Szkolenie Dodaj szkolenie

KONGRES BRANŻOWY PROBLEMY PODATKOWE VAT, CIT, PIT W 2015/2016 R. W DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ

Zamów szkolenie

26.10.2015 - 27.10.2015 Warszawa

Prelegenci
 
Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, manager w spółce doradztwa podatkowego Martini i Wspólnicy. Doktorant WPiA UŁ. Specjalizuje się w problematyce VAT oraz postępowań sądowo-administracyjnych.  W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, a potem w latach 2007-2010 zdobywał doświadczenie w Izbie Finansowej NSA, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał oraz pytań prejudycjalnych do TSUE w zakresie VAT. Autor licznych artykułów podatkowych („Rzeczpospolita”, „Gazeta Prawna”). Wykładowca prawa podatkowego oraz procedury sądowo-administracyjnej. Prowadził zajęcia dla spółek leasingowych, banków oraz zakładów ubezpieczeń.
 
Radosław Żuk – prawnik, wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego, redaktor portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie funkcjonowania instytucji finansowych oraz systemu podatkowego obowiązującego w Polsce, wybranych państwach europejskich i na terenie USA. Wcześniej Kierownik Zespołu Podatku VAT w spółce doradztwa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Szkolił i doradzał uczestnikom rynków finansowych (TU EUROPA SA, BZ WBK SA, PZU SA, mBank SA, BNP Paribas, Credit Agricole TU S.A., TUiR WARTA S.A., Skandia Życie TU SA).
 
Marcin Borkowski – prawnik, ekspert podatkowy, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Urzędzie Skarbowym na stanowisku Zastępcy Naczelnika oraz jako trener podatkowy przy Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Wykładowca wyższej uczelni oraz komercyjnych szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego. Obecnie prowadzi własną firmę szkoleniowo-doradczą. 
 
Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy oraz LTCA. W latach 2009–2013 Dyrektor Departamentu Podatkowego w Kancelarii Adwokackiej w Warszawie. W latach 2008 –2009 współpracował z firmą doradczą specjalizującą się w obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Praktykę zawodową zdobywał doradzając przy licznych transakcjach gospodarczych, uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa handlowego i podatkowego.
 
Grzegorz Niebudek – doradca podatkowy, prawnik, wspólnik Kancelarii Doradztwa Podatkowego LTCA, specjalista z zakresu podatków dochodowych i procedury podatkowej. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe z prawa korporacyjnego i podatkowego. Jest autorem i współautorem licznych publikacji prasowych. Współpracował z podmiotami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego. W ramach swojej dotychczasowej praktyki prowadził skomplikowane postępowania podatkowe przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi oraz uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych.
 
Cel kongresu
Celem Kongresu jest omówienie planowanych zmian podatkowych mających wpływ na funkcjonowanie sektora ubezpieczeniowego w Polsce od 2016 r. oraz omówienie skutków nowelizacji ustaw podatkowych, które weszły w życie od 1 stycznia i 1 lipca 2015 r. Podczas Kongresu prelegenci mający bogate doświadczenie praktyczne i wiedzę teoretyczną związaną z bieżącym doradztwem na rzecz zakładów ubezpieczeń  zwrócą szczególną uwagę na aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym TSUE oraz bieżącą linię interpretacyjną organów podatkowych w kwestiach kluczowych dla funkcjonowania branży finansowej, ze szczególnym naciskiem na działalność prowadzoną przez sektor ubezpieczeniowy. Na Kongresie zostaną omówione również dostępne mechanizmy optymalizacji podatkowej bieżącej działalności w podatkach dochodowych oraz podatku VAT, a także praktyczne porady w zakresie kontroli podatkowej i postępowań podatkowych. Niewątpliwym atutem Kongresu jest dedykowany dla zakładów ubezpieczeń charakter oraz możliwość nawiązania relacji biznesowych z innymi osobami z przedmiotowego sektora.
 
Adresaci kongresu
Kongres dedykowany jest zarówno osobom zarządzającym podmiotami z sektora ubezpieczeniowego, tj. członkowie zarządów, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi, jak i osobom operacyjnie zajmującymi się w zakładach ubezpieczeń podatkami, księgowością i prawem. Ponadto Kongres adresowany jest do wszelkich osób interesujących się opodatkowaniem podmiotów z branży finansowej, jak i do wszystkich adeptów prawa podatkowego, gospodarczego oraz finansów.
 
Program
 
DZIEŃ I
 
8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.00 Kongres cz. I (prowadzący: Dawid Milczarek)
 
VAT 2015/2016 w działalności zakładów ubezpieczeń
 
1. Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług w 2015 r. i ich wpływ na sektor ubezpieczeniowy:
• obowiązek samonaliczenia VAT w przypadku nabycia sprzętu elektronicznego,
• składanie informacji podsumowujących VAT-27 w przedmiocie sprzedaży podlegającej odwrotnemu obciążeniu,
• odliczanie VAT od pojazdów samochodowych oraz od nabycia paliwa,
• zmiany w przedmiocie stosowania kas fiskalnych.
2. Zmiany w przedmiocie obliczania proporcji sprzedaży począwszy od 1 stycznia 2016 r.:
• przepisy przejściowe w zakresie proporcji sprzedaży,
• dotychczasowe zasady obliczania proporcji sprzedaży,
• szczególne zasady odliczania VAT w przypadku usług ubezpieczeniowych,
• proporcja sprzedaży od 1 stycznia 2016 r. a kary umowne, odszkodowania oraz dywidendy,
• korekta roczna a znowelizowane przepisy dotyczące proporcji sprzedaży,
• korekta z tytułu zmiany przeznaczenia a znowelizowane regulacje,
• korekta dotycząca środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 
11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.00 Kongres cz. II (prowadzący: Radosław Żuk)
 
VAT 2015/2016 w działalności zakładów ubezpieczeń
 
1. Moment powstania obowiązku podatkowego w zakładach ubezpieczeń:
• rozliczanie VAT według reguł ogólnych,
• szczególny obowiązek podatkowy w przypadku usług ubezpieczeniowych oraz reasekuracyjnych, usług pośrednictwa ubezpieczeniowego,
• opodatkowanie najmu oraz dzierżawy,
• usługi ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego,
• opodatkowanie zaliczek, zadatków oraz innych przedpłat,
• data wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
• moment otrzymania zapłaty jako moment powstania obowiązku podatkowego,
• obowiązek podatkowy w przypadku importu usług,
• obowiązek podatkowy w przypadku refakturowania usług,
• rozliczanie obowiązku podatkowego w przypadku usług świadczonych na rzecz zagranicznych kontrahentów.
2. Stawka VAT w działalności ubezpieczeniowej w 2015/2016 r.:
• pojęcie „usługi ubezpieczeniowej”,
• zwolnienie z opodatkowania usług pośrednictwa ubezpieczeniowego,
• zwolnienie z opodatkowania usług assistance,
• opodatkowanie usług brokerów ubezpieczeniowych,
• stawka VAT w przypadku usług świadczonych na rzecz ubezpieczycieli,
• usługi niezbędne do wykonania czynności ubezpieczeniowych jako zwolnione z opodatkowania VAT.
 
13.00-14.00 lunch
14.00-16.00 Kongres cz. III (prowadzący: Marcin Borkowski)
 
Kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe w działalności ubezpieczeniowej
 
1. Kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe w branży ubezpieczeniowej:
• Krajowy Plan Działań opracowany na 2015 rok przez Departament Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów określający główne kierunki działań urzędów skarbowych w zakresie kontroli podatkowej, czynności sprawdzających i działań informacyjnych,
• branża ubezpieczeniowa a obszary ryzyka (branże) określone w Krajowym Planie Działań na 2015 rok,
• najczęściej popełniane nieprawidłowości (przykłady nieprawidłowości ujawnionych przez organy podatkowe w toku kontroli podatkowej i postępowania podatkowego w branży ubezpieczeniowej),
• czynności sprawdzające, a kontrola podatkowa – uprawnienia organów podatkowych i podatnika,
• kiedy organ podatkowy nie musi zawiadamiać podmiotów z branży ubezpieczeniowej o kontroli podatkowej?
• sprzeciw podatnika na czynności kontrolne,
• zakaz podejmowania i prowadzenia więcej niż jednej kontroli przedsiębiorcy,
• limit czasu trwania kontroli u przedsiębiorcy,
• zastrzeżenia do protokołu kontroli podatkowej – praktyczne porady,
• co może stanowić dowód w sporze z organami podatkowymi na przykładzie sektora ubezpieczeniowego?
• korekta deklaracji podatkowych, a odpowiedzialność podatkowa i na gruncie KKS,
• sposoby wzruszania wyników kontroli i decyzji wymiarowych na gruncie przepisów i praktyki,
• wybrane nowelizacje Ordynacji podatkowej na 2015 i 2016 rok:
 – Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych,
 – zasada rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika,
 – zachowanie terminu na złożenie pisma w dacie jego nadania w placówce pocztowej operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
– ogólna i indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego, możliwość złożenia wniosku wspólnego,
– rozporządzenia MF zmieniające zasady wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego, nowy wzór wniosku o wydanie interpretacji oraz sposób uiszczenia opłaty.
 
DZIEŃ II
 
8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.00 Kongres cz. I (prowadzący: Marcin Zarzycki)
 
CIT 2015/2016 w działalności zakładów ubezpieczeń
 
1. Zmiany w CIT w 2015 r. oraz zaplanowane zmiany w 2016 r. a rozliczanie podatku CIT w branży ubezpieczeniowej:
• nowe zasady w zakresie korygowania przychodów i kosztów podatkowych,
• usunięcie regulacji dotyczącej zmniejszania kosztów podatkowych w związku z nieuregulowaniem należności,
• nowe regulacje w zakresie dokumentacji cen transferowych.
2. Zasady rozpoznawania przychodów w branży ubezpieczeniowej:
• przychody z tytułu składek ubezpieczeniowych – wystawienie polisy a moment powstania przychodu,
• reasekuracja bierna i czynna a moment powstania przychodu,
• przychodu z tytułu zmniejszenia stanu rezerw techniczno – ubezpieczeniowych,
• przychody z tytułu realizacji roszczeń regresowych,
• przychodu z tytułu świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz usług agencyjnych,
• usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych,
• zaliczki, przedpłaty a przychody podatkowe,
• przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej (odsetki, odszkodowania, kary umowne) – moment powstania przychodu,
• przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych oraz częściowo nieodpłatnych,
• refakturowanie a moment powstania przychodu,
• zasady dotyczące korygowania przychodów – najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego.
3. Koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty pośrednio związane z przychodami w branży ubezpieczeniowej:
• rozliczanie kosztów w czasie (koszty ponoszone na przełomie lat podatkowych),
• refakturowanie a moment rozpoznania kosztu,
• dokumentowanie poniesionych wydatków w tym usług niematerialnych,
• korygowanie kosztów,
• wyłączanie wydatków z kosztów podatkowych (zapłata, jako element niezbędny dla rozpoznania kosztu, różne terminy płatności, zakupy na raty, kaucje gwarancyjne, ograniczenia niekorzystnych skutków regulacji, planowane zmiany na 2016 r.).
4. Szczególne rodzaje kosztów uzyskania przychodów na przykładzie branży ubezpieczeniowej:
• rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe jako koszty uzyskania przychodów,
• prowizje akwizycyjne na rzecz agentów i brokerów – koszty bezpośrednie i koszty pośrednie,
• reasekuracja bierna i czynna – ujęcie w kosztach podatkowych,
• kary umowne i odszkodowania, jako koszty uzyskania przychodów,
• wierzytelności, jako koszty uzyskania przychodów (odpisy aktualizujące, wierzytelności przedawnione, umorzone oraz odpisane, jako nieściągalne, sprzedaż wierzytelności).
 
11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.00 Kongres cz. II (prowadzący: Marcin Zarzycki)
 
CIT 2015/2016 w działalności zakładów ubezpieczeń
 
1. Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników na gruncie CIT (imprezy integracyjne i jubileuszowe, szkolenia, ubezpieczenia dodatkowe, nagrody, podróże służbowe) na przykładzie branży ubezpieczeniowej.
2. Koszty reprezentacji, reklamy oraz działań marketingowych na gruncie CIT (konsumpcja, prezenty, sponsoring, organizacja i udział w wyjazdach integracyjnych /targach /szkoleniach /konferencjach, w tym również organizacja szkoleń dla agentów i brokerów) na przykładzie branży ubezpieczeniowej – omówienie skutków interpretacji ogólnej z dnia 25 listopada 2013 r.
3. Opodatkowanie transakcji pomiędzy spółkami zagranicznymi i ich polskimi oddziałami oraz spółkami polskimi i ich zagranicznymi oddziałami – problemy praktyczne na przykładzie działalności ubezpieczeniowej.
4. Podatek u źródła z uwzględnieniem specyfiki branży ubezpieczeniowej:
• ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy,
• stawki podatku i przedmiot opodatkowania – odsetki / należności licencyjne / dywidendy / usługi niematerialne i inne,
• certyfikat rezydencji – problemy praktyczne,
• obliczanie i pobór podatku – informacje i zeznania (IFT – 2/2R, CIT 10 – Z).
 
13.00-14.00 lunch
14.00-16.00 Kongres cz. III (prowadzący: Grzegorz Niebudek)
 
PDOF 2015/2016 – zakład ubezpieczeń jako płatnik PIT
 
1. Ubezpieczyciel jako płatnik PIT – pojęcie płatnika w świetle ustaw podatkowych, obowiązki i odpowiedzialność płatników.
2. Ogólne pojęcie przychodów, zasady ustalania wartości świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
3. Przychody ze stosunku pracy, zakres podmiotowy i przedmiotowy – czy każde świadczenie na rzecz
pracownika będzie stanowić u niego przychód ze stosunku pracy?
4. Przychody z tytułu działalności wykonywanej osobiście:
• umowy zlecenia, umowy o wykonanie dzieła,
• kontrakty menadżerskie,
• inne stosunki cywilnoprawne.
5. Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników zakładów ubezpieczeń – omówienie skutków przełomowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. Opodatkowanie poszczególnych rodzajów świadczeń (imprezy, prezenty, bony, dofinansowania, ubezpieczenia, premie oraz nagrody, sprzęt służbowy pracowników wykorzystywany na cele prywatne /komputer, telefon/, świadczenia sportowe /karty benefit i multisport/, etc.)
6. Omówienie wybranych zwolnień przedmiotowych.
7. Opodatkowanie dochodu z inwestowania składki ubezpieczeniowej.
8. Opodatkowanie świadczeń związanych z promocjami (sprzedaż premiowa, konkursy, inne formy promocji i reklamy).
9. Zasady wypłacania należności w podróży służbowej pracownika zakładu ubezp.– konsekwencje w PIT.
10. Zmiany w PIT z 2014 i 2015 r., wraz z omówieniem skutków podatkowych nowych regulacji:
• opodatkowanie świadczeń z ubezpieczeń na dożycie, świadczeń typu „cashback”, odsetek na rachunku firmowym,
• opłata ryczałtowa z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych.
11. Przełomowe zmiany w PIT w 2016 r., m.in.: opodatkowanie nieujawnionych dochodów w PIT, rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatników, wprowadzenie restrykcyjnej klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania – praktyczne skutki nowych regulacji.
12. Pytania i odpowiedzi.
 
Informacje organizacyjne
 
Koszt uczestnictwa w Kongresie:
– jednej osoby 1490 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1390 zł/os. + 23% VAT
 
P R O M O C J A!
Koszt uczestnictwa w Kongresie przy zgłoszeniu do dnia 25.09.:
– jednej osoby 1090 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 990 zł/os. + 23% VAT
 
Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.
 
Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
 
Godziny zajęć: 9:00 – 16:00
 
Miejsce zajęć: Budynek Atrium Tower, al. Jana Pawła II 25, w Warszawie
 
Informacje:
Joanna Domaszewska 
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl
Termin:

26.10.2015
27.10.2015

Adres:

Warszawa

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:

Akademia Biznesu MDDP

Jana Pawła II
00-854 Warszawa
mazowieckie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 22208 28 26
faks 1: 22211 20 90
faks 2: 22 208 28 30
faks: 22 208 28 30
e-mail: biuro@akademiamddp.pl


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi rachunkowosc.org!
Dziękujemy!