Szkolenie Dodaj szkolenie

KONGRES BRANŻOWY PROBLEMY PODATKOWE VAT, CIT, PIT W 2015/2016 R. W DZIAŁALNOŚCI FIRM FACTORINGOWYCH

Zamów szkolenie

21.10.2015 - 22.10.2015 Warszawa

Prelegenci
 
Marcin Borkowski – prawnik, ekspert podatkowy, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Urzędzie Skarbowym na stanowisku Zastępcy Naczelnika oraz jako trener podatkowy przy Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Wykładowca wyższej uczelni oraz komercyjnych szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego. Obecnie prowadzi własną firmę szkoleniowo-doradczą. 
 
Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, manager w spółce doradztwa podatkowego Martini i Wspólnicy. Doktorant WPiA UŁ. Specjalizuje się w problematyce VAT oraz postępowań sądowo-administracyjnych.  W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, a potem w latach 2007-2010 zdobywał doświadczenie w Izbie Finansowej NSA, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał oraz pytań prejudycjalnych do TSUE w zakresie VAT. Autor licznych artykułów podatkowych („Rzeczpospolita”, „Gazeta Prawna”). Wykładowca prawa podatkowego oraz procedury sądowo-administracyjnej. Prowadził zajęcia dla pracowników TFI, spółek leasingowych oraz factoringowych.
 
Marta Szafarowska – doradca podatkowy, Partner w MDDP. Od 1998 r. pracuje jako specjalista w zakresie podatku VAT i akcyzy. W latach 2002-2004 r. pracowała w zespole VAT, ceł i akcyzy w Ernst & Young, a poprzednio od 1998 roku w zespole VAT PwC. Posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie problemów podatkowych typowych dla firm z branży leasingowej oraz świadczących usługi finansowe. Prowadziła projekty i szkolenia zamknięte m.in. dla: Kredyt Lease SA, BRE Leasing Sp. z o.o., Raiffeisen-Leasing Polska SA, Idea Leasing  , Siemens Finance. Jest członkiem Rady Podatkowej działającej przy PKPP LEWIATAN. Od 2005 r. zaangażowana w doradztwo na rzecz grupy firm leasingowych zrzeszonych w ZPL.
 
Grzegorz Niebudek – doradca podatkowy, prawnik, wspólnik Kancelarii Doradztwa Podatkowego LTCA, specjalista z zakresu podatków dochodowych i procedury podatkowej. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe z prawa korporacyjnego i podatkowego. Jest autorem i współautorem licznych publikacji prasowych. Współpracował z podmiotami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego. W ramach swojej dotychczasowej praktyki prowadził skomplikowane postępowania podatkowe przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi oraz uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych.
 
Radosław Kowalski – prawnik, doradca podatkowy. Od 1994 roku pracował kolejno w: KMW Engineering Sp. z o.o. oraz Wydawnictwie Naukowym PWN S.A., gdzie zajmował się obsługą prawną firm. Od 1999 roku zajmował się obsługą prawną wierzytelności, kierował pracami zespołu windykacji w jednej z największych w Polsce firm teleinformatycznych. Obecnie jest właścicielem spółki doradztwa podatkowego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, a także artykułów (Rzeczpospolita, Gazeta Podatkowa). Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć z prawa podatkowego, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności.  Wykładowca na szkoleniach m.in. dla BFL SA, SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.
 
Cel kongresu
Celem Kongresu jest omówienie planowanych zmian podatkowych mających wpływ na funkcjonowanie factoringu w Polsce od 2016 r. oraz omówienie skutków nowelizacji ustaw podatkowych, które weszły w życie od 1 stycznia i 1 lipca 2015 r. Podczas Kongresu prelegenci mający bogate doświadczenie praktyczne i wiedzę teoretyczną związaną z bieżącym doradztwem na rzecz spółek factoringowych zwrócą szczególną uwagę na aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym TSUE oraz bieżącą linię interpretacyjną organów podatkowych w kwestiach kluczowych dla funkcjonowania branży finansowej, ze szczególnym naciskiem na działalność prowadzoną przez sektor factoringowy. Na Kongresie zostaną omówione również dostępne mechanizmy optymalizacji podatkowej bieżącej działalności w podatkach dochodowych oraz podatku VAT, a także praktyczne porady w zakresie kontroli podatkowej i postępowań podatkowych. Niewątpliwym atutem Kongresu jest dedykowany dla firm factoringowych charakter oraz możliwość nawiązania relacji biznesowych z innymi osobami z przedmiotowego sektora.
 
Adresaci kongresu
Kongres dedykowany jest zarówno osobom zarządzającym podmiotami z branży factoringowej, tj. członkowie zarządów, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi, jak i osobom operacyjnie zajmującymi się w spółkach factoringowych podatkami, księgowością i prawem. Ponadto Kongres adresowany jest do wszelkich osób interesujących się opodatkowaniem podmiotów z branży factoringowej, jak i do wszystkich adeptów prawa podatkowego, gospodarczego oraz finansów.
 
Program
 
DZIEŃ I
 
8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.00 Kongres cz. I (prowadzący: Marcin Borkowski)
 
Kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe w działalności factoringowej
 
1. Kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe a factoring:
• Krajowy Plan Działań opracowany na 2015 rok przez Departament Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów określający główne kierunki działań urzędów skarbowych w zakresie kontroli podatkowej, czynności sprawdzających i działań informacyjnych,
• factoring a obszary ryzyka (branże) określone w Krajowym Planie Działań na 2015 rok, 
• najczęściej popełniane nieprawidłowości (przykłady nieprawidłowości ujawnionych przez organy podatkowe w toku kontroli podatkowej i postępowania podatkowego w factoringu), 
• czynności sprawdzające, a kontrola podatkowa – uprawnienia organów podatkowych 
i podatnika,
• kiedy organ podatkowy nie musi zawiadamiać podmiotów z branży factoringowej o kontroli podatkowej?
• sprzeciw podatnika na czynności kontrolne,
• zakaz podejmowania i prowadzenia więcej niż jednej kontroli przedsiębiorcy,
• limit czasu trwania kontroli u przedsiębiorcy,
• zastrzeżenia do protokołu kontroli podatkowej – praktyczne porady,
• co może stanowić dowód w sporze z organami podatkowymi na przykładzie sektora factoringowego?
• korekta deklaracji podatkowych, a odpowiedzialność podatkowa i na gruncie KKS,
• sposoby wzruszania wyników kontroli i decyzji wymiarowych na gruncie przepisów i praktyki,
• wybrane nowelizacje Ordynacji podatkowej na 2015 i 2016 rok: 
 – Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych, 
 – zasada rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika,
 – zachowanie terminu na złożenie pisma w dacie jego nadania w placówce pocztowej operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
 – ogólna i indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego, możliwość złożenia wniosku wspólnego,
 – rozporządzenia MF zmieniające zasady wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego, nowy wzór wniosku o wydanie interpretacji oraz sposób uiszczenia opłaty.
 
11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.00 Kongres cz. II (prowadzący: Dawid Milczarek)
 
VAT 2015/2016 w działalności firm factoringowych
 
1. Zmiany w VAT w 2015 r. istotne z punktu widzenia branży factoringowej:
• zmiany dotyczące stosowania ulgi na złe długi,
• zmiany dotyczące odwrotnego obciążenia,
• zmiany dotyczące odliczania VAT od paliwa do samochodów osobowych.
2. Zbycie wierzytelności:
• co jest usługą w przypadku cesji wierzytelności?
• kto jest podatnikiem w przypadku zbycia wierzytelności?
• jakie są przesłanki opodatkowania w przypadku zbycia wierzytelności?
• zbycie / nabycie wierzytelności w pakiecie,
• zbywanie wierzytelności własnych a VAT,
• zasady określania podstawy opodatkowania,
• zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego.
3. Faktura VAT w branży factoringowej w 2015 r. – wybrane zagadnienia.
 
13.00-14.00 lunch
14.00-16.00 Kongres cz. III (prowadzący: Marta Szafarowska)
 
VAT 2015/2016 w działalności firm factoringowych
 
1. Faktoring – kluczowe problemy branży:
• usługi ściągania długów / windykacja, factoring, pożyczka, finansowanie – uściślenie pojęć,
• typy factoringu a zasady rozliczania VAT,
• factoring jako usługa kompleksowa – orzecznictwo ETS oraz najnowsze orzecznictwo sądów krajowych,
• zasady opodatkowania / zwolnienia pożyczek (usług finansowania) towarzyszących usłudze factoringu – najnowsze orzecznictwo,
• zasady stosowania pozostałych zwolnień z VAT w branży factoringowej,
• zasady rozliczania usług towarzyszących usłudze factoringu,
• określanie podstawy opodatkowania w przypadku usług factoringu i usług powiązanych,
• moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług factoringu i usług powiązanych.
2. Prawo do odliczenia, odliczanie częściowe podatku oraz korekty podatku naliczonego w branży factoringowej:
• ograniczenia w prawie do odliczenia (usługi gastronomiczne, hotelowe, pojazdy osobowe),
• moment powstania prawa do odliczenia, odliczanie w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych,
• odliczanie VAT od zakupów związanych z eksportem usług, w tym finansowych,
• zakres prawa do odliczenia w przypadku zakupów związanych ze sprzedażą mieszaną (opodatkowaną i zwolnioną),
• zasady określania proporcji (współczynnika) sprzedaży,
• czy zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. w zakresie odliczania VAT przy działalności mieszanej (obowiązek ustalania prewspółczynnika) będą miały wpływ na funkcjonowanie branży faktoringowej?
 
DZIEŃ II
 
8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.00 Kongres cz. I (prowadzący: Grzegorz Niebudek)
 
PDOF 2015/2016 – przedsiębiorstwa factoringowe jako płatnicy PIT
 
1. Firmy budowlane i deweloperskie jako płatnik PIT – pojęcie płatnika w świetle ustaw podatkowych, obowiązki i odpowiedzialność płatników.
2. Ogólne pojęcie przychodów, zasady ustalania wartości świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
3. Przychody ze stosunku pracy, zakres podmiotowy i przedmiotowy – czy każde świadczenie na rzecz pracownika będzie stanowić u niego przychód ze stosunku pracy?
4. Przychody z tytułu działalności wykonywanej osobiście:
• umowy zlecenia,
• umowy o wykonanie dzieła,
• kontrakty menadżerskie,
• inne stosunki cywilnoprawne.
5. Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników spółek budowlanych i deweloperskich – omówienie skutków przełomowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. Opodatkowanie poszczególnych rodzajów świadczeń (imprezy, prezenty, bony, dofinansowania, ubezpieczenia, premie oraz nagrody, sprzęt służbowy pracowników wykorzystywany na cele prywatne /komputer, telefon/, świadczenia sportowe /karty benefit i multisport/, etc.)
6. Omówienie wybranych zwolnień przedmiotowych.
7. Zasady wypłacania należności w podróży służbowej pracownika budowlanego – konsekwencje w PIT.
8. Zmiany w PIT z 2014 i 2015 r., wraz z omówieniem skutków podatkowych nowych regulacji:
• opodatkowanie świadczeń z ubezpieczeń na dożycie, świadczeń typu „cashback”, odsetek na rachunku firmowym,
• opłata ryczałtowa z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych.
9. Przełomowe zmiany w PIT w 2016 r., m.in.: opodatkowanie nieujawnionych dochodów w PIT, rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatników, wprowadzenie restrykcyjnej klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania – praktyczne skutki nowych regulacji.
 
11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.00 Kongres cz. II (prowadzący: Radosław Kowalski)
 
CIT 2015/2016 w działalności firm factoringowych
 
1. Podstawy prawne factoringu w Polsce i na świecie  – wpływ na CIT.
2. Factoring jako umowa nienazwana – istota factoringu a CIT.
3. Factoring jako sposób finansowania działalności a luka finansowa i wpływ na CIT.
4. Modele factoringu  (praktyka gospodarcza jako sposób kształtowania factoringu w Polsce z uwzględnieniem problematyki nieznajomości zagadnienia factoringu przez prawodawcę) a CIT.
5. Factoring „fakturowy” a factoring z linią (limitem) finansowania sposoby rozliczania w CIT. 
6. Factoring odwrotny i inne narzędzia finansowania zbliżone do factoringu a rozliczenie a podatek dochodowy. 
7. Factoring a przelew wierzytelności w świetle orzeczenia sądu administracyjnego w podatku dochodowym. 
8. Factoring w podatku dochodowym – zagadnienia ogólne.
9. Poszerzenie grupy przypadków stosowania regulacji dotyczących cen transferowych na spółki osobowe i wspólne przedsięwzięcia – wpływ zmian na firmy branży factoringowej.
10. Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia należności: przychód podatkowy czy brak przychodu?
11. Barter w przychodach.  
 
13.00-14.00  lunch
14.00-16.00 Kongres cz. III (prowadzący: Radosław Kowalski)
 
CIT 2015/2016 w działalności firm factoringowych
 
1. Factoring jako usługa ciągła a moment uzyskania przychodu:
• definicja kosztu,
• pojęcie wydatku w definicji kosztów,
• koszty obsługi factoringu a koszty podatkowe,
• pozyskanie środków przez faktora a koszty podatkowe,
• należności nieściągalne a koszty faktora i faktoranta.
2. Różnie kursowe faktora. 
3. Zasady rozliczania w kosztach podatkowych odsetek od pożyczek – rewolucyjne zmiany szczególnie ważne dla firm sektora finansowego (w tym firm factoringowych) działających w grupie firm. 
4. Bardzo duże poszerzenie wyłączeń z kosztów w ramach tzw. cienkiej kapitalizacji dla firm factoringowych.  
5. Koszty u faktora. 
6. Opodatkowane CIT/PIT innych świadczeń wykonywanych przez firmę factoringową, takich jak windykacja, monitoring należności , przelew wierzytelności itp.  
7. Pytania i odpowiedzi.
 
Informacje organizacyjne
 
Koszt uczestnictwa w Kongresie:
– jednej osoby 1490 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1390 zł/os. + 23% VAT
 
P R O M O C J A!
Koszt uczestnictwa w Kongresie przy zgłoszeniu do dnia 25.09.:
– jednej osoby 1090 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 990 zł/os. + 23% VAT
 
Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.
 
Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
 
Godziny zajęć: 9:00 – 16:00
 
Miejsce zajęć: Budynek Atrium Tower, al. Jana Pawła II 25, w Warszawie
 
Informacje:
Joanna Domaszewska 
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl
Termin:

21.10.2015
22.10.2015

Adres:

Warszawa

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:

Akademia Biznesu MDDP

Jana Pawła II
00-854 Warszawa
mazowieckie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 22208 28 26
faks 1: 22211 20 90
faks 2: 22 208 28 30
faks: 22 208 28 30
e-mail: biuro@akademiamddp.pl


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi rachunkowosc.org!
Dziękujemy!