Szkolenie Dodaj szkolenie

KONGRES BRANŻOWY PROBLEMY PODATKOWE VAT, CIT, PIT W 2015/2016 R. W DZIAŁALNOŚCI DOMÓW I BIUR MAKLERSKICH

Zamów szkolenie

18.11.2015 - 18.11.2015 Warszawa

Prelegenci
 
Marcin Borkowski – prawnik, ekspert podatkowy, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Urzędzie Skarbowym na stanowisku Zastępcy Naczelnika oraz jako trener podatkowy przy Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Wykładowca wyższej uczelni oraz komercyjnych szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego. Obecnie prowadzi własną firmę szkoleniowo-doradczą. 
 
Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, manager w spółce doradztwa podatkowego Martini i Wspólnicy. Doktorant WPiA UŁ. Specjalizuje się w problematyce VAT oraz postępowań sądowo-administracyjnych.  W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, a potem w latach 2007-2010 zdobywał doświadczenie w Izbie Finansowej NSA, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał oraz pytań prejudycjalnych do TSUE w zakresie VAT. Autor licznych artykułów podatkowych („Rzeczpospolita”, „Gazeta Prawna”). Wykładowca prawa podatkowego oraz procedury sądowo-administracyjnej. Prowadził zajęcia dla spółek leasingowych, domów maklerskich i firm z branży factoringowej.
 
Radosław Żuk – prawnik, wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego, redaktor portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie funkcjonowania instytucji finansowych oraz systemu podatkowego obowiązującego w Polsce, wybranych państwach europejskich i na terenie USA. Wcześniej Kierownik Zespołu Podatku VAT w spółce doradztwa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Szkolił i doradzał uczestnikom rynków finansowych (Bank BPH SA, KBC TFI SA, PKO Financial Services, Dom Maklerski BZ WBK, PZU SA, mBank SA, TFI Allianz Polska SA, IPOPEMA TFI SA).
 
Grzegorz Niebudek – doradca podatkowy, prawnik, wspólnik Kancelarii Doradztwa Podatkowego LTCA, specjalista z zakresu podatków dochodowych i procedury podatkowej. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe z prawa korporacyjnego i podatkowego. Jest autorem i współautorem licznych publikacji prasowych. Współpracował z podmiotami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego. W ramach swojej dotychczasowej praktyki prowadził skomplikowane postępowania podatkowe przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi oraz uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych.
 
Cel kongresu
Celem Kongresu jest omówienie planowanych zmian podatkowych mających wpływ na funkcjonowanie domów i biur maklerskich od 2016 r. oraz omówienie skutków nowelizacji ustaw podatkowych, które weszły w życie od 1 stycznia i 1 lipca 2015 r. Podczas Kongresu prelegenci mający bogate doświadczenie praktyczne i wiedzę teoretyczną związaną z bieżącym doradztwem na rzecz domów i biur maklerskich  zwrócą szczególną uwagę na aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym TSUE oraz bieżącą linię interpretacyjną organów podatkowych w kwestiach kluczowych dla funkcjonowania branży finansowej, ze szczególnym naciskiem na działalność prowadzoną przez domy i biura maklerskie. Na Kongresie zostaną omówione również dostępne mechanizmy optymalizacji podatkowej bieżącej działalności w podatkach dochodowych oraz podatku VAT, a także praktyczne porady w zakresie kontroli podatkowej i postępowań podatkowych. Niewątpliwym atutem Kongresu jest dedykowany dla domów i biur maklerskich charakter oraz możliwość nawiązania relacji biznesowych z innymi osobami z przedmiotowego sektora.
 
Adresaci kongresu
 
Kongres dedykowany jest zarówno osobom zarządzającym domami oraz biurami maklerskimi, tj. członkowie zarządów, właściciele firm, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi, jak i osobom operacyjnie zajmującymi się w swoich firmach podatkami, księgowością i prawem. Ponadto, Kongres adresowany jest do wszelkich osób interesujących się opodatkowaniem domów i biur maklerskich, jak i do wszystkich adeptów prawa podatkowego, gospodarczego oraz finansów.
 
Program
 
8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-10.45 Kongres cz. I (prowadzący: Marcin Borkowski)
 
Kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe w działalności domów i biur maklerskich
 
1. Kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe w domach i biurach maklerskich:
• Krajowy Plan Działań opracowany na 2015 rok przez Departament Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów określający główne kierunki działań urzędów skarbowych w zakresie kontroli podatkowej, czynności sprawdzających i działań informacyjnych,
• branża finansowa a obszary ryzyka (branże) określone w Krajowym Planie Działań na 2015 rok,
• najczęściej popełniane nieprawidłowości (przykłady nieprawidłowości ujawnionych przez organy podatkowe w toku kontroli podatkowej i postępowania podatkowego w branży finansowej),
• czynności sprawdzające, a kontrola podatkowa – uprawnienia organów podatkowych i podatnika,
• kiedy organ podatkowy nie musi zawiadamiać podmiotów (domy i biura maklerskie) o kontroli podatkowej?
• sprzeciw podatnika na czynności kontrolne,
• zakaz podejmowania i prowadzenia więcej niż jednej kontroli przedsiębiorcy,
• limit czasu trwania kontroli u przedsiębiorcy,
• zastrzeżenia do protokołu kontroli podatkowej – praktyczne porady,
• co może stanowić dowód w sporze z organami podatkowymi na przykładzie sektora finansowego?
• korekta deklaracji podatkowych, a odpowiedzialność podatkowa i na gruncie KKS,
• sposoby wzruszania wyników kontroli i decyzji wymiarowych na gruncie przepisów i praktyki,
• wybrane nowelizacje Ordynacji podatkowej na 2015 i 2016 rok:
 – Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych,
  – zasada rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika,
  - zachowanie terminu na złożenie pisma w dacie jego nadania w placówce pocztowej operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe w innym państwie członkowskim UE,
– ogólna i indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego, możliwość złożenia wniosku wspólnego,
– rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające zasady wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego, nowy wzór wniosku o wydanie interpretacji i sposób uiszczenia opłaty.
 
10.45-11.00 przerwa kawowa
11.00-13.00 Kongres cz. II (prowadzący: Dawid Milczarek)
 
Podatek VAT w 2015/2016 r. w działalności domów i biur maklerskich
 
1. Najważniejsze zmiany w VAT, które weszły w życie od 1 lipca 2015 r.:
• odwrotne obciążenie,
• zmiany dotyczące ulgi na złe długi,
• zmiany dotyczące odliczania VAT od paliwa do pojazdów osobowych.
2. Inne zmiany obowiązujące w VAT od 2015 r.
3. Zmiany w VAT, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2016 r. – najważniejsze zagadnienia.
4. Zwolnienia z opodatkowania VAT w 2014 r. w działalności maklerskiej:
• podstawa prawna zwolnień z opodatkowania,
• w jaki sposób dokonywać wykładni terminów ważnych pod kątem zwolnień z VAT?
• podstawowa działalność maklerska a zwolnienie z VAT,
• udzielanie pożyczek oraz kredytów,
• rozliczenie na gruncie podatku VAT instrumentów finansowych,
• opodatkowanie VAT factoringu,
• obrót wierzytelnościami a podatek VAT,
• cesja wierzytelności a windykacja należności,
• usługi ubezpieczeniowe,
• usługi przechowywania papierów wartościowych w formie zmaterializowanej oraz zdematerializowanej,
• pojęcie usług niezbędnych do wykonania usług zwolnionych z VAT,
• błędne zastosowanie stawki VAT lub zwolnienia z VAT – skutki dla sprzedawcy i nabywcy.
5. Prawo do odliczenia, odliczanie częściowe podatku oraz korekty podatku naliczonego w działalności maklerskiej:
• ograniczenia w prawie do odliczenia (usługi gastronomiczne, hotelowe, pojazdy osobowe),
• moment powstania prawa do odliczenia, odliczanie w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych,
• odliczanie VAT od zakupów związanych z eksportem usług, w tym finansowych,
• zakres prawa do odliczenia w przypadku zakupów związanych ze sprzedażą mieszaną,
• rodzaje obrotów uwzględnianych przy obliczaniu współczynnika sprzedaży,
• rodzaje obrotów i czynności niemających wpływu na wysokość współczynnika,
• pojęcie czynności pomocniczych,
• zasady ustalania współczynnika wstępnego i współczynnika ostatecznego,
• zaokrąglenia współczynnika sprzedaży,
• podmioty, które nie są zobligowane do odliczania podatku naliczonego w oparciu o współczynnik sprzedaży,
• określanie współczynnika sprzedaży w porozumieniu z naczelnikiem urzędu skarbowego,
• możliwość zmiany wysokości proporcji wstępnej w trakcie roku – optymalizacja odliczania VAT,
• korekta roczna oraz korekta 5 i 10-letnia,
• sprzedaż lub zmiana przeznaczenia środka trwałego lub nieruchomości w okresie korekty.
6. Pozostałe istotne zagadnienia związane z funkcjonowaniem VAT w działalności maklerskiej.
7. Najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz polskich sądów administracyjnych na tle praktyki organów podatkowych dotyczące działalności maklerskiej.
 
13.00-13.45 lunch
13.45-15.15 Kongres cz. III (prowadzący: Radosław Żuk)
 
Podatek CIT w 2015/2016 r. w działalności domów i biur maklerskich
 
1. Najważniejsze zmiany w CIT w 2015 r. dotyczące domów i biur maklerskich:
• ograniczenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu finansowania w grupie kapitałowej (tzw. cienka kapitalizacja),
• zmiany w zakresie cen transferowych,
• okres ważności certyfikatów rezydencji,
• określenie przychodu z tytułu spełnienia świadczenia pieniężnego świadczeniem niepieniężnym,
• moment powstania przychodu z przypadku instrumentów finansowych.
2. Zmiany planowane w 2016 r. dotyczące domów i biur maklerskich:
• uchylenie przepisów w zakresie korekty kosztów,
• wprowadzenie regulacji dotyczących korygowania przychodów,
• nowelizacja przepisów w przedmiocie cen transferowych,
• pozostałe zmiany.
3. Opodatkowanie CIT działalności maklerskiej – studium przypadków:
• opodatkowanie przyjmowania lub przekazywania zleceń nabycia lub zbycia,
• opodatkowanie wykonywania zleceń na rachunek dającego zlecenie,
• nabywanie lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych,
• zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,
• oferowanie instrumentów finansowych,
• świadczenie usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe,
• doradztwo inwestycyjne w zakresie maklerskich instrumentów finansowych, niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego,
• przechowywanie i rejestrowanie zmian stanu posiadania maklerskich instrumentów finansowych
• ewidencjonowanie oraz prowadzenie rachunków, na których są zapisywane maklerskie instrumenty finansowe,
• udostępnianie skrytek sejfowych,
• udzielanie pożyczek pieniężnych na zakup maklerskich instrumentów finansowych,
• doradztwo i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw,
• wymiana walutowa, w przypadku gdy jest to związane z działalnością maklerską, np. inwestowaniem na rynkach zagranicznych.
 
15.15-15.30 przerwa kawowa
15.30-17.00 Kongres cz. IV (prowadzący: Grzegorz Niebudek)
 
Podatek PIT w 2015/2016 r. w działalności domów i biur maklerskich
 
1. Domy i biura maklerskie jako płatnik PIT – pojęcie płatnika w świetle ustaw podatkowych, obowiązki i odpowiedzialność płatników.
2. Ogólne pojęcie przychodów, zasady ustalania wartości świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
3. Przychody ze stosunku pracy, zakres podmiotowy i przedmiotowy – czy każde świadczenie na rzecz pracownika będzie stanowić u niego przychód ze stosunku pracy?
4. Przychody z tytułu działalności wykonywanej osobiście:
• umowy zlecenia,
• umowy o wykonanie dzieła,
• kontrakty menadżerskie,
• inne stosunki cywilnoprawne.
5. Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników – omówienie skutków przełomowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r.
6. Omówienie wybranych zwolnień przedmiotowych.
7. Opodatkowanie odsetek od wkładów oszczędnościowych, z odsetek i dyskonta od obligacji, z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
8. Opodatkowanie świadczeń związanych z promocjami organizowanymi przez domy maklerskie:
• sprzedaż premiowa, konkursy,
• inne formy promocji i reklamy.
9. Zasady wypłacania należności w podróży służbowej pracownika – konsekwencje w PIT.
10. Zmiany w PIT z 2014 i 2015 r., wraz z omówieniem skutków podatkowych nowych regulacji.
11. Przełomowe zmiany w PIT w 2016 r., m.in.: opodatkowanie nieujawnionych dochodów w PIT, rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatników, wprowadzenie restrykcyjnej klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania – praktyczne skutki nowych regulacji.
12. Pytania i odpowiedzi.
 
Informacje organizacyjne
 
Koszt uczestnictwa w Kongresie:
– jednej osoby 1090 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 990 zł/os. + 23% VAT
 
P R O M O C J A!
Koszt uczestnictwa w Kongresie przy zgłoszeniu do dnia 30.09.:
– jednej osoby 790 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 740 zł/os. + 23% VAT
 
Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.
 
Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
 
Godziny zajęć: 9:00 – 17:00
 
Miejsce zajęć: Budynek Atrium Tower, al. Jana Pawła II 25, w Warszawie
 
Informacje:
Joanna Domaszewska 
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl
Termin:

18.11.2015
18.11.2015

Adres:

Warszawa

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:

Akademia Biznesu MDDP

Jana Pawła II
00-854 Warszawa
mazowieckie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 22208 28 26
faks 1: 22211 20 90
faks 2: 22 208 28 30
faks: 22 208 28 30
e-mail: biuro@akademiamddp.pl


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi rachunkowosc.org!
Dziękujemy!