rachunkowosc

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Oferta pracy

główny księgowy

Przemyśl, podkarpackie, Polska Dodano: 2024-06-10 | ID oferty: 2202151


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny księgowy Wydział Budżetu i Finansów

37-700 Przemyśl ul.Jagiellońska 29

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi rachunkowość jednostki
 • Wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi
 • Dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
 • Dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • Prowadzi postępowania dotyczące udzielania dostępu do informacji publicznej


Warunki pracy

- Praca administracyjno–biurowa w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.


- Obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka).


- Kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym. 


 


 


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Dokumenty aplikacyjne dostarczone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o naborze lub nie podpisane nie będą rozpatrywane.


W przypadku dokumentów przesyłanych pocztą za datę wpływu przyjmuje się datę nadania.


W ofercie należy podać dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu).


Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, podpisane i opatrzone aktualną datą.


List motywacyjny powinien być podpisany.


Tylko osoby, których oferty spełniły wymagania formalne, zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.


Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Kandydat, który zostanie wskazany do zatrudnienia, a który urodził się przed 1 sierpnia 1972 r. przed zatrudnieniem
zostanie poproszony o złożenie oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
(według wzoru określonego w nw. ustawie), zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z
2023 r. poz. 342, 497).


Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 16 678 61 78 lub 16 678 59 44.


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie lub wyższe ekonomiczne, przy czym istnieje konieczność spełnienia jednego z poniższych warunków:
1) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
2) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
3) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
4) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.


doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
praktyki w księgowości lub 6 lat praktyki w księgowości w przypadku spełnienia odpowiednio pierwszego lub drugiego warunku dotyczącego wykształcenia

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajmość przepisów o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (D. U. z 2023 r. poz. 342, 497), ani niebycie ich współpracownikiem (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o niepełnieniu służby zawodowej ani niepracowaniu w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342, 497), ani niebycie ich współpracownikiem (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Oświadczenie kandydata/tki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Dokumenty należy złożyć do: 2024-06-21
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
ul. Jagiellońska 29, 37-700 Przemyśl, pokój nr 31 (sekretariat)
lub przez EPUAP na adres skrytki
/WUOZPrzemysl/skrytka lub /WUOZPrzemysl/SkrytkaESP
Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Źródło oferty

Skontaktuj się z firmą:

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Przemyśl podkarpackie

Dane kontaktowe: