Oferta pracy

inspektor nadzoru budowlanego

Bełchatów, łódzkie Dodano: 2020-07-02 2020-07-02 | ID oferty: 412453


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie

ul. Pabianicka 34
97-400 Bełchatów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie inspekcji budów i innych obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości procesu budowlanego
 • prowadzenie inspekcji obiektów użytkowanych
 • prowadzenie kontroli obowiązkowych
 • prowadzenie postępowań dotyczących wyjaśniania przyczyn powstawania katastrof budowlanych
 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych
 • prowadzenie postępowań w zakresie odwołań, zażaleń, rozpatrywanie skarg
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora


Warunki pracy

Praca poza siedzibą urzędu polegająca na przeprowadzaniu oględzin w terenie, kontroli budów i obiektów użytkowanych oraz kontroli obowiązkowych, co związane jest z pracą na wysokości; praca w siedzibie urzędu polegająca na prowadzeniu postępowań administracyjnych, zbieraniu i analizie materiału dowodowego oraz analizie dokumentacji projektowej, sporządzaniu projektów aktów administracyjnych, przyjmowaniu interesantów oraz udzielaniu informacji telefonicznych, praca przy komputerze do 4 godzin dziennie. Czynniki uciążliwe: stres spowodowany presją czasu realizacji zadań; Siedziba urzędu znajduje się na parterze, z toaletę na półpiętrze bez windy.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
List motywacyjny i wymagane oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata/kandydatki.
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Kontaktować będziemy się z kandydatami, którzy spełnili wymagania formalne. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 44 633 29 06.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • znajomość ustawy Prawo budowlane, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • umiejętność obsługi komputera
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia uprawnień budowlanych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracykopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat. B
Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-24
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Pabianicka 34, 97-400 Bełchatów
w zaklejonej kopercie z adnotacją „nabór na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie".
Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
https://www.infopraca.pl/praca/inspektor-nadzoru-budowlanego/belchatow/15132192

Skontaktuj się z firmą:

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Bełchatów łódzkie

Dane kontaktowe: