Szkolenie Dodaj szkolenie

KONGRES BRANŻOWY PROBLEMY PODATKOWE VAT, CIT, PIT W 2015/2016 R. W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW

Zamów szkolenie

26.10.2015 - 27.10.2015 Warszawa

Prelegenci
 
Marcin Borkowski – prawnik, ekspert podatkowy, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Urzędzie Skarbowym na stanowisku Zastępcy Naczelnika oraz jako trener podatkowy przy Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Wykładowca wyższej uczelni oraz komercyjnych szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego. Obecnie prowadzi własną firmę szkoleniowo-doradczą.
 
Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, manager w spółce doradztwa podatkowego Martini i Wspólnicy. Doktorant WPiA UŁ. Specjalizuje się w problematyce VAT oraz postępowań sądowo-administracyjnych.  W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, a potem w latach 2007-2010 zdobywał doświadczenie w Izbie Finansowej NSA, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał oraz pytań prejudycjalnych do TSUE w zakresie VAT. Autor licznych artykułów podatkowych („Rzeczpospolita”, „Gazeta Prawna”). Wykładowca prawa podatkowego oraz procedury sądowo-administracyjnej. Prowadził zajęcia dla spółek leasingowych, firm factoringowych i banków.
 
Radosław Żuk – prawnik, wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego, redaktor portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie funkcjonowania instytucji finansowych oraz systemu podatkowego obowiązującego w Polsce, wybranych państwach europejskich i na terenie USA. Wcześniej Kierownik Zespołu Podatku VAT w spółce doradztwa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Szkolił i doradzał uczestnikom rynków finansowych (Bank BPH SA, KBC TFI SA, PKO Financial Services, BZ WBK SA, PZU SA, mBank SA, TFI Allianz Polska SA, NBP, Bank BNP Paribas).
 
Grzegorz Niebudek – doradca podatkowy, prawnik, wspólnik Kancelarii Doradztwa Podatkowego LTCA, specjalista z zakresu podatków dochodowych i procedury podatkowej. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe z prawa korporacyjnego i podatkowego. Jest autorem i współautorem licznych publikacji prasowych. Współpracował z podmiotami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego. W ramach swojej dotychczasowej praktyki prowadził skomplikowane postępowania podatkowe przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi oraz uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych.
 
Michał Musielak – partner, prawnik, finansista, licencjonowany doradca podatkowy. W latach 1999-2002 pracował w biurze prawnym domu maklerskiego. Od 2002 do 2007 r. w Deloitte i Ernst & Young był zaangażowany w doradztwo podatkowe. W trakcie pracy w Ernst & Young m.in. został oddelegowany do czasowego wykonywania obowiązków głównego kontrolera w banku należącym do amerykańskiej grupy kapitałowej. W latach 2007-2011 stworzył i kierował dep. podatkowym w nowopowstającym Polbank EFG. W latach 2011-2012 partner w KPT Doradcy Podatkowi. W Arena Tax od czerwca 2012 r. W latach 2008-2011 przewodniczył Grupie VAT w ZBP, a w latach 2009-2011 był członkiem Grupy VAT w EBF w Brukseli.
 
Cel kongresu
Celem Kongresu jest omówienie planowanych zmian podatkowych mających wpływ na funkcjonowanie sektora bankowego w Polsce od 2016 r. oraz omówienie skutków nowelizacji ustaw podatkowych, które weszły w życie od 1 stycznia i 1 lipca 2015 r. Podczas Kongresu prelegenci mający bogate doświadczenie praktyczne i wiedzę teoretyczną związaną z bieżącym doradztwem na rzecz banków zwrócą szczególną uwagę na aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym TSUE oraz bieżącą linię interpretacyjną organów podatkowych w kwestiach kluczowych dla funkcjonowania branży finansowej, ze szczególnym naciskiem na działalność prowadzoną przez sektor bankowy. Na Kongresie zostaną omówione również dostępne mechanizmy optymalizacji podatkowej bieżącej działalności w podatkach dochodowych oraz podatku VAT, a także praktyczne porady w zakresie kontroli podatkowej i postępowań podatkowych. Niewątpliwym atutem Kongresu jest dedykowany dla banków charakter oraz możliwość nawiązania relacji biznesowych z innymi osobami z przedmiotowego sektora.
 
Adresaci kongresu
Kongres dedykowany jest zarówno osobom zarządzającym podmiotami z sektora bankowego, tj. członkowie zarządów, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi, jak i osobom operacyjnie zajmującymi się w bankach podatkami, księgowością i prawem. Ponadto Kongres adresowany jest do wszelkich osób interesujących się opodatkowaniem podmiotów z branży finansowej, jak i do wszystkich adeptów prawa podatkowego, gospodarczego oraz finansów.
 
Program
 
DZIEŃ I
 
8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.00 Kongres cz. I (prowadzący: Marcin Borkowski)
 
Kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe w działalności banków
 
1. Kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe w bankach:
• Krajowy Plan Działań opracowany na 2015 rok przez Departament Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów określający główne kierunki działań urzędów skarbowych w zakresie kontroli podatkowej, czynności sprawdzających i działań informacyjnych,
• branża usług finansowych a obszary ryzyka (branże) określone w Krajowym Planie Działań na 2015 rok, 
• najczęściej popełniane nieprawidłowości (przykłady nieprawidłowości ujawnionych przez organy podatkowe w toku kontroli podatkowej i postępowania podatkowego w branży finansowej), 
• czynności sprawdzające, a kontrola podatkowa – uprawnienia organów podatkowych 
i podatnika,
• kiedy organ podatkowy nie musi zawiadamiać podmiotów z branży finansowej o kontroli podatkowej?
• sprzeciw podatnika na czynności kontrolne,
• zakaz podejmowania i prowadzenia więcej niż jednej kontroli przedsiębiorcy,
• limit czasu trwania kontroli u przedsiębiorcy,
• zastrzeżenia do protokołu kontroli podatkowej – praktyczne porady,
• co może stanowić dowód w sporze z organami podatkowymi na przykładzie sektora bankowego?
• korekta deklaracji podatkowych, a odpowiedzialność podatkowa i na gruncie KKS,
• sposoby wzruszania wyników kontroli i decyzji wymiarowych na gruncie przepisów i praktyki,
• wybrane nowelizacje Ordynacji podatkowej na 2015 i 2016 rok: 
 – Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych, 
 – zasada rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika,
 – zachowanie terminu na złożenie pisma w dacie jego nadania w placówce pocztowej operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
 – ogólna i indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego, możliwość złożenia wniosku wspólnego,
 – rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające zasady wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego, nowy wzór wniosku o wydanie interpretacji oraz sposób uiszczenia opłaty.
 
11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.00  Kongres cz. II (prowadzący: Dawid Milczarek)
 
VAT 2015/2016 w działalności banków
 
1. Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług w 2015 r. i ich wpływ na sektor bankowy:
• obowiązek samonaliczenia VAT w przypadku nabycia sprzętu elektronicznego,
• składanie informacji podsumowujących VAT-27 w przedmiocie sprzedaży podlegającej odwrotnemu obciążeniu,
• odliczanie VAT od pojazdów samochodowych oraz od nabycia paliwa,
• zmiany w przedmiocie stosowania kas fiskalnych.
2. Zmiany w przedmiocie obliczania proporcji sprzedaży począwszy od 1 stycznia 2016 r.: 
• przepisy przejściowe w zakresie proporcji sprzedaży,
• dotychczasowe zasady obliczania proporcji sprzedaży,
• szczególne zasady odliczania VAT w przypadku usług finansowych,
• proporcja sprzedaży od 1 stycznia 2016 r. a kary umowne, odszkodowania oraz dywidendy,
• korekta roczna a znowelizowane przepisy dotyczące proporcji sprzedaży,
• korekta z tytułu zmiany przeznaczenia a znowelizowane regulacje,
• korekta dotycząca środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 
13.00-14.00 lunch
14.00-16.00 Kongres cz. III (prowadzący: Radosław Żuk)
 
VAT 2015/2016 w działalności banków
 
1. Moment powstania obowiązku podatkowego w sektorze bankowym:
• moment powstania przychodu a wystawienie faktury lub otrzymanie zapłaty,
• obowiązek podatkowy na gruncie VAT powstający w sposób kasowy,
• cesja wierzytelności a rozliczenie VAT,
• obowiązek podatkowy z tytułu faktoringu,
• rozliczanie umów typu cash pool,
• opodatkowanie VAT umów o subpartycypację,
• sekurytyzacyjnych a rozliczenie VAT, 
• usługi świadczone w okresach rozliczeniowych,
• obowiązek podatkowy w przypadku refakturowania usług,
• sprzedaż nieruchomości a rozliczenie VAT. 
2. Zwolnienia z opodatkowania VAT w 2015/2016 r. w sektorze finansowym:
• podstawa prawna zwolnień z opodatkowania,
• cash-pooling – wątpliwości interpretacyjne odnośnie opodatkowania zarządzania płynnością,
• opodatkowanie usług SWIFT,
• rozliczenie na gruncie podatku VAT instrumentów finansowych,
• opodatkowanie VAT factoringu,
• obrót wierzytelnościami a podatek VAT,
• cesja wierzytelności a windykacja należności,
• pojęcie usług niezbędnych do wykonania usług zwolnionych z VAT.
 
DZIEŃ II
 
8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.00 Kongres cz. I (prowadzący: Grzegorz Niebudek)
 
PDOF 2015/2016 – banki jako płatnicy PIT
 
1. Bank jako płatnik PIT – pojęcie płatnika w świetle ustaw podatkowych, obowiązki i odpowiedzialność płatników.
2. Ogólne pojęcie przychodów, zasady ustalania wartości świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
3. Przychody ze stosunku pracy, zakres podmiotowy i przedmiotowy – czy każde świadczenie na rzecz pracownika będzie stanowić u niego przychód ze stosunku pracy?
4. Przychody z tytułu działalności wykonywanej osobiście:
• umowy zlecenia,
• umowy o wykonanie dzieła,
• kontrakty menadżerskie,
• inne stosunki cywilnoprawne.
5. Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników banku – omówienie skutków przełomowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. Opodatkowanie poszczególnych rodzajów świadczeń (imprezy, prezenty, bony, dofinansowania, ubezpieczenia, premie oraz nagrody, sprzęt służbowy pracowników wykorzystywany na cele prywatne /komputer, telefon/, świadczenia sportowe /karty benefit i multisport/, etc.)
6. Działania promocyjne banków a PIT klientów
7. Omówienie wybranych zwolnień przedmiotowych.
8. Zasady wypłacania należności w podróży służbowej pracownika banku – konsekwencje w PIT.
9. Zmiany w PIT z 2014 i 2015 r., wraz z omówieniem skutków podatkowych nowych regulacji:
• opodatkowanie świadczeń z ubezpieczeń na dożycie, świadczeń typu „cashback”, odsetek na rachunku firmowym,
• opłata ryczałtowa z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych.
10.Przełomowe zmiany w PIT w 2016 r., m.in.: opodatkowanie nieujawnionych dochodów w PIT, rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatników, wprowadzenie restrykcyjnej klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania – praktyczne skutki nowych regulacji.
 
11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.00 Kongres cz. II (prowadzący: Michał Musielak)
 
CIT 2015/2016 w działalności banków
 
1. Najważniejsze zmiany w CIT w 2015 r. dotyczące sektora bankowego:
• ograniczenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu finansowania w grupie kapitałowej (tzw. cienka kapitalizacja), 
• zmiany w zakresie cen transferowych,
• okres ważności certyfikatów rezydencji,
• określenie przychodu z tytułu spełnienia świadczenia pieniężnego świadczeniem niepieniężnym,
• dodatkowe obowiązki płatnicze oraz informacyjne w przypadku klientów banku będących przedsiębiorcami,
• moment powstania przychodu z przypadku instrumentów finansowych.
2. Zmiany planowane w 2016 r. dotyczące sektora bankowego:
• uchylenie przepisów w zakresie korekty kosztów,
• wprowadzenie regulacji dotyczących korygowania przychodów,
• nowelizacja przepisów w przedmiocie cen transferowych,
• pozostałe zmiany.
 
13.00-14.00 lunch
14.00-16.00 Kongres cz. III (prowadzący: Radosław Żuk)
 
CIT 2015/2016 w działalności banków
 
1. Rozliczanie przychodu na gruncie CIT w sektorze bankowym: 
• ogólne zasady powstawania przychodu,
• moment powstania przychodu a wystawienie faktury lub otrzymanie zapłaty,
• przychody z tytułu udzielonych pożyczek oraz kredytów,
• cesja wierzytelności a powstanie przychodu,
• przychody z tytułu factoringu,
• rozliczanie przychodów w przypadku umów cash pool,
• powstanie przychodów z tytułu umów o subpartycypację,
• przychody w przypadku umów sekurytyzacyjnych, 
• obrót papierami wartościowymi a zasady powstawania przychodu,
• usługi świadczone w okresach rozliczeniowych,
• przychód w przypadku refakturowania usług,
• rozpoznanie przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości,
• przychody z tytułu kar umownych oraz odszkodowań,
• rozwiązana lub wykorzystana w inny sposób rezerwa na ryzyko ogólne.
2. Podatek u źródła w sektorze bankowym:
• ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy, stawki podatku,
• przedmiot opodatkowania- odsetki/ należności licencyjne/dywidendy/  usługi niematerialne i inne,
• certyfikat rezydencji – problemy praktyczne oraz omówienie planowanych zmian na rok 2015 r. 
• obliczanie i pobór podatku – informacje i zeznania (IFT – 2R, CIT 10 – Z).
3. Pytania i odpowiedzi.
 
Informacje organizacyjne
 
Koszt uczestnictwa w Kongresie:
– jednej osoby 1490 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1390 zł/os. + 23% VAT
 
P R O M O C J A!
Koszt uczestnictwa w Kongresie przy zgłoszeniu do dnia 25.09.:
– jednej osoby 1090 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 990 zł/os. + 23% VAT
 
Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.
 
Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
 
Godziny zajęć: 9:00 – 16:00
 
Miejsce zajęć: Budynek Atrium Tower, al. Jana Pawła II 25, w Warszawie
 
 
Informacje:
Joanna Domaszewska 
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl
Termin:

26.10.2015
27.10.2015

Adres:

Warszawa

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:

Akademia Biznesu MDDP

Jana Pawła II
00-854 Warszawa
mazowieckie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 22208 28 26
faks 1: 22211 20 90
faks 2: 22 208 28 30
faks: 22 208 28 30
e-mail: biuro@akademiamddp.pl


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi rachunkowosc.org!
Dziękujemy!