Szkolenie Dodaj szkolenie

KONGRES BRANŻOWY PROBLEMY PODATKOWE VAT, CIT, PIT W 2015/2016 R. W DZIAŁALNOŚCI FIRM LEASINGOWYCH

Zamów szkolenie

21.10.2015 - 22.10.2015 Warszawa

Prelegenci
 
Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, manager w spółce doradztwa podatkowego Martini i Wspólnicy. Doktorant WPiA UŁ. Specjalizuje się w problematyce VAT oraz postępowań sądowo-administracyjnych.  W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, a potem w latach 2007-2010 zdobywał doświadczenie w Izbie Finansowej NSA, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał oraz pytań prejudycjalnych do TSUE w zakresie VAT. Autor licznych artykułów podatkowych („Rzeczpospolita”, „Gazeta Prawna”). Wykładowca prawa podatkowego oraz procedury sądowo-administracyjnej. Prowadził zajęcia dla pracowników TFI, spółek leasingowych oraz factoringowych.
 
Marta Szafarowska – doradca podatkowy, Partner w MDDP. Od 1998 r. pracuje jako specjalista w zakresie podatku VAT i akcyzy. W latach 2002-2004 r. pracowała w zespole VAT, ceł i akcyzy w Ernst & Young, a poprzednio od 1998 roku w zespole VAT PwC. Posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie problemów podatkowych typowych dla firm z branży leasingowej oraz świadczących usługi finansowe. Prowadziła projekty i szkolenia zamknięte m.in. dla: Kredyt Lease SA, BRE Leasing Sp. z o.o., Raiffeisen-Leasing Polska SA, Idea Leasing  , Siemens Finance. Jest członkiem Rady Podatkowej działającej przy PKPP LEWIATAN. Od 2005 r. zaangażowana w doradztwo na rzecz grupy firm leasingowych zrzeszonych w ZPL.
 
Marcin Borkowski – prawnik, ekspert podatkowy, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Urzędzie Skarbowym na stanowisku Zastępcy Naczelnika oraz jako trener podatkowy przy Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Wykładowca wyższej uczelni oraz komercyjnych szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego. Obecnie prowadzi własną firmę szkoleniowo-doradczą. 
 
Radosław Kowalski – prawnik, doradca podatkowy. Od 1994 roku pracował kolejno w: KMW Engineering Sp. z o.o. oraz Wydawnictwie Naukowym PWN S.A., gdzie zajmował się obsługą prawną firm. Od 1999 roku zajmował się obsługą prawną wierzytelności, kierował pracami zespołu windykacji w jednej z największych w Polsce firm teleinformatycznych. Obecnie jest właścicielem spółki doradztwa podatkowego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, a także artykułów (Rzeczpospolita, Gazeta Podatkowa). Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć z prawa podatkowego, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności.  Wykładowca na szkoleniach m.in. dla BFL SA, SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.
 
Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy oraz LTCA. W latach 2009–2013 Dyrektor Departamentu Podatkowego w Kancelarii Adwokackiej w Warszawie. W latach 2008 –2009 współpracował z firmą doradczą specjalizującą się w obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Praktykę zawodową zdobywał doradzając przy licznych transakcjach gospodarczych, uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa handlowego i podatkowego.
 
Grzegorz Niebudek – doradca podatkowy, prawnik, wspólnik Kancelarii Doradztwa Podatkowego LTCA, specjalista z zakresu podatków dochodowych i procedury podatkowej. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe z prawa korporacyjnego i podatkowego. Jest autorem i współautorem licznych publikacji prasowych. Współpracował z podmiotami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego. W ramach swojej dotychczasowej praktyki prowadził skomplikowane postępowania podatkowe przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi oraz uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych.
 
Cel Kongresu
Celem Kongresu jest omówienie planowanych zmian podatkowych mających wpływ na funkcjonowanie sektora leasingowego w Polsce od 2016 r. oraz omówienie skutków nowelizacji ustaw podatkowych, które weszły w życie od 1 stycznia i 1 lipca 2015 r. Podczas Kongresu prelegenci mający bogate doświadczenie praktyczne i wiedzę teoretyczną związaną z bieżącym doradztwem na rzecz spółek leasingowych zwrócą szczególną uwagę na aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym TSUE oraz bieżącą linię interpretacyjną organów podatkowych w kwestiach kluczowych dla funkcjonowania branży finansowej, ze szczególnym naciskiem na działalność prowadzoną przez sektor leasingowy. Na Kongresie zostaną omówione również dostępne mechanizmy optymalizacji podatkowej bieżącej działalności w podatkach dochodowych oraz podatku VAT, a także praktyczne porady w zakresie kontroli podatkowej i postępowań podatkowych. Niewątpliwym atutem Kongresu jest dedykowany dla firm leasingowych charakter oraz możliwość nawiązania relacji biznesowych z innymi osobami z przedmiotowego sektora.
 
Adresaci kongresu
Kongres dedykowany jest zarówno osobom zarządzającym podmiotami z sektora leasingowego, tj. członkowie zarządów, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi, jak i osobom operacyjnie zajmującymi się w spółkach leasingowych podatkami, księgowością i prawem. Ponadto Kongres adresowany jest do wszelkich osób interesujących się opodatkowaniem podmiotów z branży leasingowej, jak i do wszystkich adeptów prawa podatkowego, gospodarczego oraz finansów.
 
Program
 
DZIEŃ I
 
8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.00 Kongres cz. I (prowadzący: Dawid Milczarek)
 
VAT 2015/2016 w działalności firm leasingowych
 
1. Najważniejsze zmiany w VAT, które weszły w życie w 1 lipca 2015 r.:
• odwrotne obciążenie,
• zmiany dotyczące ulgi na złe długi,
• zmiany dotyczące odliczania VAT od paliwa do pojazdów osobowych.
2. Inne istotne zmiany obowiązujące w VAT od 2015 r.
3. Praktyczne aspekty powstawania obowiązku podatkowego w branży leasingowej w 2015 r.:
• data wykonania usługi oraz dostawy towarów jako zasada ogólna powstania obowiązku podatkowego,
• moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku leasingu finansowego,
• obowiązek podatkowy z tytułu leasingu operacyjnego,
• zasady rozliczania zaliczek, przedpłat oraz zadatków,
• opodatkowanie w sposób kasowy pożyczek, kredytów, gwarancji i rachunków bankowych, przelewów itp.
• opodatkowanie najmu oraz dzierżawy,
• usługi ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego,
• data wystawienia faktur a moment powstania obowiązku podatkowego,
• moment otrzymania zapłaty jako moment powstania obowiązku podatkowego.
4. Problematyka fakturowania /dokumentowania transakcji/ stawek podatkowych.
5. Refakturowanie usług z uwzględnieniem praktyki organów podatkowych (w tym m.in. zasady refakturowania usług ubezpieczeniowych przez firmy leasingowe oraz zasady przerzucania kosztów paliwa na leasingobiorcę /karty paliwowe/).
 
11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.00  Kongres cz. II (prowadzący: Marta Szafarowska)
 
VAT 2015/2016 w działalności firm leasingowych
 
1. Nieodpłatna dostawa towarów oraz świadczenie usług, w szczególności:
• różnica między zużyciem a użyciem towarów,
• poczęstunek kontrahentów oraz inne wydatki na spotkania biznesowe,
• prawidłowe rozliczenie jubileuszu firmowego,
• korzystanie z samochodów służbowych do celów prywatnych,
• rozliczenie imprez integracyjnych,
• inne nieodpłatne przekazania na rzecz pracowników.
2. Sprzedaż majątku firmowego a możliwość zastosowania zwolnienia z podatku VAT.
3. Rozliczanie podatku naliczonego (odliczania VAT) ze szczególnym uwzględnieniem VAT od samochodów oraz innych zagadnień typowych dla branży leasingowej, w tym m.in.:
• ograniczenia w prawie do odliczenia od zakupów związanych z nabyciem i eksploatacją pojazdów, ważne zmiany w 2015 r.,
• nowe interpretacje organów podatkowych w sprawie kart paliwowych:
– analiza orzecznictwa ETS w sprawie Auto Lease,
– analiza orzeczeń krajowych sądów administracyjnych,
– zmiana podejścia Ministerstwa Finansów (interpretacje z 2015 r.).
4. Transakcje międzynarodowe – najważniejsze zagadnienia dla branży leasingowej:
• zasady rozliczania importu i eksportu usług,
• WDT, WNT, eksport towarów.
5. Najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz polskich sądów administracyjnych na tle praktyki organów podatkowych dotyczące branży leasingowej.
 
13.00-14.00 lunch
14.00-16.00 Kongres cz. III (prowadzący: Marcin Borkowski)
 
Kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe w działalności leasingowej
 
1. Kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe w branży leasingowej:
• Krajowy Plan Działań opracowany na 2015 rok przez Departament Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów określający główne kierunki działań urzędów skarbowych w zakresie kontroli podatkowej, czynności sprawdzających i działań informacyjnych,
• leasing a obszary ryzyka (branże) określone w Krajowym Planie Działań na 2015 rok,
• najczęściej popełniane nieprawidłowości (przykłady nieprawidłowości ujawnionych przez organy podatkowe w toku kontroli podatkowej i postępowania podatkowego w leasingu),
• czynności sprawdzające, a kontrola podatkowa – uprawnienia organów podatkowych i podatnika,
• kiedy organ podatkowy nie musi zawiadamiać podmiotów z branży leasingowej o kontroli podatkowej?
• sprzeciw podatnika na czynności kontrolne,
• zakaz podejmowania i prowadzenia więcej niż jednej kontroli przedsiębiorcy,
• limit czasu trwania kontroli u przedsiębiorcy,
• zastrzeżenia do protokołu kontroli podatkowej – praktyczne porady,
• co może stanowić dowód w sporze z organami podatkowymi na przykładzie sektora · korekta deklaracji podatkowych, a odpowiedzialność podatkowa i na gruncie KKS,
• sposoby wzruszania wyników kontroli i decyzji wymiarowych na gruncie przepisów i praktyki,
• wybrane nowelizacje Ordynacji podatkowej na 2015 i 2016 rok:
– Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych,
– zasada rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa
 – podatkowego na korzyść podatnika,
– zachowanie terminu na złożenie pisma w dacie jego nadania w placówce pocztowej
 – operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
 – ogólna i indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego, możliwość złożenia wniosku wspólnego, rozporządzenia MF zmieniające zasady wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego, nowy wzór wniosku o wydanie interpretacji oraz sposób uiszczenia opłaty.
 
DZIEŃ II
 
8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.00 Kongres cz. I (prowadzący: Radosław Kowalski)
 
CIT 2015/2016 w działalności firm leasingowych
 
1. Zmiany w CIT w 2015 r. a rozliczanie podatku CIT w branży leasingowej:
• nowe zasady ustalania wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze – omówienie problematyki dywidend rzeczowych,
• zmiany w zakresie cienkiej kapitalizacji oraz zaliczania odsetek do kosztów podatkowych,
• doprecyzowanie przepisów w zakresie cen transferowych,
• zmiany w zakresie certyfikatów rezydencji.
2. Zmiany w CIT w 2016 r.:
• zmiany w zakresie korekty przychodów i kosztów podatkowych,
• zmiany w zakresie wyłączania wydatków z kosztów podatkowych w przypadku braku zapłaty (art. 15b CIT),
• zmiany w zakresie cen transferowych.
3. Leasing w podatkach dochodowych a leasing w prawie cywilnym – o czym zawsze musi pamiętać leasingodawca?
4. Zasady rozpoznawania przychodów podatkowych w branży leasingowej.
5. Koszty podatkowe w działalności firmy leasingowej w świetle najaktualniejszych problemów branży.
 
11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.00 Kongres cz. II (prowadzący: Marcin Zarzycki)
 
CIT 2015/2016 w działalności firm leasingowych
 
1. Wybrane, specyficzne zagadnienia w CIT dotyczące branży leasingowej:
• różne sposoby zakończenia umowy leasingu operacyjnego a rozpoznania przychodów i kosztów podatkowych,
• różne sposoby zakończenia umowy leasingu finansowego a rozpoznanie przychodów i kosztów podatkowych,
• cesja umowy leasingu – problemy praktyczne i zmiany od 2013 r.,
• rozliczenie podatkowe w przypadku zawarcia kolejnej umowy leasingu,
• opłata wstępna a moment rozpoznania kosztów po stronie korzystającego,
• przedterminowe rozwiązanie umowy leasingu – rozliczenie przychodów finansującego i kosztów korzystającego,
• utrata przedmiotu leasingu a rozliczenie na gruncie CIT.
2. Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników na gruncie CIT i PIT (wynagrodzenia i składki, imprezy integracyjne i jubileuszowe, szkolenia, ubezpieczenia dodatkowe, nagrody, podróże służbowe) na przykładzie branży leasingowej z dnia 8 lipca 2014 r.
3. Koszty sprzedaży w branży leasingowej (prowizje pośredników, dodatkowe świadczenia dla klienta etc.).
4. Koszty eksploatacji samochodów, w tym samochodów osobowych.
5. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w branży leasingowej.
6. Podatek u źródła z uwzględnieniem specyfiki branży leasingowej, w tym w szczególności w zakresie leasingu maszyn i urządzeń z zagranicy.
 
13.00-14.00 lunch
14.00-16.00 Kongres cz. III (prowadzący: Grzegorz Niebudek)
 
PDOF 2015/2016 – przedsiębiorstwa leasingowe jako płatnicy PIT
 
1. Spółki leasingowe jako płatnicy PIT – pojęcie płatnika w świetle ustaw podatkowych, obowiązki i odpowiedzialność płatników.
2. Ogólne pojęcie przychodów, zasady ustalania wartości świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
3. Przychody z tytułu działalności wykonywanej osobiście:
• umowy zlecenia, umowy o wykonanie dzieła,
• kontrakty menadżerskie,
• inne stosunki cywilnoprawne.
4. Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników firm leasingowych – omówienie skutków przełomowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. Opodatkowanie poszczególnych rodzajów świadczeń (imprezy, prezenty, bony, dofinansowania, ubezpieczenia, premie oraz nagrody, sprzęt służbowy pracowników wykorzystywany na cele prywatne /komputer, telefon/, świadczenia sportowe /karty benefit i multisport/, etc.).
5. Omówienie wybranych zwolnień przedmiotowych.
6. Zasady wypłacania należności w podróży służbowej pracownika spółki leasingowej – konsekwencje w PIT.
7. Zmiany w PIT z 2014 i 2015 r., wraz z omówieniem skutków podatkowych nowych regulacji:
• opodatkowanie świadczeń z ubezpieczeń na dożycie, świadczeń typu „cashback”, odsetek na rachunku firmowym,
• opłata ryczałtowa z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych.
8. Przełomowe zmiany w PIT w 2016 r., m.in.: opodatkowanie nieujawnionych dochodów w PIT, rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatników, wprowadzenie restrykcyjnej klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania – praktyczne skutki nowych regulacji.
9. Pytania i odpowiedzi.
 
Informacje organizacyjne
 
Koszt uczestnictwa w Kongresie:
– jednej osoby 1490 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1390 zł/os. + 23% VAT
 
P R O M O C J A!
Koszt uczestnictwa w Kongresie przy zgłoszeniu do dnia 25.09.:
– jednej osoby 1090 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 990 zł/os. + 23% VAT
 
Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.
 
Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
 
Godziny zajęć: 9:00 – 16:00
 
Miejsce zajęć: Budynek Atrium Tower, al. Jana Pawła II 25, w Warszawie
 
Informacje:
Joanna Domaszewska 
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl
Termin:

21.10.2015
22.10.2015

Adres:

Warszawa

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:

Akademia Biznesu MDDP

Jana Pawła II
00-854 Warszawa
mazowieckie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 22208 28 26
faks 1: 22211 20 90
faks 2: 22 208 28 30
faks: 22 208 28 30
e-mail: biuro@akademiamddp.pl


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi rachunkowosc.org!
Dziękujemy!