joanna Domaszewska 
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl
Termin:

18.11.2015
18.11.2015

Adres:

Warszawa

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:

Akademia Biznesu MDDP

Jana Pawła II
00-854 Warszawa
mazowieckie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 22208 28 26
faks 1: 22211 20 90
faks 2: 22 208 28 30
faks: 22 208 28 30
e-mail: biuro@akademiamddp.pl


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi rachunkowosc.org!
Dziękujemy!