Prezentacja firmy Napisz do firmy ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

STANLEY - BMB Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego

STANLEY - BMB Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego

STANLEY-BMB posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym powiązanych kapitałowo ze spółkami zagranicznymi, m.in.: brytyjskimi, włoskimi, niemieckimi i szwedzkimi.


ZAKRES USŁUG:

Księgowość

• prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)
• wyprowadzanie zaległości w księgach rachunkowych, sprawozdaniach finansowych i innych ewidencjach
• opracowanie i wdrażanie zasad rachunkowości jednostek gospodarczych oraz zakładowych planów kont
• prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
• rozliczanie ryczałtu przychodów ewidencjonowanych
• prowadzenie ewidencji VAT
• rozliczanie nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych z krajami UE
• sporządzanie i przekazywanie do urzędów skarbowych obowiązujących deklaracji podatkowych
• przygotowanie i przekazywanie dokumentów rejestrowych VAT - UE, VAT - R i dokumentów aktualizacyjnych
• sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych obejmujących bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, sprawozdania cash flow
• sporządzanie sprawozdań skonsolidowanych dla spółek
• sporządzanie analiz ekonomicznych oraz sprawozdań statystycznych dla GUS i innych instytucji
• ustalanie wysokości podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC), opłat skarbowych, podatków lokalnych, itp.

Ponadto:

• odbieranie dokumentów źródłowych z siedziby Zleceniodawcy
• współpraca z biegłym rewidentem w trakcie badania sprawozdań finansowych
• przygotowanie dokumentów dla banków
• prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ustalanie wielkości amortyzacji/ umorzeń
• inne usługi uzgodnione ze Zleceniodawcą

Doradztwo podatkowe

• konsultacje w zakresie obowiązków podatkowych,prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
• reprezentowanie podatników przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi
• sporządzanie odwołań od decyzji oraz wniosków i wyjaśnień
• uczestnictwo w kontroli podatkowej
• sporządzanie analiz w zakresie optymalizacji podatkowej
• informowanie o zmianach przepisów podatkowych i skutków podatkowych tych zmian.

Płace - kadry - zus 

• prowadzenie ewidencji, obliczanie wynagrodzeń pracowników i sporządzanie list płac
• przekazywanie danych w ramach elektronicznego systemu PŁATNIK
• przygotowywanie i przekazywanie do ZUS dokumentów dotyczących zarejestrowania/ wyrejestrowania pracowników
• obliczanie podatku dochodowego od osób zatrudnionych
• wyliczanie wynagrodzeń za czas choroby oraz zasiłków chorobowych i innych
• reprezentacja w postępowaniu kontrolnym ZUS
• obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, itp.
• przygotowanie informacji z zakresu ubezpieczeń społecznych ZUS RMUA

Zakres usług związanych z płacami, kadrami, ZUS może być rozszerzony w zależności od bieżących potrzeb firmy.

KURSY I SZKOLENIA

Szkolenia i kursy są dostosowane do indywidualnych potrzeb i specyfiki branży Klienta.

Zakres szkoleń:

zasady sporządzania sprawozdań finansowych
księgowość od podstaw i księgowość zaawansowana
rachunkowość zarządcza
zagadnienia dotyczące prawa pracy i kadr pracowniczych