Artykuł Dodaj artykuł

Szkolenie: Podatek u źródła

Szkolenie ma na celu przedstawienie kluczowych zasad związanych z rozliczeniami międzynarodowymi w aspekcie podatków dochodowych  oraz praktycznych aspektów w zakresie poboru tzw. podatku u źródła, w tym  w aspekcie najnowszych podejść organów podatkowych, planowanych zmian oraz wniosków z Konwencji MLI.  

Akademia LTCA logo
 

Podatek u źródła

TERMIN

26.09.2018

CEL SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu przedstawienie kluczowych zasad związanych z rozliczeniami międzynarodowymi w aspekcie podatków dochodowych  oraz praktycznych aspektów w zakresie poboru tzw. podatku u źródła, w tym  w aspekcie najnowszych podejść organów podatkowych, planowanych zmian oraz wniosków z Konwencji MLI.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę w zakresie obowiązków związanych z wypłatami na rzecz tzw. nierezydentów, w  tym w szczególności w aspekcie oceny, czy w danym przypadku należy pobierać podatek i w jakiej wysokości. Dodatkowo, szkolenie obejmuje omówienie najistotniejszych kwestii związanych z certyfikatami rezydencji oraz problemami praktycznymi m.in. w aspekcie stosowania odpowiednich kursów oraz tzw. ubruttowienia należności.

Dodatkowo, szkolenie obejmuje omówienie szeregu zasad praktycznych związanych z obliczeniem i poborem podatku, obowiązkami informacyjnymi i sprawozdawczymi oraz metodami unikania podwójnego opodatkowania.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest dedykowane dla osób zajmujących się rozliczeniem podatkowym w firmie, jak również dla kadry menadżerskiej odpowiadającej za finanse spółki.


PROGRAM SZKOLENIA
 

1. Konwencja MLI (1 lipca 2018) – nowe otwarcie w zakresie rozliczeń międzynarodowych i opodatkowania dochodów zagranicznych - problemy praktyczne dla polskich podatników.

2. Podatek u źródła – pojęcie oraz podstawowe zasady związane z poborem podatku u źródła, źródła prawa.

3. Znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, znaczenie Modelowej Konwencji OECD oraz Komentarza do Modelowej Konwencji OECD (konstrukcja umów, prawidłowa wykładnia postanowień umów).

4. Ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy w CIT i PIT

5. Siedziba i miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:

 • miejsce zamieszkania osoby fizycznej (miejsce zamieszkania w więcej niż jednym państwie,
 • siedziba zarządu osoby prawnej (siedziba zarządu osoby prawnej w innym państwie niż jej siedziba).

6. Zakład w CIT i PIT oraz zakład w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:

 • powstanie zakładu,
 • zasady opodatkowania zakładu (przypisywanie zysków do zakładu),
 • szczególne przypadku zakładów (stałe placówki, budowy, biura),
 • wyłączenie z pojęcia zakładu (niezależni przedstawiciele, maklerzy),
 • prowadzenie działalności poprzez zakład zagraniczny - rozliczenia pomiędzy centralą a zakładem, zasady alokacji przychodów i kosztów.

7. Pojęcie dochodów osiąganych na terytorium RP – przesłanka decydująca o obowiązku pobrania podatku u źródła – zmiany od 1 stycznia 2017 r.

8. Szeroki katalog należności podlegających obowiązkowi pobrania podatku u źródła.

9. Odsetki w ustawie o CIT i PIT, a odsetki w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:

 • odsetki od kredytów i pożyczek,
 • odsetki od zobowiązań handlowych,
 • odsetki karne (odsetki za opóźnienie, odsetki od odsetek),
 • odsetki od kredytów bankowych oraz od finansowania z instytucji finansowych,
 • cash pooling a obowiązek pobrania podatku u źródła.

10. Należności licencyjne w ustawie o CIT i PIT a należności licencyjne w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:

 • definicja należności licencyjnych – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych a CIT i PIT oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • poszczególne rodzaje należności licencyjnych podlegające obowiązkowi pobrania podatku u źródła: (znaki towarowe, know-how, licencje na programy komputerowe, użytkowanie urządzenia przemysłowego, odszkodowania za naruszenie praw autorskich).

11. Instytucja bezpośredniego odbiorcy (beneficial owner) w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania – ryzyka związane z niezastosowaniem klauzuli.

12. Zwolnienie z obowiązku pobrania podatku u źródła od odsetek i należności licencyjnych:

 • implementacja przepisów Dyrektywy Rady 2003/49/WE z 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich,
 • przesłanki skorzystania ze zwolnienia dla odsetek i należności licencyjnych wypłacanych na rzecz podmiotów powiązanych – skutki niespełnienia przesłanek,
 • nowa przesłanka dla zastosowania zwolnienia od 1 stycznia 2017 r. (beneficial owner).

13. Dywidendy w ustawie o CIT i PIT oraz dywidendy w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:

 • dywidenda a inne dochody z tytułu udziału w zysku osób prawnych – m.in. umorzenie udziałów (akcji), wewnętrzne podwyższenie kapitału zakładowego, podział oraz łączenie spółek kapitałowych, majątek otrzymywany w związku z likwidacją osób prawnych,
 • przesłanki zastosowania zwolnienia dla wypłaty dywidend do podmiotów powiązanych – skutki niespełnienia przesłanek do zwolnienia.

14. Podatek u źródła od biletów lotniczych – problemy praktyczne oraz rewolucyjne zmiany wprowadzone od 12 sierpnia 2017 r.

15. Sportowcy i artyści w ustawie o CIT i PIT a sportowcy i artyści w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

16. Wynagrodzenie dyrektorów, członków rad nadzorczych oraz pracowników w ustawie o PIT a wynagrodzenie dyrektorów, członków rad nadzorczych oraz pracowników w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

17. Zakup usług o charakterze niematerialnym w ustawie o CIT i PIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:

 • usługi niematerialne, a usługi o podobnym charakterze – problemy praktyczne związane z brakiem definicji,
 • usługi niematerialne a zyski z przedsiębiorstw w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • szczególne rodzaje usług niematerialnych ( usługi reklamowe a usługi marketingowe, w tym reklama internetowa, usługi prawne i księgowe, usługi tłumaczeń, pośrednictwo handlowe i finansowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi doradztwa, usługi prawne).

17. Opodatkowanie tzw. zysków z przedsiębiorstwa oraz majątku ruchomego i nieruchomego.

18. Certyfikat rezydencji – problemy praktyczne:

 • znaczenie certyfikatów rezydencji,
 • forma certyfikatów rezydencji – oryginał czy kopia (zmiana podejścia organów podatkowych w zakresie certyfikatów elektronicznych),
 • dane niezbędne dla uznania dokumentu za certyfikat rezydencji / dokumenty nieuznawane za certyfikaty rezydencji,
 • data ważności certyfikatu rezydencji,
 • aktualizacja certyfikatów,
 • ostateczny moment na przedstawienie certyfikatu rezydencji,
 • najnowsze interpretacje organów podatkowych w zakresie certyfikatów rezydencji.

19. Problemy praktyczne związane z poborem podatku u źródła:

 • kurs waluty stosowany do obliczenia wysokości podatku u źródła,
 • pobrany podatek u źródła jako koszt uzyskania przychodu,
 • podatek u źródła a potrącenia i kompensaty,
 • wynajem samochodów za granicą,
 • płatności kartą kredytową oraz płatności dokonywane w Internecie,
 • problem tzw. ubruttowienia,
 • podróże służbowe pracowników a obowiązki związane z poborem podatku u źródła.

21. Obowiązku informacyjne i dokumentacyjne:

 • deklaracja CIT 10 Z / PIT 8AR (data złożenia, wymagane informacje),
 • informacja IFT – 2/2R / IFT – 1/1R (data złożenia, wymagane informacje),
 • pozostałe obowiązki dokumentacyjne i informacyjne (m.in. ORD-U, CIT – 8O).

21. Metody wyłączenia podwójnego opodatkowania – przykłady praktyczne:

 • metoda wyłączenia z progresją,
 • metoda zaliczenia proporcjonalnego,
 • metoda zaliczenia pełnego.

22. Zmiany w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania
 

KOSZT UCZESTNICTWA

450 PLN + 23% VAT

Cena obejmuje:

 • Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych.
 • Materiały szkoleniowe.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia.
 • Lunch oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia

GODZINY SZKOLENIA

Szkolenie odbywa się w godzinach: 10:00-16:00

PROWADZĄCY SZKOLENIE

 • MARCIN ZARZYCKI Partner Zarządzający Kancelarii LTCA Doradca Podatkowy

MIEJSCE KONFERENCJI

Centrum Warszawy
 

KONTAKT I REJESTRACJA >>>

Podobne artykuły