google

  rachunkowość, biuro rachunkowe, usługi rachunkowe

  Kursy walut 23.08.2019
  1 USD
  3.9371
  0.0034
  1 EUR
  4.3572
  -0.0088
  1 CHF
  3.9876
  -0.0174
  1 GBP
  4.8050
  0.0266
  1 RUB
  0.0600
  0
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Szkolenie: Podatek u źródła

  Akademia LTCA logo
   

  Podatek u źródła

  TERMIN

  26.09.2018

  CEL SZKOLENIA

  Szkolenie ma na celu przedstawienie kluczowych zasad związanych z rozliczeniami międzynarodowymi w aspekcie podatków dochodowych  oraz praktycznych aspektów w zakresie poboru tzw. podatku u źródła, w tym  w aspekcie najnowszych podejść organów podatkowych, planowanych zmian oraz wniosków z Konwencji MLI.

  Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę w zakresie obowiązków związanych z wypłatami na rzecz tzw. nierezydentów, w  tym w szczególności w aspekcie oceny, czy w danym przypadku należy pobierać podatek i w jakiej wysokości. Dodatkowo, szkolenie obejmuje omówienie najistotniejszych kwestii związanych z certyfikatami rezydencji oraz problemami praktycznymi m.in. w aspekcie stosowania odpowiednich kursów oraz tzw. ubruttowienia należności.

  Dodatkowo, szkolenie obejmuje omówienie szeregu zasad praktycznych związanych z obliczeniem i poborem podatku, obowiązkami informacyjnymi i sprawozdawczymi oraz metodami unikania podwójnego opodatkowania.

  ADRESACI SZKOLENIA

  Szkolenie jest dedykowane dla osób zajmujących się rozliczeniem podatkowym w firmie, jak również dla kadry menadżerskiej odpowiadającej za finanse spółki.


  PROGRAM SZKOLENIA
   

  1. Konwencja MLI (1 lipca 2018) – nowe otwarcie w zakresie rozliczeń międzynarodowych i opodatkowania dochodów zagranicznych - problemy praktyczne dla polskich podatników.

  2. Podatek u źródła – pojęcie oraz podstawowe zasady związane z poborem podatku u źródła, źródła prawa.

  3. Znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, znaczenie Modelowej Konwencji OECD oraz Komentarza do Modelowej Konwencji OECD (konstrukcja umów, prawidłowa wykładnia postanowień umów).

  4. Ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy w CIT i PIT

  5. Siedziba i miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:

  • miejsce zamieszkania osoby fizycznej (miejsce zamieszkania w więcej niż jednym państwie,
  • siedziba zarządu osoby prawnej (siedziba zarządu osoby prawnej w innym państwie niż jej siedziba).

  6. Zakład w CIT i PIT oraz zakład w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:

  • powstanie zakładu,
  • zasady opodatkowania zakładu (przypisywanie zysków do zakładu),
  • szczególne przypadku zakładów (stałe placówki, budowy, biura),
  • wyłączenie z pojęcia zakładu (niezależni przedstawiciele, maklerzy),
  • prowadzenie działalności poprzez zakład zagraniczny - rozliczenia pomiędzy centralą a zakładem, zasady alokacji przychodów i kosztów.

  7. Pojęcie dochodów osiąganych na terytorium RP – przesłanka decydująca o obowiązku pobrania podatku u źródła – zmiany od 1 stycznia 2017 r.

  8. Szeroki katalog należności podlegających obowiązkowi pobrania podatku u źródła.

  9. Odsetki w ustawie o CIT i PIT, a odsetki w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:

  • odsetki od kredytów i pożyczek,
  • odsetki od zobowiązań handlowych,
  • odsetki karne (odsetki za opóźnienie, odsetki od odsetek),
  • odsetki od kredytów bankowych oraz od finansowania z instytucji finansowych,
  • cash pooling a obowiązek pobrania podatku u źródła.

  10. Należności licencyjne w ustawie o CIT i PIT a należności licencyjne w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:

  • definicja należności licencyjnych – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych a CIT i PIT oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,
  • poszczególne rodzaje należności licencyjnych podlegające obowiązkowi pobrania podatku u źródła: (znaki towarowe, know-how, licencje na programy komputerowe, użytkowanie urządzenia przemysłowego, odszkodowania za naruszenie praw autorskich).

  11. Instytucja bezpośredniego odbiorcy (beneficial owner) w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania – ryzyka związane z niezastosowaniem klauzuli.

  12. Zwolnienie z obowiązku pobrania podatku u źródła od odsetek i należności licencyjnych:

  • implementacja przepisów Dyrektywy Rady 2003/49/WE z 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich,
  • przesłanki skorzystania ze zwolnienia dla odsetek i należności licencyjnych wypłacanych na rzecz podmiotów powiązanych – skutki niespełnienia przesłanek,
  • nowa przesłanka dla zastosowania zwolnienia od 1 stycznia 2017 r. (beneficial owner).

  13. Dywidendy w ustawie o CIT i PIT oraz dywidendy w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:

  • dywidenda a inne dochody z tytułu udziału w zysku osób prawnych – m.in. umorzenie udziałów (akcji), wewnętrzne podwyższenie kapitału zakładowego, podział oraz łączenie spółek kapitałowych, majątek otrzymywany w związku z likwidacją osób prawnych,
  • przesłanki zastosowania zwolnienia dla wypłaty dywidend do podmiotów powiązanych – skutki niespełnienia przesłanek do zwolnienia.

  14. Podatek u źródła od biletów lotniczych – problemy praktyczne oraz rewolucyjne zmiany wprowadzone od 12 sierpnia 2017 r.

  15. Sportowcy i artyści w ustawie o CIT i PIT a sportowcy i artyści w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

  16. Wynagrodzenie dyrektorów, członków rad nadzorczych oraz pracowników w ustawie o PIT a wynagrodzenie dyrektorów, członków rad nadzorczych oraz pracowników w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

  17. Zakup usług o charakterze niematerialnym w ustawie o CIT i PIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:

  • usługi niematerialne, a usługi o podobnym charakterze – problemy praktyczne związane z brakiem definicji,
  • usługi niematerialne a zyski z przedsiębiorstw w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
  • szczególne rodzaje usług niematerialnych ( usługi reklamowe a usługi marketingowe, w tym reklama internetowa, usługi prawne i księgowe, usługi tłumaczeń, pośrednictwo handlowe i finansowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi doradztwa, usługi prawne).

  17. Opodatkowanie tzw. zysków z przedsiębiorstwa oraz majątku ruchomego i nieruchomego.

  18. Certyfikat rezydencji – problemy praktyczne:

  • znaczenie certyfikatów rezydencji,
  • forma certyfikatów rezydencji – oryginał czy kopia (zmiana podejścia organów podatkowych w zakresie certyfikatów elektronicznych),
  • dane niezbędne dla uznania dokumentu za certyfikat rezydencji / dokumenty nieuznawane za certyfikaty rezydencji,
  • data ważności certyfikatu rezydencji,
  • aktualizacja certyfikatów,
  • ostateczny moment na przedstawienie certyfikatu rezydencji,
  • najnowsze interpretacje organów podatkowych w zakresie certyfikatów rezydencji.

  19. Problemy praktyczne związane z poborem podatku u źródła:

  • kurs waluty stosowany do obliczenia wysokości podatku u źródła,
  • pobrany podatek u źródła jako koszt uzyskania przychodu,
  • podatek u źródła a potrącenia i kompensaty,
  • wynajem samochodów za granicą,
  • płatności kartą kredytową oraz płatności dokonywane w Internecie,
  • problem tzw. ubruttowienia,
  • podróże służbowe pracowników a obowiązki związane z poborem podatku u źródła.

  21. Obowiązku informacyjne i dokumentacyjne:

  • deklaracja CIT 10 Z / PIT 8AR (data złożenia, wymagane informacje),
  • informacja IFT – 2/2R / IFT – 1/1R (data złożenia, wymagane informacje),
  • pozostałe obowiązki dokumentacyjne i informacyjne (m.in. ORD-U, CIT – 8O).

  21. Metody wyłączenia podwójnego opodatkowania – przykłady praktyczne:

  • metoda wyłączenia z progresją,
  • metoda zaliczenia proporcjonalnego,
  • metoda zaliczenia pełnego.

  22. Zmiany w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania
   

  KOSZT UCZESTNICTWA

  450 PLN + 23% VAT

  Cena obejmuje:

  • Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych.
  • Materiały szkoleniowe.
  • Certyfikat ukończenia szkolenia.
  • Lunch oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia

  GODZINY SZKOLENIA

  Szkolenie odbywa się w godzinach: 10:00-16:00

  PROWADZĄCY SZKOLENIE

  • MARCIN ZARZYCKI Partner Zarządzający Kancelarii LTCA Doradca Podatkowy

  MIEJSCE KONFERENCJI

  Centrum Warszawy
   

  KONTAKT I REJESTRACJA >>>

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.