Oferta pracy

inspektor

Kamienna Góra, dolnośląskie, Polska Dodano: 2021-10-22 | ID oferty: 1067166


Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw transportu w Zespole Wspomagającym

58-400 Kamienna Góra ul. Lubawska 6

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizuję obsługę i naprawy sprzętu transportowego
 • rozlicza dokumentację pracy sprzętu transportowego w zakresie przejechanych kilometrów, zużytego paliwa i innych materiałów
 • prowadzi postępowania szkodowe dotyczące szkód transportowych oraz ponadnormatywnego zużycia paliwa ujawnionych podczas eksploatacji sprzętu transportowego powstałych w samochodach służbowych użytkowanych w komórkach organizacyjnych KPP w Kamiennej Górze
 • prowadzi dokumentację i nadzoruje terminowość badań technicznych i obsługi technicznej samochodów służbowych wykonywanych na Stacji Obsługi Samochodów przy KMP w Wałbrzychu
 • nadzoruje terminowość wykonywania badań psychofizycznych kierowców komórek organizacyjnych KPP w Kamiennej Górze, prowadzi ewidencji w tym zakresie oraz wystawia wnioski
 • pełni funkcję nieetatowego inspektora ochrony przeciwpożarowej


Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa,
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 • kierownanie pojazdem służbowym kat. B


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

W aplikacji kandydaci powinni wskazać numer ogłoszenia o naborze. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik kwoty bazowej 1,4964 co stanowi kwotę 3 040,62 zł brutto, plus dodatek z tytułu wysługi lat.
O zakwalifikowaniu, niezakwalifikowaniu, sposobie rozpatrzenia aplikacji oraz zakończenia naboru kandydaci będą informowani drogą elektroniczną, w związku z tym w dokumentach należy podać adres poczty elektronicznej/e-mail. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mailowego)
o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz o stosowanych technikach (metodach) selekcji (np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, zadanie praktyczne).
Uwaga! Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonywana jest poprzez kryterium kompletności i terminowości, na podstawie dokumentów wymienionych w części „Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)”. W związku z tym należy zwrócić uwagę, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń opatrzonych własnoręcznym podpisem kandydata lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje można przesyłać tradycyjną drogą pocztową (znaczenie ma data stempla pocztowego) lub składając w sekretariacie KPP w Kamiennej Górze. Do udziału w naborze zachęca się osoby niepełnosprawne. KPP w Kamiennej Górze nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 47 87 36 254Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w pracy biurowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność interpretacji przepisów, nadzór nad dokumentacją, umiejętność organizacji pracy własnej
 • komunikatywność, rzetelność
 • umiejętność obsługi komputera i jego oprogramowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Dokumenty należy złożyć do: 2021-11-04
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze
ul. Lubawska 6
58-400 Kamienna Góra
Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Źródło oferty

Skontaktuj się z firmą:

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Kamienna Góra dolnośląskie

Dane kontaktowe: