Oferta pracy

inspektor

Warszawa, mazowieckie, Polska Dodano: 2021-10-22 | ID oferty: 1067150


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw ochrony rezerwatów przyrody. Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000.

00-015 Warszawa Sienkiewicza 3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wspiera postępowania administracyjne związane z wydawaniem decyzji zezwalających na odstępstwa od zakazów w odniesieniu do rezerwatów przyrody, w tym również kontroli wykorzystania tych zezwoleń, w celu utrzymania właściwego stanu celu ochrony rezerwatów przyrody
 • Bierze udział w weryfikacji terenowej rezerwatów przyrody i sporządzaniu projektów zarządzeń w sprawie rezerwatów przyrody oraz zarządzeń w sprawie zadań ochronnych dla rezerwatów nieposiadających planów ochrony, w tym weryfikacji danych informacji geoprzestrzennych - GIS, w celu utrzymania właściwego stanu celu ochrony rezerwatów przyrody (z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 w przypadku pokrywania się tych form ochrony przyrody).
 • Bierze udział w postępowaniach związanych z opracowywaniem, uzgadnianiem i wdrażaniem planów ochrony dla rezerwatów przyrody, w tym weryfikacji danych informacji geoprzestrzennych - GIS, w celu utrzymania właściwego stanu celu ochrony rezerwatów przyrody (z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 w przypadku pokrywania się tych form ochrony przyrody).
 • Bierze udział w przygotowaniu pism kierujących z urzędu do organów ścigania sprawy dotyczące naruszeń zakazów obowiązujących w stosunku do rezerwatów przyrody, w celu utrzymania właściwego stanu celu ochrony rezerwatów przyrody.
 • Bierze udział w postępowaniach w sprawie: ustanawiania, likwidacji, zmiany granic oraz ochrony rezerwatu przyrody, w celu ochrony obszarów zachowanych w stanie naturalnym lub mało zmienionym (ekosystemów, ostoi i siedlisk przyrodniczych, a także siedlisk gatunków oraz tworów i składników przyrody nieożywionej), wyróżniających się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.
 • Bierze udział w sporządzaniu opinii przyrodniczych w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia dla przedsięwzięć mogących znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w zakresie rezerwatów przyrody, w celu utrzymania właściwego stanu celu ochrony rezerwatów przyrody.
 • Bierze udział w postępowaniach administracyjnych związanych z wydawaniem zaświadczeń i deklaracji (w tym na potrzeby programów wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej) w zakresie rezerwatów przyrody, w celu utrzymania właściwego stanu celu ochrony rezerwatów przyrody.
 • Bierze udział w aktualizacji bazy danych informacji geoprzestrzennych (GIS), w celu gromadzenia danych o zasobach przyrodniczych województwa mazowieckiego oraz sprawnego zarządzania rezerwatami przyrody i innymi formami ochrony przyrody.


Warunki pracy

Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań :


- praca administracyjno - biurowa,


- praca w terenie,


- praca w terenie, - użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),


- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,


- oświetlenie naturalne i sztuczne.


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: Budynek w starej kamienicy może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, niedostosowane windy i toalety, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami).Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

- dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: WPN-I.41/16 -inspektor,


- oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone (za termin złożenia uznaje się datę wpływu do RDOŚ),


-CV, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,


- do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,


- informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie Urzędu w zakładce "Praca"


- tylko kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie bądź droga mailową,


- proponowane wynagrodzenie brutto : 3000 zł,


Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: https://bip.warszawa.rdos.gov.pl/wzory-oswiadczen. UWAGA Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, spełniające wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę , narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek cechę prawnie chronioną.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość i umiejętność stosowania przepisów aktów prawnych z zakresu: a) ustawy o ochronie przyrody, b) ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, c) rozporządzenia w sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody.
 • Posiadanie ogólnej wiedzy przyrodniczej, w tym umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk.
 • Umiejętności: a) komunikatywność, b) otwartość na zmiany, c) rzetelność i terminowość w wykonywaniu zadań, d) radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, e) obsługa komputera, w szczególności Pakietu MS Office, f) oprogramowania systemu informacji geoprzestrzennej, w szczególności QGIS.
 • Znajomość form ochrony przyrody.
 • Identyfikacja z misją urzędu, zorientowanie na osiąganie celów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, w zakresie ochrony przyrody.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Dokumenty należy złożyć do: 2021-11-05
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. H. Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa
z dopiskiem: WPN-I.41/16 - inspektor.


Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Źródło oferty

Skontaktuj się z firmą:

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa mazowieckie

Dane kontaktowe: