rachunkowosc

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Oferta pracy

Główny specjalista

Warszawa, mazowieckie, Polska Dodano: 2024-06-11 | ID oferty: 2202856

Numer referencyjny: 138753Opis stanowiska:

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 •  

 • nietypowe godziny pracy (nadzorowanie wykonania robót budowlanych, które ze względu na specyfikę mogą być wykonywane poza urzędowymi godzinami pracy)

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz - konsultacje, wyjaśnienia i uzgodnienia z przedstawicielami urzędów właściwych w sprawach budowlanych oraz wykonawcami zewnętrznymi (projektanci, inspektorzy nadzoru, realizatorzy robót budowlanych, przedstawiciele organów właściwych w sprawach pozwoleń budowlanych).


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracyZakres zadań

 • analizuje potrzeby w zakresie inwestycji i prac remontowych z uwzględnieniem konieczności dostosowania obiektów do wymogów prawa oraz bierze udział w tworzeniu planów zadań inwestycyjnych;

 • przygotowuje i realizuje inwestycje i remonty, tj.: przedstawia rekomendacje odnośnie prac remontowo inwestycyjnych; opracowuje (lub zleca podmiotom zewnętrznym) dokumentację techniczną, programy funkcjonalno-użytkowe, dokumentację kosztorysową; występuje o pozwolenia, opinie, zgody administracyjne lub techniczne; zapewnia nadzór nad realizacją inwestycji poprzez powierzanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego podmiotom posiadającym uprawnienia w danej branży budowlanej; proponuje rozwiązania techniczne i prawno-organizacyjne dotyczące zadań remontowych i inwestycyjnych; itp.;

 • monitoruje realizację prac remontowych i inwestycyjnych (w szczególności: opracowuje harmonogramy prac projektowych, bierze udział w spotkaniach roboczych z wykonawcą, dokumentuje uzgodnienia, weryfikuje harmonogramy, itp.);

 • uczestniczy w odbiorach prac remontowych i inwestycyjnych oraz monitoruje stan techniczny zrealizowanych inwestycji i remontów w celu usunięcia wad/ usterek w ramach gwarancji;

 • bierze udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz prowadzi obsługę finansowo-księgową projektów (weryfikuje dowody księgowe, sporządza i przekazuje dyspozycje wypłaty środków);

 • prowadzi bieżące oceny stanu technicznego obiektów Ministerstwa.Wymagania:

Wymagania niezbędnewykształcenie: wyższe w dziedzinie nauk technicznych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z realizacją inwestycji lub remontów • Posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej

 • Znajomość ustawy Prawo budowlane

 • Znajomość ustawy o finansach publicznych

 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych

 • Znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej

 • Znajomość zasad i przepisów dotyczących sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa

 • Myślenie analityczne

 • Współpraca, Rzetelność, Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów

 • Komunikacja, w tym umiejętność precyzyjnego formułowania ustnych i pisemnych wypowiedzi

 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później). Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweWymagania dodatkowe

 • Znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnegoForma kontaktu:

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później)

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowekopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentówDokumenty należy złożyć do: 2024-06-25 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Biuro Dyrektora Generalnego
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15

Aplikację możesz wysłać też przez ePUAP (plik nie może przekraczać 30 MB)
W liście motywacyjnym oraz w tytule wiadomości elektronicznej lub na kopercie wpisz numer naboru BA_89.


Dane osobowe - klauzula informacyjna:

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) zwanego dalej RODO, informuję, że:


1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Generalny Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Kontakt do administratora: tel.: 22 411 96 70.


2.      Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: [email protected]


Pełna informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących kandydatom na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej uprawnień, dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/jak-przetwarzamy-twoje-dane-osoboweKontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Źródło oferty

Skontaktuj się z firmą: