Karta produktu Zapytaj o produkt ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

Elektroniczny obieg dokumentów ARISCO iBiznes
rachunkowosc.org id33191 00.00 PLN 5 5

Elektroniczny obieg dokumentów ARISCO iBiznes

Podgląd
Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi rachunkowosc.org!
Dziękujemy!
Skontaktuj się z firmą:

LautaSoft

Piękna 13
85-303 Bydgoszcz
kujawsko-pomorskie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 52348 28 25
kom.: 783 975 833
faks: 52348 28 25
e-mail: biuro@lautasoft.pl


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:

System Kancelaria iBiznes opracowany został w celu poprawy efektywności wymiany informacji w firmie. Pełna kontrola nad dokumentami związanymi z działalnością firmy oraz koordynacja zadań związanych z codziennymi obowiązkami pracownika(ów) to główne zalety naszego rozwiązania.

Pełnie możliwości system prezentuje w środowisku sieciowym we współpracy z modułami zewnętrznymi:

• MODUŁ SKANOWANIA - współpraca z urządzeniami skanującymi,
• MODUŁ ADOK - archiwum elektroniczne - załączanie dokumentów w formie elektronicznej (pliki typu: doc, PDF, xls, JPG itp.).

System Kancelaria iBiznes umożliwia m. in.:

• Ewidencję korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
• Tworzenie dziennika korespondencji.
• Pełną ewidencję instytucji, kontrahentów i osób wraz z możliwością wykonania wielu operacji z nimi związanych:
  ° dopisywanie uwag,
  ° dopisywanie zadań,
  ° dopisywanie własnych opisów.
• Ewidencję zadań i możliwość kontroli ich wykonania.
• Prowadzenie spraw wraz z odnośnikami do pism z nimi związanych.
• Łatwe i szybkie przeszukiwanie baz danych kontrahentów.
• Rozbudowane możliwości szukania i sortowania.
• Tworzenie własnych słowników umożliwiających konfigurację sekretariatu wg własnych potrzeb.

System jest bardzo łatwy w obsłudze, dodatkowo przejrzyste i bardzo czytelne menu umożliwia bardzo szybkie zapoznanie się z opcjami oferowanymi przez program. Dzięki temu praca z systemem w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia efektywności wykonywanych zadań.

System Kancelaria ARISCO przeznaczony jest do zarządzania informacjami w obrębie jednostki. Celem systemu jest maksymalne usprawnienie procesów wymiany informacji oraz łatwy i szybki dostęp do zgromadzonych dokumentów, które dotychczas miały postać tradycyjną. Dzięki wdrożeniu systemu również organizacja sekretariatu nabiera innego, bardziej nowoczesnego wymiaru. Wszystkie dokumenty są gromadzone w jednym miejscu na serwerze, a dostęp do nich jest ściśle kontrolowany poprzez system uprawnień użytkowników. Dzięki temu umożliwia pracownikom dostęp do niezbędnej dla ich efektywnego wykonywania obowiązków informacji. Poprzez prace w środowisku sieciowym unika również ponownego ewidencjonowania (dublowania) informacji.

System Kancelaria to również ewidencja poczty (w trybie dziennikowym) i spraw (w trybie bezdziennikowym). System umożliwia tworzenie zestawień poczty nadawanej oraz dzienników podawczych. Zintegrowanie systemu z drukarką daje możliwość drukowania kopert gotowych do korespondencji, a zintegrowanie ze skanerem – skanowania poczty, faksów i innych dokumentów. Oprócz ewidencjonowania spraw i korespondencji system Kancelaria ARISCO daje możliwość redagowania notatek, dzięki czemu cały czas mamy podgląd do informacji zapisywanych po wykonaniu określonych czynności (np. zapisywanie notatki po wykonaniu telefonu).

Najistotniejsze funkcje systemu Kancelaria to delegowanie zadań dla poszczególnych pracowników lub całych działów oraz kontrola ich wykonania. Zadania mogą być wyznaczane przez pracownika dla niego samego (np. ustawienie zadania w celu wykonania telefonu) lub dla innych pracowników/ działów w przypadku zadania wieloetapowego. Podgląd obiegu zadania umożliwia skontrolowanie stanu zaawansowania zadania i ilości osób/ działów biorących udział w jego wykonaniu.

Podstawą sprawnego funkcjonowania każdej organizacji jest szybki i łatwy dostęp do posiadanych dokumentów i zasobów. System Kancelaria ARISCO porządkuje zasoby informacyjne firmy, eliminując lub ograniczając do minimum papierowy obieg dokumentów, co przyczynia się do znacznego skrócenia czasu pozyskiwania informacji, tym samym oszczędności środków finansowych.

Program Archiwum iBiznes jest kompleksowym programem umożliwiającym prowadzenie archiwum zakładowego w dowolnej jednostce zarówno o statusie publicznym jak i prywatnym. Zastosowanie modułów słownikowych, daje ogromne możliwości dostosowania systemu do potrzeb indywidualnego odbiorcy, co w sposób bezpośredni wpływa na uniwersalność systemu.

Praca programu Archiwum opiera się na:

1.Wykorzystaniu modułów słownikowych przy rejestracji teczek w systemie:
• stworzenie pełnej struktury archiwum zakładowego,
• tworzenie rozbudowanego słownika umożliwiającego pełną konfigurację archiwum.

2.Stworzeniu głównego wykazu teczek:
• prowadzenie kompletnej ewidencji przechowywanej dokumentacji.
Ze względu na złożoność wykonywanych operacji oraz indywidualny sposób pracy każdego z użytkowników, Archiwum umożliwia prowadzenie ewidencji teczek na dwa sposoby:
  1.Ewidencja teczek bezpośrednio do wykazu teczek, następnie tworzenie spisu zdawczo-odbiorczego i przypisanie do niego wybranej teczki
  2.Tworzenie w pierwszej kolejności spisu zdawczo-odbiorczego, a następnie przypisanie do niego bezpośrednio teczki, która automatycznie jest zapisywana do wykazu teczek:
    • możliwość importu teczek i spisów za pomocą generatora importu teczek,
    • możliwość pełnej kontroli nad przekazywanymi materiałami archiwalnymi,
    • łatwe i szybkie przeszukiwanie zgromadzonej dokumentacji,
    • możliwość szukania dokumentacji z różnych poziomów archiwum,
    • możliwość sortowania materiałów archiwalnych wg typów symboli dokumentacji.

3.Stworzeniu listy spisów zdawczo-odbiorczych przyjęcia akt do archiwum.

4.Wzajemnym powiązaniu teczek ze spisami.

5.Dokonywaniu operacji na teczkach zgodnych z instrukcją archiwistyczno-kancelaryjną (wydzielanie, brakowanie, ekspertyza, udostępnianie itp.):
• przygotowanie spisów zdawczo-odbiorczych dokumentacji przygotowanej do przekazania,
• sporządzanie kart udostępnienia dokumentacji,
• monitoring teczek udostępnionych. System zapewnia model pracy sieciowej w różnych konfiguracjach, dostosowanych ściśle do indywidualnych potrzeb użytkowników aplikacji

System zapewnia model pracy sieciowej w różnych konfiguracjach, dostosowanych ściśle do indywidualnych potrzeb użytkowników aplikacji. Zaimplementowany silnik baz danych FireBird, gwarantuje dużą wydajność pracy z systemem przy zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa, dotyczących współpracy z innymi aktualnie wykorzystywanymi przez użytkownika silnikami baz danych.

Firma ARISCO stale zwiększając funkcjonalność programu Archiwum, opracowała dodatkowo moduł ADOK – archiwum elektroniczne, umożliwiający załączanie dokumentów w formie elektronicznej (pliki typu: doc, PDF, xls, JPG itp.) do teczek gromadzonych w systemie archiwum.

Drugim wzbogacającym ofertę modułem jest moduł ACZYTNIKI, dzięki któremu istnieje możliwość zintegrowania systemu z czytnikami kodów kreskowych. Przedstawione powyżej opcje są jego głównymi filarami zapewniającymi realizacje podstawowych zadań, które archiwum zakładowe musi realizować w swojej codziennej działalności. Stały rozwój systemu, uwzględniający zapotrzebowanie rynku decyduje o otwartości oprogramowania i możliwości jego modyfikacji.

Pliki do pobrania

Inne produkty firmy