Oferta pracy

specjalista

Częstochowa, śląskie, Polska Dodano: 2021-10-22 | ID oferty: 1067158


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw ochrony środowiska i utrzymania dróg w Rejonie w Częstochowie Oddziału GDDKiA w Katowicach.

40-017 Katowice ul. Myśliwska 5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi sprawy związane z ewidencją kanalizacji deszczowej, urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz współpracuje z Wydziałem Ochrony Środowiska w obszarze gospodarki wodno-ściekowej,
 • prowadzi sprawy związane z utrzymaniem ekranów akustycznych,
 • przygotowuje dokumenty dotyczące zamówień publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg oraz uczestniczy w komisjach odbioru robót zlecanych w celu zapewnienia prawidłowej ich jakości,
 • bierze udział w komisjach odbiorowych związanych z konserwacją odbiorników ścieków deszczowych odprowadzanych z pasa drogowego,
 • prowadzi sprawy związane z eksploatacją i utrzymaniem nawierzchni drogi oraz zieleni przydrożnej,
 • prowadzi sprawy związane z odpadami
 • prowadzi korespondencję z zakresu ochrony środowiska dla powierzonych zadań, w tym udziela odpowiedzi na skargi, interpelacje i zapytania związane z zagadnieniami środowiskowymi,
 • przygotowuje dokumentacje związane z prowadzeniem letniego i zimowego utrzymania dróg.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju w tym polegających na przeprowadzaniu wizji lokalnych w terenie, dokonywaniu przeglądów drogowych obiektów inżynierskich, 


obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas przeglądu obiektów, a także pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-   praca w pomieszczeniach biurowych  z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,
-   budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, jednak nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
-   praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze ochrony środowiska i/lub drogownictwa

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów z zakresu: ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy Prawo wodne, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o drogach publicznych, ustawy o odpadach, ustawy Prawo budowlane,
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon,
 • praktyczna znajomość pakietu MS-Office,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B.,
 • - kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów z zakresu: Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy Prawo zamówień publicznych,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Dokumenty należy złożyć do: 2021-11-02
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „NABÓR- CZĘSTOCHOWA”)
lub pocztą elektroniczną na adres katowice.rekrutacja@gddkia.gov.pl
Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Źródło oferty

Skontaktuj się z firmą:

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Częstochowa śląskie

Dane kontaktowe: